Визначення параметрів якості мережі мобільного зв’язку MVNO технології LTE з використанням тензорного аналізу

Запропоновано послідовність дій для визначення параметрів якості мережі мобільного зв’язку E-UTRAN LTE/MVNO для вибору оптимальної конфігурації з’єднань мережевих об’єктів. Для дослідження параметрів якості функціонування мережі LTE/MVNO використано тензорний метод декомпозиції мережної архітектури з метою отримання оптимальної конфігурації з’єднань об’єктів мережі за умов заданих значень затримки з використанням критерію максимального значення пропускної спроможності. Для розгляду мережі складної топології та архітектури за допомогою тензорної декомпозиції запропоновано розподіл її на підмережі з подальшим їх дослідженням і отриманням результатів як для кожної підмережі окремо, так і для мережі в цілому. Визначено такі параметри якості мережі LTE/MVNO, як пропускні спроможності, довжини пакетної черги в трактах, вузлах і контурах мережі як для кожної підмережі, так і для мережі в цілому. Отриманий тензорний метод може бути використаний для розв’язання різних мережевих задач, які враховують складність архітектури й топології з особливостями функціонування використовуваних протоколів.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
621.391
С. 20—26. Іл. 2. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Тихвинский В.О., Терентьев С.В., Юрчук А.Б. Сети мобильной связи LTE. Технологии и архитектура. – М.: Эко-Трендз, 2010. – 284 с.
2. 3GPP TS 23.002 3rd Generation Partnership Project, Technical Specification Group Services and Systems Aspects; Network architecture (Release 8,9), 2010, 94 р.
3. Крон Г. Тензорный анализ сетей: Пер. с англ. – М.: Сов. радио,1978. – 720 с.
4. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания / Пер. с англ. – М.: Машиностроение, 1979. – 432 с.
5. Петров А.Е. Тензорная методология в теории систем. – М.: Радио и связь, 1985. – 152 с.
6. Стрелковская И.В. Тензорная модель исследования сети массового обслуживания // Цифрові технології: Зб. наук. пр. – Одеса, 2010. – Вип. 10. – С. 82–90.
7. Стрелковская И.В. Тензорный анализ качественных характеристик сети массового обслуживания // Зб. наук. пр. ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – Вип. 2. – С. 20–25.
8. Сохор Ю.Н. Вычислительные модели и алгоритмы тензорного анализа сетей: Учеб. пособие. – Псков: ПГПИ, 2008. – С. 115.

Текст статтіРозмір
2013-1-3.pdf332.97 КБ