Фрактальна рекурсивна функція гіперекспоненційного зростання

Запропоновано методи дослідження і результати вивчення детермінованих фрактальних множин, зокрема, розвинуто конструктивні методи дослідження фрактальних рекурсивних функцій. Отримані результати дають можливість дещо з нових теоретичних позицій розглядати та досліджувати детерміновані фрактальні функції і множини.

Рік видання: 
2012
Номер: 
4
УДК: 
519.713
С. 104—110. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Працьовита І.М. Про розклади дійсних чисел в знакозмінні s-адичні ряди і ряди Остроградського 1-го та 2-го видів // Укр. мат. журн. – 2009. – 61, № 7. – С. 958–968.
2. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических сис- темах. – М.: Постмаркет, 2000. – 354 с.
3. Гудстейн Р.Л. Рекурсивный анализ. – М.: Наука, 1970. – 472 с.
4. Эндрюс Г. Теория разбиений – М.: Наука, 1982. – 256 с.
5. Холл М. Комбинаторика. – М.: Мир, 1970. – 424 с.
6. Кукуш А.Г. Монотонні послідовності і функції. – К.: Вища шк., 2007. – 104 с.

Текст статтіРозмір
2012-4-18.pdf142.15 КБ