Прогнозування температурного режиму ванни плавильної печі

На основі системного розгляду явищ теплопереносу в плавильній печі отримано співвідношення по кінетиці перехідного процесу швидкості зміни температурного збурення ванни від введення твердої металошихти. Використовуючи експериментальні дані та співвідношення теорії подібності, на основі фізичного моделювання знайдено загальний вигляд виразу потужності хвильового процесу ванни без інтегрування диференційних рівнянь. Отримано критеріальне рівняння теплопереносу при розвинутій турбулентності потоку для внутрішньої задачі. Явища теплопереносу описано передавальною функцією у вигляді інерційної ланки першого порядку. Модель теплообміну системи ванна—загрузка, представлена об’єктом із зосередженими параметрами і використана для прогнозування температури. Описана математична модель теплової обробки металозавантаження у ванні індукційної тигельної печі забезпечує високу точність отримання розплаву заданої температури. Модель може бути використана в інших теплових технологічних процесах, в яких шихта складається із твердої і рідкої частин.

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
621.315
С. 108—113. Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. Беккер М.Б., Заславский М.Л., Игнатенко Ю.Ф. и др. Литье под давленим. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1990. — 400 с.
2. Богушевський В.С., Сергеєва К.О. Контроль температурного режиму конвертерної плавки // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 6. — С. 75—80.
3. Вейник А.И. Термодинамика литейной формы. — М.: Машиностроение, 1968. — 336 с.
4. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. — М.: Наука, 1987. — 492 с.
5. Сергеєва К.О. Вимірювання температури сталі у конвертері // Металознавство та обробка металів. — 2010. — № 1. — С. 36—39.
6. Гольдфарб Э.М. Теплотехника металлургических процессов. — М.: Металлургия, 1967. — 440 с.
7. Глинков М.А. Тепловая работа сталеплавильной ванны. — М.: Металлургия, 1970. — 408 с.
8. Гидгарц Д.А. Автоматизация плавильных електропечей с применением микро-ЭВМ. — М.: Энергоиздат, 1984. — 136 с.
9. Брокмайер К. Индукционные плавильные печи. — М.: Энергия, 1972. — 304 с.
10. Богушевский В.С., Сорокин Н.А., Лигоцкий И.Л. Теплообмен холодной металлозагрузки с расплавом в ванне печи // Изв. АН СССР. Металлы. — 1989. — № 3. — С. 15—20.
11. Тир Л.Л. О моделировании движения жидкого металла в индукционной плавильной печи // Магнитная гидродинамика. — 1965. — № 4. — С. 120—124.
12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Механика сплошных сред. — М.: Гос. изд-во техн. теорет. лит., 1953. — 784 с.
13. Кутателадзе С.С., Накоряков В.Е. Теплообмен и волны в газожидкостных системах. — Новосибирск: Наука, 1984. — 302 с.
14. Смитлз К.Дж. Металлы: Справ. / Пер. с англ.; под ред. С.Г. Глазунова. — М.: Металлургия, 1980. — 448 с.
15. Партин И.А., Смирнов А.А., Туранин С.Г. Исследование теплообмена в ванне плавильной печи на огневой модели // Цветные металлы. — 1984. — № 11. — С. 76—78.

Текст статтіРозмір
2012-2-13.pdf274.02 КБ

Тематичні розділи журналу

,