Контроль динаміки ванни по ходу продувки як складова системи керування конвертерною плавкою

Теоретично обґрунтовано й уточнено моделі контролю динаміки ванни по ходу продувки. Дослідження проведено на конвертерах 160 т і охоплювало контроль динаміки зневуглецювання й зміни температури ванни. Під час обробки результатів застосовувались детерміновані та статистичні методи. Отримано оцінки вмісту вуглецю і температури ванни конвертера залежно від точності апріорної (інтенсивність продувки, відстань фурми до рівня металу тощо) й апостеріорної інформації (аналіз газів, що відходять з конвертера, теплові потоки на фурму й охолоджувач конвертерних газів тощо), а також кінетичного періоду плавлення. Найменші похибки отримано при сумісному використанні балансових і статистичних методів. Найбільш простий шлях контролю динаміки ванни полягає в безпосередньому вимірі вихідних параметрів процесу: температури, складу металу й шлаку, а також їх маси. Математичну модель перевірено при прогнозуванні масової частки вуглецю в конвертерному цеху ВАТ “Металургійний комбінат ім. Ілліча”. Середньоквадратичне відхилення розрахункової масової частки вуглецю для середньо- і низьковуглецевих марок сталі становить 0,045 %.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
669.184.244.66.012.1
С. 51–56. Іл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Математическая модель АСУ конвертерной плавкой / В.С. Богушевский, Ю.В. Оробцев, Н.А. Рюмшин, Н.А. Сорокин. – К.: НПК “Киевский институт автоматики”, 1996. – 212 с.
2. Богушевский В.С., Сергеева Е.А., Жук С.В. Модель переноса массы и теплоты в квазигомогенном приближении // Мantrifly VI Miedzynarodo-Wej Naukowi-Praktycznej Konf. “Naukowa Przestrzec Europy-2010”, Przemysl, 7-12, 2010, vol. 19, pp. 27–32.
3. Богушевський В.С., Сергеєва К.О. Контроль температурного режиму конвертерної плавки // Наук. вісті НТУУ “КПІ”. – 2009. – № 6. – С. 75–80.
4. Богушевський В.С., Сергеєва К.О. Методи вимірювання температури сталі у конвертері // Наук. нотат. – 2011. – № 1. – С. 90–96.
5. Моисеев Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем. – М.: Наука, 1971. – 424 с.
6. Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підруч. / Д.Ф. Чернега, В.С. Богушевський, Ю.Я. Готвянський та ін.; за ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського. – К.: Вища шк., 2006. – 504 с.
7. Борзенко И.М., Петров А.Г. Математические методы для решения задач контроля и управления. – М.: Машиностроение, 1973. – 64 с.
8. Брайсон А., Хо Ю Ши. Прикладная теория оптимального управления. Оптимизация, оценки и управление / Пер. с англ. – М.: Мир, 1972. – 544 с.
9. Богушевский В.С., Жук С.В., Зубова Е.Н. Параметры отходящего газа как индикаторы массо- и теплообменных процессов в ванне конвертера // Металл и литье Украины. – 2012. – № 7. – С. 16–20.

Текст статтіРозмір
2013-1-8.pdf155.96 КБ

Тематичні розділи журналу

,