Ремедіація забруднених важкими металами біоколоїдних осадів муніципальних стічних вод

Стаття присвячена експериментальному обґрунтуванню технології видалення важких металів із забруднених ними мулів муніципальних стічних вод через активізацію життєдіяльності мулових біоценозів з утворенням метаболітів, які зв’язують метали в стійкі водорозчинні комплекси. Порівняно ефективність видалення важких металів з мулового осаду біохімічної очистки муніципальних стічних вод при біовилуговуванні за участю гетеротрофних і хемотрофних мікроорганізмів і при хімічному вилуговуванні. Показано переваги процесу біовилуговування металів в умовах ацидогенного гетеротрофного метаболізму. Ефективність вилуговування важких металів із мулового золю і набухлого гелеподібного осаду майже однакова, коливається від 83 (Zn) до 15 % (Cr) і відповідає послідовності: Cr > Pb > Cd > Ni > Cu > Mn > Zn. Запропоновано технологію біоремедіації мулових відходів у двох варіантах, яка включає: 1) інкубацію ex situ концентрованого мулового золю з вуглеводвмісними субстратами при перемішуванні з подальшим поділом фаз відстоюванням і видаленням рідини; 2) компостування in situ гелеподібного мулового осаду з луговими травами після попереднього набухання. Вегетаційні досліди показали прискорення росту і збільшення врожайності рослин при використанні кондиціонованих мулових осадів.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
628.36:544.723.3:546.4
С. 36—40. Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 17 назв.
Література: 

1. A. Berbecea et al., “Agricultural use of sewage sludge pros and cons”, Research J. of Agricultural, vol. 40, no. 2, pp. 15—20, 2008.
2. Системи водовідведення України (за матеріалами Національної доповіді щодо якості питної води та стану питного водопостачання України) // Монтаж + Технологія. — 2005. — № 4. — С. 86—89.
3. Евилевич А.З., Евилевич М.А. Утилизация осадков сточных вод. — Л.: Стройиздат, Ленингр. отделение, 1988. — 248 с.
4. H. Robert and J. Forbes, “The сhanging landscape of biosolids management in Florida: the 21st century’s first decade & predictions for the next one”, Florida Water Resources J., no. 6, pp. 54—60, 2011.
5. Орлов Д.С. Химия почв. — М.: Изд-во МГУ, 1992. — 400 с.
6. Y.-H. Ahn and H.-C. Choi, “Municipal sludge management and disposal in South Korea: Status and a new sustainable approach”, Water Sci. Technol., vol. 50, no. 9, pp. 245—253, 2004.
7. J.E. Herselman et al., “Requirements for thermal sludge management practices and for commercial products containing sludge”, Guidelines for the Utilization and Disposal of Wastewater Sludge, vol. 5, pp. 4—13, 2008.
8. J. Hope, Sewage sludge disposal and utilization study. Washington: Washington State Institute for Public Policy, 1986, 27 pp.
9. Каравайко Г.И. Микробиологические процессы выщелачивания металлов из руд. Обзор проблемы / Под ред. А.Е. Тормы. — М.: Центр междунар. проектов ГКНТ, 1984. — 88 с.
10. Активность различных микроорганизмов в выносе элементов из боксита / Л.В. Огурцова, Г.И. Каравайко, З.А. Авакян, А.А. Кореневский // Микробиология. — 1989. — 58, № 6. — С. 956—961.
11. L. Diels et al., “Heavy metals bioremediation of soil”, Molecular Biotechnol., vol. 12, pp. 149—158, 1999.
12. Некоторые коллоидно-химические аспекты биотрансформации цитратных комплексов тяжелых металлов / Г.Н. Никовская, З.Р. Ульберг, Л.А. Коваль, Н.П. Стрижак // Коллоид. журн. — 2002. — 64, № 4 — С. 518—523.
13. Патент України № 58557, МКІ 6 А 01 № 25/00, С 02 F 1/28. Спосіб очищення ґрунту від важких металів та радіонуклідів / Г.М. Ніковська, З.Р. Ульберг, Л.О. Коваль (Україна). — Опубл. 15.08.03, Бюл. № 8.
14. F. Shooner and R.D. Tyagi, “Thermophilic microbial leaching of heavy metals from municipal sludge using indigenous sulphur-oxidizing microbiota”, Appl. Microbiol. Biotechnol., vol. 45, pp. 440—446, 1996.
15. Тяжелые металлы в иловом осадке биохимической очистки муниципальных сточных вод / Г.Н. Никовская, К.В. Калиниченко, А.В. Легенчук, З.Р. Ульберг // Химия и технология воды. — 2011. — 33, № 5. — С. 559—568.
16. F. Baldi et al., Bioconversion and removal of metals and radionuclides/Perspectives in bioremediation technologies for environmental improvement. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1997, pp. 75—91.
17. Никовская Г.Н., Ульберг З.Р., Коваль Л.А. Коллоидно-химические процессы в биотехнологии извлечения тяжелых металлов из почвы // Коллоид. журн. — 2001. — 63, № 6. — С. 820—824.

Текст статтіРозмір
2012-3-6.pdf202.93 КБ

Тематичні розділи журналу

,