Дослідження впливу рН на кінетику гідролізу карбаміду

Для одержання гідроксидів металів високої дисперсності використовують метод гомогенного осадження карбамідом. Лімітуючою стадією такого процесу є гідроліз карбаміду. Для підбору оптимальних умов ведення процесу доцільним є визначення залежності швидкості гідролізу від рН розчину. Для цього проводили кінетичні дослідження процесу гідролізу карбаміду в умовах змінного початкового рН розчину (0,7—7). Процес вели в ізотермічних умовах при постійному упарюванні розчину. За результатами експериментів визначено його кінетичні характеристики: порядок реакції, константу швидкості та константу гідролізу. Одержано рівняння для розрахунку швидкості гідролізу карбаміду залежно від концентрації іонів водню. Пропонується з метою створення оптимального початкового рН процесу осадження гідроксидів металів вводити в маточний розчин затравку їх кристалів.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
544.4.032.7
С. 50—55. Іл. 5. Табл. 2. Библиогр.: 11 назв.
Література: 

1. Синтез и физико-химические свойства гидроксо- и гидроксокарбонатных соединений железа (III) / М.П. Чернов, В.В. Молчанов, И.С. Мартыненко и др. // Ползуновский вестник. — 2009. — № 3. — С. 92—94.
2. Мельников Б.І., Василенко І.А., Астрелін І.М. Дослідження кінетики гомогенного гідролізу сульфату заліза (ІІ) при наявності карбаміду // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 3. — С. 130—135.
3. Пат. 2061009 Россия, МПК 5 С09, С 001/24. Способ получения железоокисного пигмента / А.А. Бубнов, Н.А. Леонтьева. — № 94007848; заявл. 05.03.1994; Опубл. 27.05.1996. — 3 с.
4. Фетисова Т.Н., Миролюбов В.Р., Катышев С.Ф. Получение нанокристаллических пленок SnO2 методом химического осаждения // ІІ Всерос. конф. по наноматериалам “НАНО 2007”, 13—16 марта 2007, Новосибирск. — Новосибирск, 2007. — С. 252—253.
5. Абузарова К.Р., Черноусова І.А., Ковальов Б.П. Одержання залізооксидного пігменту осадженням карбамідом // Зб. тез допов. наук.-практ. конф. “Всеукр. конкурс студ. наукових робіт за напрямом “Хімічна технологія та інженерія”, 22—24 березня 2010, Донецьк. — Донецьк, 2010. — С. 109—111.
6. Корчуганова О.М., Суворін В.О., Свєтіков О.О. Дослідження процесу осадження гідроксиду алюмінію карбамідом з розчину нітрату алюмінію // Хім. промисловість України. — 2002. — № 1. — С. 16—20.
7. Аналитический контроль производства в азотной промышленности / Под. ред. В.И. Щеголева. — М.: Химия, 1965. — Вып. 14. — 100 с.
8. ГОСТ Р 51153-98. Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода. — Введ. 23.03.98. — М.: Изд-во стандартов, 1998. — 4 с.
9. Дженкс В. Катализ в химии и энзимологии. — М.: Мир, 1972. — 430 с.
10. Перелыгин Ю.П., Рашевская И.В. Расчет относительной доли ионов металла, перешедших в нерастворимый гидроксид, в зависимости от рН раствора // Фундаментальные исследования. — 2006. — № 2. — С. 11—13.
11. Справочник химика. Т. 4. Аналитическая химия, спектральный анализ, показатели преломления / Под ред. Б.П. Никольского. — Л.: Химия, 1967. — 920 с.

Текст статтіРозмір
2012-3-8.pdf265.19 КБ

Тематичні розділи журналу

,