Дезактивація каталізатора в системі “послідовна реакція Α1→ α2Α2→ α3Α3 + каталізатор + проточний реактор змішування”

Отримано аналітичний розв’язок задачі опису нестаціонарного, спричиненого дезактивацією твердого каталізатора, режиму функціонування системи “послідовна реакція Α1→ α2Α2→ α3Α3 + каталізатор + проточний реактор змішування”.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
66.023:519.86
С. 145—151. Іл. 1. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов. — М.: Химия, 1982. — 288 с.
2. Евдокимов Д.В., Кочубей А.А., Поляков Н.В. Анализ тенденций развития современного математического и численного моделирования // Вісн. ДНУ. Сер. Моделювання. — 2009. — № 8. — С. 3—17.
3. Слинько М.Г. История развития математического моделирования каталитических процессов и реакторов // Теорет. основы хим. технол. — 2007. — 41, № 1. — С. 16—34.
4. Махлин В.А. Разработка и анализ гетерогенно-каталитических процессов и реакторов // Там же. — 2009. — 43, № 3. — С. 261—275.
5. Жоров Ю.М. Кинетика промышленных органических реакций. — М.: Химия, 1989. — 384 с.
6. Лучейко І.Д. Дезактивація каталізатора в системі “реакція Α1 α Α2 в проточном реакторе идеального смешения // V Междунар. науч.-техн. конф. “Актуальные вопросы теорет. и прикл. биофизики, физики и химии”: Тезисы докл. — Севастополь, апрель 2009. — С. 232—235.
8. Лучейко І.Д. Гармонічні збурення концентрації реагенту в проточному реакторі ідеального змішування (послідовна реакція ν1Α1 → ν2Α2 → ν3Α3) // Наук. зап. ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Хімія. — 2009. — № 15. — С. 59—64.
9. Лучейко І. Ефект саморегулювання стаціонарного режиму роботи системи “каталітична реакція Α1 αΑ2 + проточний реактор змішування” при дезактивації каталізатора // Міжнар. наук.-техн. конф. “Фундаментальні та прикл. проблеми сучасних технологій”: Тези доп. — Тернопіль, травень 2010. — С. 420—421.
10. Лучейко І.Д. Система “проточний реактор змішування + оборотна послідовна реакція як перетворювач сигналу концентрації // Наук. зап. ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Хімія. — 2010. — № 17. — С. 40—47.
11. I.D. Lucheyko, “Analysis of Amplitude-Frequency Characteristics of System “Perfect-Mixing Continuous Reactor + Consecutive Reaction ν1Α1 → ν2Α2 → ν3Α3”, XIX Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, Volgograd, September, 2011, vol. 1: abstracts, p. 532.

Текст статтіРозмір
2012-6-22.pdf294.4 КБ

Тематичні розділи журналу

,