Розроблення критеріїв якості точкового зварювання за результатами акустико-емісійного контролю

У статті розглядається розроблення алгоритмів обробки сигналів акустичної емісії, що дасть можливість розробити критерії для оцінки якості контактного точкового з’єднання. Розв’язати цю задачу пропонується з використанням методу згортки, який дає змогу виявити в аналізованому сигналі зразковий часовий процес. Авторами синтезовано два алгоритми обробки сигналів акустичної емісії: з використанням лінійних та нелінійних перетворень. Як шаблон запропоновано використовувати у першу чергу частотні характеристики сигналів акустичної емісії, які виникають під час кристалізації литого ядра і характеризують якісне точкове з’єднання. В результаті проведених експериментів створено навчальну вибірку акустико-емісійних сигналів. Застосування запропонованих алгоритмів дає можливість оцінювати якість точкового з’єднання за виникненням високого рівня сигналу на виході блоку згортки в аналізованій часовій області. Поява такого піку свідчить про значний ступінь статистичного зв’язку часового процесу, який відповідає зразковому шаблону якісного з’єднання, і сигналу акустичної емісії при поточному точковому зварюванні, що підтверджено експериментально.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
620.179+621.791.763
С. 115—120. Іл. 6. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Козловский С.Н. Основы теории и технологии программированных режимов контактной точечной сварки: Монография. — Красноярск: СибГАУ, 2006. — 260 с.
2. Бигус Г.А., Травкин А.А. Неразрушающий контроль сварных соединений, выполненных контактной сваркой // Матер. 17 Междунар. конф. “Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики”, 5—9 октября 2009, Ялта. — Ялта, 2009. — С. 122—124.
3. Контроль неразрушающий. Акустическая эмиссия. Словарь: ГОСТ Р ИСО 12716—2009. — Введ. 01.01.2011. — М.: Стандартинформ, 2011. — 12 с.
4. Неразрушающий контроль: Справочник. Т. 7: в 2 кн. Кн. 1: Метод акустической эмиссии / В.И. Иванов, И.Э. Власов; Кн. 2: Вибродиагностика / Ф.Я. Балицкий, А.В. Барков, Н.А. Баркова и др.; Под общ. ред. В.В. Клюева. — М.: Машиностроение, 2005. — 829 с.
5. I. Polajnar et al., “Sources of acoustic emission in resistance spot welding”, in Proc. Int. Conf. “DEFEKTOSKOPIE 2008”, Brno, Czech Republic, 2008, pp. 187— 194.
6. Технология и оборудование контактной сварки: Учебник для машиностроительных вузов / Б.Д. Орлов, А.А. Чакалев, Ю.В. Дмитриев и др.; под общ. ред. Б.Д. Орлова. — М.: Машиностроение, 1986. — 352 с.
7. Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры: ГОСТ 15878—79. — Введ. 07.01.1980; взамен ГОСТ 15878—70. — М.: Издво стандартов, 1979. — 9 с.
8. Resistance welding. Peel and chisel testing of resistance spot and projection welds, ISO 10447:2006(E), 2006.
9. Resistance spot welding and projection welds. Destructive testing of welds. Specimen dimensions and procedure for impact shear test and cross-tension testing, ISO 14323: 2006(E), 2006.

Текст статтіРозмір
2012-6-17.pdf383.36 КБ