Ступеневий гальваностатичний режим електроекстракції міді із сульфатних розчинів вилуговування природної руди

Розглянуто процес отримання міді з руди, основними мідьвмісними компонентами якої є карбонати. Мідь вилуговували з руди розведеною сульфатною кислотою, і отримані розчини використовували для електроекстракції міді. Обґрунтовано доцільність використання ступеневого зниження густини струму електроекстракції для осадження міді у вигляді щільної пластини або фольги із 100 %-м виходом за струмом. Проведено теоретичні розрахунки режиму електролізу. Розраховано, що тривалість періоду не залежить від концентрації іонів металу і визначається вибраною величиною α, електрохімічним еквівалентом металу та щільністю завантаження катодів. Виведено формули для обчислення зниження концентрації металу у ступеневому режимі зменшення густини струму. Проаналізовано причини можливого відхилення експериментальних параметрів від теоретичних. Показано, що при осадженні компактної міді потенціал виділення водню не досягається, а зниження виходу за струмом стає помітним у сильно розведених розчинах, де струм відновлення розчиненого кисню стає відчутним на фоні робочого струму. Експериментальні поляризаційні криві дали змогу визначити граничні дифузійні густини струму, які добре узгоджуються з розрахованими теоретично.

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
621.357.2
С. 137—143. Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Вольдман Г.И., Зеликман А.И. Теория гидрометаллургических процессов: Учеб. пособие для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Интермет Инжиниринг, 2003. — 464 с.
2. Каковский И.А., Набойченко С.С. Термодинамика и кинетика гидрометаллургических процессов. — Алма-Ата: Наука, 1986. — 272 с.
3. Павловский В.А. Катодная медь из низкосортного концентрата Удокана // Технология металлов. — 2008. — № 7. — С. 2—6.
4. Дубинина О.И., Микова Т.Л., Колосницын В.С. Электроэкстракция меди из разбавленных водных растворов // Башкирский хим. журн. — 2007. — 14, вып. 2. — С. 80—84.
5. Бобров М.Н., Хранилов Ю.П. Получение компактной меди из шламов, образующихся при травлении печатных плат // Журн. прикл. хим. — 2008. — 81, вып. 10. — С. 1649—1652.
6. Бобров М.Н., Горева Т.В., Хранилов Ю.П. Стабилизация качества продукта при электролизе на истощение в процессах утилизации концентрированных отходов // Изв. высш. учеб. заведений. Химия и хим. техн. — 2009. — 52 (12). — С. 50—52.
7. Бобров М.Н. Технология извлечения меди в компактном виде из концентрированных медьсодержащих солевых отходов: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. — Казань, 2011. — 20 с.
8. Гамбург Ю.Д. Какие формы импульсного тока целесообразно применять на практике // Гальванотехника и обработка поверхности. — 2003. — № 4. — С. 60—65.
9. Берсирова О.Л. Зависимость размеров блоков электролитического серебра от перенапряжения разряда его комплексных ионов // Доп. НАН України. — 2008. — № 5. — С. 13 —140.

Текст статтіРозмір
2012-2-18.pdf334.57 КБ

Тематичні розділи журналу

,