Ресурсозберігаючі технології перероблення стебел міскантуса

Досліджено технологічні процеси одержання із стебел міскантуса волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) для виробництва картонно-паперової продукції, мікрокристалічної целюлози і паливних пелет. Визначено хімічний склад стебел міскантуса гігантеуса. Встановлено, що стебла міскантуса містять більше целюлози, пентозанів, мінеральних речовин і менше лігніну порівняно з деревиною. Досліджено вплив основних технологічних параметрів на показники якості органосольвентних ВНФ із стебел міскантуса. Експериментально підтверджено можливість використання органосольвентних ВНФ із міскантуса в композиції писального паперу і картону тарного. Показано вплив тривалості стадії попереднього гідролізу стебел міскантуса на зольність і ступінь полімеризації мікрокристалічної целюлози. Визначено, що проведення попереднього гідролізу водно-спиртовим розчином та окисно-органосольвентного варіння розчином пероксиду водню і оцтової кислоти дає змогу одержати із стебел міскантуса мікрокристалічну целюлозу, яка за основними показниками якості відповідає вимогам стандарту. Лабораторні зразки паливних пелет із стебел міскантуса за щільністю (1,26 г/см3) і теплотою згорання (18,9 кДж/кг) відповідають показникам європейських стандартів до деревних пелет.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
676.1.022
С. 118—124. Іл. 2. Табл. 4. Бібліогр.: 17 назв.
Література: 

1. Козак Р.О., Саламбай Р.Г. Аналіз запасів злакової соломи в Україні як сировини для композиційних матеріалів // Науковий вісник НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.6. — С. 110—113.
2. Гайда С.В. Вживана деревина — додатковий ресурс сировини // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів: НЛТУ України, 2011. — Вип. 37.1. — С. 238—244.
3. R.W. Hunter, “Non-wood Fiber — 2010 and belond. Prospects for non-wood paper production in Asia Pacific”, APPITA, 2010, 56 pp.
4. В харьковской области на Украине начали выращивать “слоновую” траву или мискантус // Экологические системы. — 2007. — № 8.
5. Зінченко В.О. Біогеліоенергія — наше енергетичне майбутнє // Новини агротехніки. — 2008. — № 10. — С. 21—23.
6. Примаков С.П., Барбаш В.А., Черьопкіна Р.І. Виробництво сульфітної і органосльвентної целюлози. — К.: ЕКМО, 2009. — 280 с.
7. Демчук М.Б. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів // Фармацевтичний часопис. — 2010. — № 1. — С. 76—80.
8. Барбаш В.А., Шабанов М.В., Грабовський О.В. Паливні брикети із відходів рослинної сировини // Экотехнологии и ресурсозбережение. — 2011. — № 1. — С. 46—49.
9. Азаров В.И., Буров А.В., Оболенская О.В. Химия древесины и синтетических полимеров. — М.: Лес. пром., 1999. — 345 с.
10. Модифікований ASAE спосіб делігніфікації пшеничної соломи / В.А. Барбаш, С.П. Примаков, І.В. Трембус, М.О. Кулік // Науковий вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. — 2010. — № 2. — С. 92—96.
11. Лабораторный практикум по целлюлозно-бумажному производству: Учебн. пособие для вузов / С.Ф. Примаков, В.П. Миловзоров, М.С. Кухникова, И.М. Царенко. — М.: Лес. пром., 1980. — 168 с.
12. Макулатура паперова і картонна. Технічні умови: ДСТУ 3500-97 на зміну ГОСТ 10700-84 [Чинні від 1998-01-01]. — К.: Держстандарт України, 1998. — 10 с.
13. Картон тарний макулатурний. Технічні умови: ТУ 21.1—05509659—026:2005 [Чинні від 2005-01-01]. — К.: Укрметртестстандарт, 2005. — 12 с.
14. Целлюлоза сульфатная беленная из хвойной древесины. Технические условия: ГОСТ 9571—60 [Действительны от 1987-01-01]. — М.: Госстандарт СССР, 1987. — 4 с.
15. Бумага писчая. Технические условия: ГОСТ 18510-87 [Действительны от 1987-01-01]. — М.: Госстандарт СССР, 1987. — 4 с.
16. Целлюлоза микрокристаллическая порошковая. Технические условия: ТУ 9199-005-12043303-2003.
17. Стандарты качества на топливные брикеты в странах Европы. — URL: http://brikk.info/about/86-spr. html. — Название с экрана.

Текст статтіРозмір
2012-5-20.pdf247.65 КБ

Тематичні розділи журналу

,