Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 1. Фізична модель процесу низькочастотної ультразвукової кавітації

Проаналізовано зародження й розвиток процесу низькочастотної ультразвукової кавітації в рідкому епоксидному олігомері марки ЕД-20 залежно від часу його озвучування. Здійснено обґрунтування фізичної моделі процесу низькочастотної ультразвукової кавітації в рідинних композиціях епоксидних полімерів, що дає можливість направлено вибирати ефективні параметри цього процесу (частоту, амплітуду, інтенсивність) при одночасному забезпеченні структурної цілісності озвучуваних епоксидних композицій, а також поліпшенні технологічних і експлуатаційних характеристик рідких та затверділих епоксидних полімерів на їх основі. Запропоновано визначати ефективні значення амплітуди й інтенсивності ультразвукових коливань за допомогою дослідження технологічних і експлуатаційних характеристик рідких і затверділих епоксидних полімерів. Експериментально встановлено екстремальний характер зміни

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
535.024:620.168:678.02:678.5.059
С. 144—150. Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Эпоксидные олигомеры и клеевые композиции / Ю.С. Зайцев, Ю.С. Кочергин, М.К. Пактер, Р.В. Кучер. — К.: Наук. думка, 1990. — 200 с.
2. Новицкий Б.Г. Применение акустических колебаний в химико-технологических процессах. — М.: Химия, 1983. — 192 с.
3. Колосов О.Є., В.І. Сівецький, Є.М. Панов. Технологія одержання багатокомпонентних епоксиполімерів із застосуванням направленої фізико-хімічної модифікації. — К.: НТУУ ”КПІ”, 2010. — 220 с.
4. Яхно О.М. Физическая модель процесса ультразвуковой кавитационной стирки и ее реализация в технологическом оборудовании // Вісник НТУУ “КПІ”. — Сер. машинобудування. — 2009. — № 57. — С. 211— 216.
5. ООО Центр Ультразвуковых технологий. Лаборатория акустических процессов и аппаратов Бийского технолгического института [Електронный ресурс]. — Режим доступу: http://u-sonic.ru. — Назва з екрана.
6. Колосов О.Є. Обґрунтування процесів та обладнання для одержання виробів з композицій епоксиполімерів ультразвуковою модифікацією: Автореф. дис. … докт. техн. наук: спец. 05.17.08 “Процеси та обладнання хімічної технології”. — К., 2010. — 36 с.
7. Кестельман В.Н. Физические методы модификации полимерных материалов. — М.: Химия, 1980. — С. 148— 152.
8. А.с. 1574612 СССР, МКИ3 С08L63/00, С08J3/28. Способ получения связующего для композиционных материалов / А.Е. Колосов, В.В. Клявлин, Г.А. Ванин (СССР) и др. — №4415142/23-05; заявл. 25.04.1988; опубл. 30.06.90, Бюл. №24.

Текст статтіРозмір
2012-2-19.pdf384.04 КБ

Тематичні розділи журналу

,