Застосування контрольної базової моделі в інформаційних технологіях проектування складного технічного об’єкта

Розглянуто параметричне проектування складного технічного об’єкта на прикладі літального апарата (ЛА) з використанням концепції впровадження у процес проектування контрольної базової моделі, яка підвищує ефективність створення геометричної моделі ЛА на всіх етапах проектування та дає можливість оптимального керування основними параметрами ЛА за допомогою таких сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, як CAD/CAM/CAE-системи. Проаналізовано існуючі основні етапи проектування складного технічного об’єкта, описано місце, яке займає контрольна базова модель у цьому процесі, та вказано на її значення при подальшому проектуванні й виробництві складного технічного об’єкта на прикладі ЛА. Наведено приклад проектування контрольної базової моделі частини ЛА та застосування цієї моделі при створенні тривимірних моделей на наступних етапах проектування ЛА з використанням CAD/CAM/CAE-системи на прикладі за- стосування програми CATIA.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
629.7.022
С. 132—137. Іл. 5. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Информационные технологии в наукоемком машиностроении: Компьютерное обеспечение индустриального бизнеса / Под общ. ред. А.Г. Братухина. — К.: Технiка, 2001. — 728 с.
2. Зінченко В.П., Конотоп Д.І. Використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій при проектуванні складного технічного об’єкта // Тези доп. Міжнар. конф. “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”. — Вінниця, 2010. — С. 50—51.
3. Борисов В.В. Зинченко В.П. Проблемы информационной технологии обмена данными в системе автомати- зированного проектирования сложного технического объекта // Тезисы докл. XXXIII Междунар. симпозиума “Вопросы оптимизации вычислений”. — Кацивели: ИК им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2007. — С. 38—39.
4. D. Mun et al., “Protection of intellectual property based on a skeleton model in product design collaboration”, Computer-Aided Design, vol. 41, pp. 641—648, 2009.
5. R. Smith et al. “Rapid Airplane Parametric Input Design”, in Proc. of the 12th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, San Diego, California, June 1995, p. 95—1687.
6. M. Athanasopoulos et al., “Parametric design of aircraft geometry using partial differential equations”, Adv. Eng. Software, vol. 40, pp. 479—486, 2009.
7. Егер С.М. Проектирование самолетов. — М.: Машиностроение, 1983. — 616 с.
8. Зінченко В.П. Інформаційна технологія проектних досліджень складних технічних об’єктів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2000. — № 4. — С. 32—42.
9. Зинченко В.П., Борисов В.В., Абрамов Ю.В. Электронный документооборот: средства и методы // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. — Харьков: Гос. аэрокосм. ун-т “ХАИ”, 2001. — Вып. 10. — C. 165—177.
10. Зинченко В.П., Абрамов Ю.В., Борисов В.В. Средства и методы управления проектной информацией при создании сложных технических объектов // Там же. — Вып. 9. — C. 17—29.
11. Зінченко В.П., Конотоп Д.І., Борисов В.В. Проблеми оптимізації компоновки складного технічного об’єкта // Збір. доп. II Наук. конференції магістрів та аспірантів, присвяченої 20-річчю факультету прикладної математики, 14—16 квітня 2010 р., Київ. — К.: НТУУ “КПІ”, ФПМ, 2010. — С. 64—67.
12. Інформаційні технології моделювання компоновки складного технічного об’єкта / В.П. Зінченко, Д.І. Конотоп, О.П. Сидоренко та ін. // Інформаційні системи, механіка та керування. — 2011. — № 6. — С. 27—35.

Текст статтіРозмір
2012-6-20.pdf699.56 КБ