Алгоритм розв’язання багатокритеріальної задачі вибору показника зношування банкнот за допомогою функції корисності

Сформовано функції корисності альтернатив на основі адитивної, мультиплікативної, адитивно-мультиплікативної, ентропійної згорток показників, а також застосування метрик Чебишева, Евкліда, Мінковського та методу відхилення від зразка з урахуванням поділу часткових критеріїв на стимулятори та дестимулятори. Розроблено алгоритм визначення ступеня переваги альтернатив за допомогою функції корисності. Розроблений алгоритм реалізовано на прикладі розв’язання багатокритеріальної задачі вибору найбільш точного показника зношування банкнот, що перебували в умовах реального обігу. Визначено, що найдоцільніше з точки зору точності для достовірного сортування банкнот застосовувати такий показник зношування банкнот, як маса банкноти. Всі запропоновані методи формування функції корисності мають достатньо високу точність визначення переваги альтернатив у межах значень часткових критеріїв та ваг критеріїв, характерних для поліграфічного виробництва. Найменші середні квадратичні відхилення мають функції корисності, побудовані на основі евклідової метрики та метрики Мінковського, а також мультиплікативна та адитивно-мультиплікативна згортки критеріїв.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
655.3.066 (075.8)
С. 68–75. Іл. 1. Табл. 4. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. — К.: Видав. група BHV, 2007. — 544 с.
2. Соболева Е.В. Модификации критериев обобщенной полезности в задачах идентификации многокритериального выбора // Системні дослідження та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 58—65.
3. Петров К.Э. Мультипликитивно-аддитивная функция оценки полезности // Радиоэлектроника и информатика. — 2000. — № 4. — С. 35—36.
4. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Пер. с англ. — М.: Наука, 1970. — 708 с.
5. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. — М.: Радио и связь, 1981. — 316 с.
6. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические сети. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. — 360 с.
7. Гарина М.И. Применение мультипликативной обобщающей функции для агрегирования показателей с положительной и отрицательной полезностью // Труды СПИИРАН. — 2012. — Вып. № 3 (22). — С. 176—188.
8. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. — 7-ме вид., перероб. і доп. — К.: ВД “Слово”, 2006. — 816с.
9. Ногин В.Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. — М.: Физматлит, 2002. — 144 с.
10. Микони С.В. Построение функции полезности на основе метода приближения к образцу // Матер. І Междунар. научно-практ. конф. “Интеллектуальные системы на транспорте”, 24—26 марта 2011 г., Санкт-Петербург. — Спб, 2011. — С. 294—300.
11. Киричок Т.Ю., Когут П.П. Комплексна оцінка показників зношування банкнот української гривні в умовах реального обігу // Технологія і техніка друкарства. — 2012. — № 3 (37). — С. 4—26.
12. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с англ. Р.Г. Вачанадзе. — М.: Радио и связь, 1993. — 315 с.

Текст статтіРозмір
2013-1-11.pdf263.5 КБ

Тематичні розділи журналу

,