Сучасний стан виробничих потужностей металургійної галузі України

Подано аналіз сучасного стану металургійної галузі України, висвітлено основні проблеми її відродження в посткризовий період. Відзначається, що більша частина вітчизняних металургійних підприємств використовує застарілі технології, такі як мартенівське виробництво та блюмінг, а зношеність обладнання в середньому становить близько 65 %, що не дає змоги українським виробникам металопродукції успішно конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках. Показано, що переоснащення і модернізація металургійних підприємств виконуються повільними темпами, а з боку держави приділяється недостатньо уваги впровадженню високотехнологічних енергозберігаючих технологій, що робить виробництво вітчизняної металопродукції більш енерговитратним, ніж у країнах ЄС та інших промислово розвинутих країнах. Зокрема, впровадження пиловугільного палива замість природного газу в складі дуття доменної печі дасть можливість знизити витрату коксу безпосередньо в доменній печі на 7 %, підвищить продуктивність печі на 8 % на кожні 10 % металевого заліза в шихті. Вирішення найбільш важливих проблем, таких як: модернізація і переоснащення діючих металургійних підприємств, впровадження енергозберігаючих технологій, підтримка державою інноваційної моделі розвитку галузі, сприяння випуску високотехнологічної продукції, розвиток внутрішнього ринку металу, може суттєво покращити стан металургійної галузі і підвищити конкурентоспроможність вітчизняної металопродукції на світових ринках.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
621.771.23
С. 92—96. Бібліогр.: 17 назв.
Література: 

1. Статистичний щорічник України за 2006 рік: Державний комітет статистики України / За заг. ред. О.Г. Осавуленка. — К.: ТОВ “Видавництво “Консультант”, 2007. — 592 с.
2. Мазур В.Л. Металургія України: стан, конкурентоспроможність, перспективи // Металлургическая и горнорудная промышленность. — 2010. — № 2. — С. 12—16.
3. Перегудов В.В., Грицина А.Е., Драгун Б.Т. Современное состояние и перспективы развития железорудной промышленности Украины // Там же. — 2010. — № 2. — С. 148—153.
4. Ільченко Н.В. Проблеми природокористування, сталого розвитку та технологічної безпеки // Матеріали тез доп. V Міжнар. науково-практичної конф., 06—09 жовтня 2009, Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ, 2009. — С. 12—13.
5. Минаев А.А., Рыженков А.Н., Банников О.Г. Перспективы применения пылеугольного топлива в доменных цехах Украины и России // Сталь. — 2008. — № 2. — С. 5—11.
6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Зб. статей. — К., Держкомстат, 2006. — 345 с.
7. Кравченко Ю.С. Проектирование и модернизация предприятий горно-металлургического комплекса // Сб. материалов IV Междунар. практ. конф. “Машиностроение — горно-металлургическому комплексу: от идей к совместным реконструкции и модернизации”, 12—13 октября 2006, Днепропетровск. — Днепропетровск, 2006. — С. 20—25.
8. Проблема использования ПУТ совместно с другими видами альтернативного топлива в доменных печах большого объема / Н.С. Иноземцев, С.Н. Серегин, А.Г. Кушалин и др. // Сб. науч. трудов “Современная металлургия начала нового тысячелетия”. — Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2007. — С. 58.
9. Банников Ю.Г. Обобщение опытных работ фабрик окускования черной металлургии СССР в 12 пятилетке и за 1990 г. — Днепропетровск: Укргипромез, 1991. — 85 с.
10. Застосування сучасних методів оцінки якості залізорудної продукції у техніко-економічних розрахунках / А.Е. Грицина, Б.Т. Драгун, О.В. Самохіна та ін. // Металлургическая и горнорудная промышленность. — 2008. — № 7. — С. 19—22.
11. Анализ работы доменных цехов // Бюл. Укрниичермет. — Днепропетровск, 2009. — Вып. 30. — С. 42.
12. Ярошевский С.Л. Выплавление чугуна с применением пылеугольного топлива. — М.: Металлургия, 1998. — 176 с.
13. Исследование технологии доменной плавки при вдувании в горн пылеугольного топлива, природного газа и дутья обогащенного кислородом / А.Н. Рыженков, С.Л. Ярошевский, В.М. Замураев и др. // Металлург. — 2006. — № 6. — С. 41—44.
14. Дубровский С.А., Терновых А.И., Серегин О.Н. Производительность доменной печи при частичной или полной замене природного газа пылеугольной смесью // Сталь. — 2011. — № 1. — С. 7—10.
15. Кравчук К.В. Эпоха перемен // Контракты. — 2010. — № 1-2. — С. 8—10.
16. Нотич А.Г., Рудой Ю.С., Хлебцова Л.Н. По поводу условий имплементации Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН про изменение климата в промышленных отраслях Украины // Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов. — Харьков: УкрГНТЦ “Энергосталь”. — 2006. — С. 26—28.
17. Мищенко Н.М., Егоров Н.Т. Возможность кардинального сокращения пылевых и газовых выбросов в агломерационном производстве // Металлургическая и горнорудная промышленность. — 2008. — № 4, вып. 6. — С. 18—21.

Текст статтіРозмір
2012-5-11.pdf192.8 КБ

Тематичні розділи журналу

,