Сольволізна делігніфікація стебел кенафу і сорго цукрового

Вивчено хімічний склад стебел кенафу і сорго цукрового. Встановлено, що стебла кенафу і сорго цукрового містять більше целюлози, пентозанів, мінеральних речовин і менше лігніну порівняно з деревиною. Досліджено вплив основних технологічних параметрів на показники якості органосольвентних волокнистих напівфабрикатів, одержаних із стебел кенафу і сорго цукрового. Експериментально доведено можливість вибілювання органосольвентної целюлози із стебел кенафу пероксидом водню без використання сполук хлору до білості 80 %. Розраховано показники вибірковості розчинення лігніну лужно-сульфітно-спиртовою делігніфікацією стебел кенафу і сорго цукрового. Встановлено, що зі зростанням температури і тривалості варіння, такі показники вибірковості, як ступінь видалення вуглеводів і ступінь делігніфікації, зростають, а показник селективності — зменшується. Порівняно ефективність процесу делігніфікації різних представників рослинної сировини за допомогою діаграми залежності виходу ВНФ від вмісту в ньому залишковому лігніну. Рекомендовано використовувати органосольвентні ВНФ із стебел кенафу і сорго цукрового для виробництва різних видів картонно-паперової продукції.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
681.3.06
С. 93—97. Іл. 2. Табл. 3. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Загальна характеристика лісів України [Ел. ресурс]. — http:/dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?a rt_id=62921&cat_id=32867. — Назва з екрана.
2. Технология целлюлозно-бумажного производства: В 3 т. Ч. 2. Производство полуфабрикатов / Упоряд. В.Г. Харазов и др. — СПб: Политехника, 2003. — 634 с.
3. Примаков С.П., Барбаш В.А., Черьопкіна Р.І. Виробництво сульфітної і органосльвентної целюлози. — К.: ЕКМО, 2009. — 280 с.
4. Азаров В.И., Буров А.В., Оболенская А.В. Химия древесины и синтетических полимеров. — СПб: СПбЛТА, 1992. — 628 с.
5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і контрольних завдань з дисципліни “Технологія целюлози” / С.П. Примаков, Л.П. Антоненко, В.А. Барбаш та ін. — К.: ЕКМО, 2003. — 72 с.
6. Барбаш В.А. Обґрунтування методології оцінювання ефективності процесів делігніфікації рослинної сировини // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — №5. — С. 146—151.
7. Барбаш В.А., Трембус І.В., Алєксеєва М.С. Отримання волокнистих напівфабрикатів із нових рослин // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. — 2010. — № 1 (5). — С. 79—83.
8. Зильберглейт М.А., Симхович Б.С., Корнейчик Т.В. Оптимизация процесса получения целлюлозы из древесины лиственных пород варкой с водными растворами уксусной кислоты в жидкой фазе // Бумажная промышленность. — 1991. — № 12. — С. 4.

Текст статтіРозмір
2012-3-15.pdf259.51 КБ

Тематичні розділи журналу

,