Математична модель дугового зварювання з короткими замиканнями для побудови системи моніторингу якості

Проаналізовано вплив основних параметрів режиму електричного дугового зварювання у середовищі активних захисних газів: сили струму, напруги дуги, діаметра та вильоту електрода на електричні процеси у зварювальному колі. Визначено основні часові параметри переносу електродного металу, характерні для різних його типів, та показано їх залежність від основних параметрів режиму. Розроблено стохастичну динамічну математичну модель процесу зварювання, яка враховує електрофізичні характеристики обладнання, його зварювальні властивості, параметри режиму зварювання та тип переносу електродного металу. Виходом моделі є осцилограми електричних параметрів процесу — струму та напруги. На основі результатів статистичних тестів проведено перевірку та встановлено адекватність моделі. Встановлено принципову можливість використання моделі для побудови систем моніторингу процесу електричного дугового зварювання.

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
621.791
С. 128—132. Іл. 9. Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Пірумов А.Є., Шевченко М.В., Скачков І.О. Моніторинг якості зварювання за електричними параметрами поцесу // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 5. — С. 84—88.
2. Чвертко Є.П. Моделювання електричних параметрів процесу контактного стикового зварювання безперервним оплавленням // Вісник Донбаської держ. машинобуд. академії. — 2011. — № 1. — С. 172—177.
3. Дьяконов В.П., Круглов В.В. Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный справочник. — СПб.: Питер, 2001. — 480 с.
4. Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов / И.К. Походня, В.Н. Горпенюк, С.С. Миличенко и др.; под ред. И.К. Походни; АН УССР. Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. — К.: Наук. думка, 1990. — 224 с.
5. Потапьевский А.Г. Сварка в защитных газах плавящимся электродом. — М.: Машиностроение, 1974. — 240 с.

Текст статтіРозмір
2012-2-16.pdf252.08 КБ

Тематичні розділи журналу

,