Розроблення поживних середовищ на основі гідролізатів соєвого борошна для культивування представників роду Lactobacillus

Представлено другий етап розроблення лабораторної технології оздоровчих кисломолочних продуктів на основі соєвого борошна, виготовленого згідно з новою національною технологією ЕСО®. Технологія полягає в особливій переробці насіння сої, названій “пробудження насіння”. В результаті відбуваються біохімічні перетворення речовин, зовнішнє і внутрішнє знезараження зернівок. Підібрано концентрації, рН-оптимуми дії та тривалість ферментативної обробки соєвого борошна ферментними препаратами лужна протеаза і протеаза С з метою подальшого використання як основи для поживних середовищ. Виявлено індукційний вплив гідролізатів соєвого борошна на синтез екзогенних білків-метаболітів культурами лактобактерій L. delbrueckii subsp. lactis LE і L. rhamnosus LB3 (IMB B-7038). Збільшення концентрації білкв у середовищі культивування штаму L. rhamnosus LB3 досягає 90 %. Показано, що додавання до гідролізатів соєвого борошна 1 % глюкози забезпечує максимальну біосинтетичну активність культур лактобактерій.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
579.864+616-095+579.61:615.27
С. 24—29. Табл. 6. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Дехтяренко Н.В. Особливості відбору пробіотичних культур роду Lactobacillus для створення препаратів і продуктів різного призначення: Дис. ... канд. сільгосп. наук: 03.00.20. — К., 2009. — 210 с.
2. Цинберг М.Б., Дерябин Д.Г., Денисова И.В. Ростовые и морфологические характеристики производственных штаммов Вifidobacterium и Lactobacillus при использовании гидролизатно-молочной и гидролизатно-соевой сред // Антибиотики и химиотерапия. — 2003. — 48, № 12. — С. 9—13.
3. Патент 444117 Україна, МПК А23С11/10. Спосіб одержання соєвого кисломолочного продукту / Силенко Г.П., Капрельянц Л.В., Шестобітов В.В.; ЗАТ НВО “Одеський біотехнологічний інститут”. — № 2001053061; заявл. 04.05.01; опубл. 15.01.02, Бюл. № 1.
4. Цинберг М.Б., Дерябин Д.Г., Денисова И.В. Гигиеническая характеристика препаратов молочнокислых бактерий, полученных с использованием гидролизатов молочного и соевого сырья // Гигиена и санитария. — 2002. — № 5. — С. 54—56.
5. Тодосійчук Т.С. Розробка технології гідролітичного ферментного препарату циторецифен: Автореф. дис. ...канд. техн. наук. — К., 2000. — 20 с.
6. Дехтяренко Н.В., Дуган О.М. Особливості приготування і ферментація соєвого молока представниками роду Lactobacillus // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. − № 3. — С. 34—39.
7. Квасников Е.И., Нестеренко О.А. Молочнокислые бактерии и пути их использования. — М.: Наука, 1975. — 389 с.
8. Патент 47530 Україна, МПК А23С11/10, А23L1/201, А23J1/14. Спосіб одержання соєвого молока / Цигульов О.В. — № 2000020715; заявл. 09.02.00; опубл. 15.07.02, Бюл. № 7.
9. Практикум по биохимии: Учеб. пособие / Под ред. С.Е. Северина, Г.А. Соловьевой. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — 509 с.
10. Кусеренко Н.Е., Бабенюк Ю.Д., Васильев А.Н. Биохимия: Практикум. — К.: Выща школа, 1988. — 128 с.

Текст статтіРозмір
2012-3-4.pdf217.29 КБ

Тематичні розділи журналу

,