Стаціонарні хвилі намагніченості, обумовлені магнітостатичною взаємодією, у феромагнітних плівках з легкоосьовою анізотропією

Проведені дослідження показали, що неоднорідні довгохвильові магнітні конфігурації гармонічного типу можна створювати та спостерігати у звичайних ферит-гранатових плівках з перпендикулярною легкоосьовою анізотропією у магнітному полі, паралельному до площини плівки. Поле знімає виродження з напрямку намагнічування і сприяє формуванню неоднорідної магнітної конфігурації. В ході роботи вважалося, що величина магнітного поля близька до критичного значення, при якому плівка стає однорідно намагніченою. Це дало змогу розвинути лінійну теорію і звести систему рівнянь Ландау—Ліфшиця та Максвелла, що описують магнітний стан системи, до одного загального рівняння для магнітостатичного потенціалу. На відміну від рівняння Уокера, яке описує динаміку магнітостатичних хвиль, отримане авторами рівняння описує сталий періодичний розподіл намагніченості у плівці з легкоосьовою анізотропією. Під час розв’язання крайової задачі для магнітостатичного потенціалу визначено діапазон магнітних полів і власних параметрів системи, при яких ймовірне утворення неоднорідної періодичної конфігурації. Визначено залежність періоду хвилі намагніченості від амплітуди магнітного поля, константи анізотропії та товщини плівки.

Рік видання: 
2012
Номер: 
4
УДК: 
538.221
С. 138—142. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. C. Kittel, “Theory of the structure of ferromagnetic domains in films and small particles”, Phys. Rev., vol. 70, no. 11-12, pp. 965–971, 1946.
2. A.A. Thiele, “Theory of cylindrical magnetic domains”, Bell system Techn. Journ., vol. 48, no. 10, pp. 3287– 3335, 1969.
3. Бобек Э., Делла-Торре Э. Цилиндрические магнитные домены. – М.: Энергия, 1977. – 192 с.
4. Косевич А.М., Иванов Б.А., Ковалев А.С. Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны. – К.: Наук. думка, 1983. – 190 с.
5. Барьяхтар В.Г., Горобец Ю.И. Цилиндрические магнитные домены и их решетки. – К.: Наук. думка, 1988. – 168 с.
6. Малоземов А., Слонзуски Дж. Доменные стенки в материалах с цилиндрическими магнитными доменами. – М.: Мир, 1982. – 380 с.
7. Эшенфельдер А. Физика и техника цилиндрических магнитных доменов. – М.: Мир, 1983. – 496 с.
8. J.A. Cape, G.W. Lehman, “Magnetic domain structures in thin uniaxial plates with perpendicular easy axis”, Journ. Appl. Phys., vol. 42, no. 13, pp. 5732–5756, 1971.
9. Джежеря Ю.І., Сорокін М.В., Бубук О.О. Магніто- статичні доменні структури // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2006. – № 4. – C. 51–54.
10. Джежеря Ю.И., Сорокин М.В., Бубук Е.А. Неоднородные конфигурации намагниченности ферромагнитных пленок с двухосной анизотропией // ЖЭТФ. – 2007. – 133, вип. 4, C. 844–851.
11. Джежеря Ю.І., Демішев К.О. Магнітостатичні доменні структури в феромагнітних плівках з двоосьовою анізотропією у зовнішньому магнітному полі // Ме- таллофизика и новейшие технологии. – 2012. – 34, № 4. – C. 429–437.

Текст статтіРозмір
2012-4-23.pdf107.65 КБ