Періодична структура з поперечним електричним полем

Розв’язано задачу поширення електромагнітних хвиль у періодичній структурі з поперечним електричним полем в основній смузі пропускання. Площинами, перпендикулярними до поздовжньої координати, період структури розбито на дві підобласті. Використано метод частинних областей. Систему функціональних рівнянь, що випливає з граничних умов і умови періодичності, методом моментів зведено до системи лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР), порядок якої дорівнює (M+N+2) / 2, де М і N — число доданків у розкладах полів у підобластях. Далі цю СЛАР зведено до СЛАР в одній підобласті — першій або другій. Проаналізовано отримані СЛАР для фазових зсувів на період ϕ = 0 і ϕ = π. Здійснено перехід до одноступеневої структури. В наближенні основної функції на апертурі знайдено формулу для розрахунку дисперсійної характе- ристики (ДХ). Наведено результати розрахунку ДХ хвиль у перших шести смугах пропускання для двох розмірів структури. Подано наближені формули для розрахунку частот, що відповідають ϕ =0, π/2, які свідчать про правильність отриманих дисперсійних рівнянь. Проаналізовано зміни ДХ в основній смузі пропускання зі зміною розміру апертури і порядку визначника.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
621.31:537.523.3
С. 13—22. Іл. 5. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Силин Р.А. Периодические волноводы. – М.: Фазис, 2002. – 436 с.
2. Найденко В.И., Дубровка Ф.Ф. Аксиально-симметричные периодические структуры и резонаторы. – К.: Вища шк., 1985. – 224 с.
3. Линейные ускорители ионов. Т. 1. Проблемы и теория / Под ред. Б.П. Мурина. – М.: Атомиздат. 1978. – 264 с.
4. Двуреченский В.Д., Федотов А.Ю. Антенны с импе- дансными периодическими структурами. – М.: Горя- чая Линия-Телеком, 2012. – 152 с.
5. G. Mattaei et al. Microwave Filters, Impedance-Matching Networks and Coupling Structures. Artech House Inc., 1980, 1096 p.
6. Будзинский Ю., Быковский С., Ванке В. Нетрадиционная вакуумная СВЧ электроника на основе поперечных волн электронного потока // Электроника. Наука. Технология. Бизнес. – 2005. – Вып. 4. –С. 38–42.
7. Гусева Е.В., Найденко В.И. Исследование резонаторов линейного типа для многолучевых приборов СВЧ // Электрон. техника. Сер. Электроника СВЧ. – 1986. – Вып. 1 (385). – С. 39–44.

Текст статтіРозмір
2012-6-2.pdf204.36 КБ