Модифікація і застосування моделі стохастичної волатильності

Запропоновано і досліджено експериментально модифіковану структуру авторегресійної моделі стохастичної волатильності, що враховує значення волатильності в минулі проміжки часу. Структура розробленої моделі уточнюється за допомогою часткової автокореляційної функції, обчисленої для вибіркових значень процесу умовної дисперсії. Логарифмована волатильність процесу відповідає стаціонарному процесу авторегресії, що дає можливість прогнозувати динаміку умовної дисперсії за умови відомих параметрів моделі. Для оцінювання параметрів моделей на основі фактичних даних модифіковано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів, який забезпечує генерування псевдовипадкових послідовностей оцінок параметрів з необхідним розподілом. Встановлено, що запропонована модель дає точніший прогноз умовної дисперсії, ніж відома класична модель стохастичної волатильності. Обчислювальні експерименти виконано за допомогою розробленого програмного забезпечення, яке доступне іншим користувачам через мережу Інтернет. Створену моделюючу систему можна легко розширити новими функціями, методами оцінювання параметрів та прогнозування і модифікувати з метою адаптації до вимог конкретного користувача.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
519.766.4
С. 55—60. Іл. 1. Табл. 3. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Фишер Р. Трейдинг по Фибоначчи: практические приемы и методы. — М.: ЕВРО, 2002. — 192 с.
2. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг. — М.: Дело, 2003. — 322 с.
3. Рынок ценных бумаг / Под ред. В.А. Голованова, А.И. Басова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 448 с.
4. Бідюк П.І., Меняйленко О.С., Половцев О.В. Методи прогнозування. — Луганськ: Альма Матер, 2008. — 607 с.
5. S.J. Taylor, “Financial returns modeled by the product of two stochastic processes — a study of the daily sugar prices: 1961—1975”, in Time Series Analysis: Theory and Practice, 1. O.D. Anderson, Ed. Netherlands, Amsterdam: North-Holland, 1982, pp. 203—226.
6. Коновалюк М.М. Байєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в середовищі OpenBUGS // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 2. — С. 77—84.
7. Бідюк П.І., Коновалюк М.М. Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. — 2011. — № 719. — С. 154—163.

Текст статтіРозмір
2012-5-9.pdf239.57 КБ