Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 2. Фізична модель процесу різночастотної ультразвукової дії

На основі аналізу міцнісних та експлуатаційних характеристик гранично затверділих ненаповнених епоксидних полімерів, одержаних у процесі різночастотної ультразвукової дії за варіації тиску на рідинні епоксидні композиції та подальшого їх твердіння, здійснено обґрунтування відповідної фізичної моделі. Запропоновано ефективні параметри процесу комбінованої ультразвукової дії (частоту, амплітуду, інтенсивність, тиск) на прикладі формування епоксидних полімерів з ефектом пам’яті форми. Проведений аналіз особливостей здійснення ультразвукової модифікації епоксидних олігомерів та рідких епоксидних композицій, що застосовуються при формуванні армованих полімерних композиційних матеріалів, свідчить про перспективність здійснення цієї модифікації як у низькочастотному, так і у середньочастотному ультразвукових діапазонах. Крім того, досліджено, що використання надлишкового тиску є важливим чинником збільшення інтенсивності та скорочення часу комбінованої ультразвукової обробки.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
535.024:620.168:678.02:678.5.059
С. 110—114. Іл. 2. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 1. Фізична модель процесу низькочастотної ультразвукової кавітації / О.Є. Колосов, В.І. Сівецький, О.С. Сахаров, Д.Е. Сідоров // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2012.― № 2. — С. 144—147.
2. Федоткин И.М., Гулый И.С. Кавитация, кавитационная техника и технология, их использование в промышленности. Часть II. — К.: АО “ОКО”, 2000. — 898 с.
3. Маргулис М.А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция. — М.: Химия, 1986. — 288 с.
4. Новицкий Б.Г. Применение акустических колебаний в химико-технологических процессах. — М.: Химия, 1983. — 192 с.
5. Колосов О.Є., Сівецький В.І., Панов Є.М. Технологія одержання багатокомпонентних епоксиполімерів і застосуванням направленої фізико-хімічної модифікації. — К.: НТУУ “КПІ”, 2010. — 220 с.
6. Деклар. патент на винахід, 10299 Україна, МПК (2006) В29С61/08. Спосіб одержання виробів з термо- усадкою / В.О. Білошенко, В.Ф. Строганов, В.І. Шелудченко. — № 95062843; заявл. 19.06.1995; Опубл. 25.12.1996, Бюл. № 4.
7. Колосов О.Є. Обґрунтування процесів та обладнання для одержання виробів з композицій епоксиполімерів ультразвуковою модифікацією: Автореф. дис. … докт. техн. наук: спец. 05.17.08 “Процеси та обладнання хімічної технології”. — К., 2010. — 36 с.

Текст статтіРозмір
2012-3-18.pdf197.73 КБ

Тематичні розділи журналу

,