Експериментальне визначення оптимальних технологічних параметрів конструювання біонанокомпозитів на основі взаємодії аліфатичних амінокислот із вуглецевими нанотрубками

З метою створення біонанокомпозиту експериментально досліджено процеси іммобілізації біомономерів (на прикладі амінокислот) вуглецевими нанотрубками, а також визначено основні характеристики (розміри посадкових площ, константи рівноваги, вільні енергії) сорбції при різних експозиціях, рН і концентраціях адсорбтивів. Дослідження проводилися спектрофотометричними методами. Показано, що розміщення молекул адсорбатів на поверхні ВНТ залежить як від лужності, так і від кислотності розчину, що вказує на фізичний характер взаємодії та допускає зміни орієнтації молекул у поверхневому шарі зі змінами параметрів середовища. Знайдено оптимальні значення параметрів середовища, важливі для створення біокомпозитів амінокислота—вуглецева нанотрубка із заданими властивостями. Отримані результати можуть бути підґрунтям для цілеспрямованого створення біонанокомпозитів із заданою поверхневою концентрацією амінокислот-функціоналів ВНТ з використанням варіації часу, рН і концентрації адсорбтиву, а також надають можливості оптимізації технологічних процесів такого конструювання за матеріально-часовими параметрами.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
544.723.2; 577.112.34
С. 56—60. Іл. 3. Табл. 3. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Маніло М.В., Ар’єв І.А., Литвинов Г.С. Фізико-хемічні властивості вуглецевих наноструктур для біотехнологій // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. — 2011. — 9, № 3. — С. 719—734.
2. N.W. Shi Kam and H. Dai, “Carbon nanotubes as intracellular protein transporters: generality and biological functionality”, J. Am. Chem. Soc., vol. 127, pp. 6021— 6026, 2005.
3. K. Keren et al., “DNA-templated caron nanotube fieldeffect transistor”, Science, vol. 302, pp.1380—1382, 2003.
4. A. Bianco et al., “Applications of carbon nanotubes in drug delivery”, Current Opinion Chem. Biol., vol. 9, pp. 674—679, 2005.
5. Адсорбция аденозина, аденозинмонофосфата и адено-зинтрифосфата из водных растворов на поверхности многослойных углеродных нанотрубок / М.В. Манило, Т.А. Алексеева, И.А. Арьев и др. // Коллоид. журн. — 2011. — 73, № 2. — С. 235—238.
6. Робинсон Р., Стокс Р. Слабые электролиты. — М.: Изд-во иностр. лит-ры 1963. — 648 с.
7. Китайгородский А.И. Органическая кристаллохимия. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 558 с.
8. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. — М.: Мир,1979. — 568 с.

Текст статтіРозмір
2012-3-9.pdf264.42 КБ

Тематичні розділи журналу

,