Жаростійкість і корозійна стійкість комплексних хромоалітованих покриттів на титановому сплаві ВТ6

Досліджено мікроструктуру, фазовий і хімічний склад комплексних хромоалітованих покриттів, отриманих одночасним насиченням титанового сплаву ВТ6 хромом та алюмінієм з порошкових сумішей. Встановлено, що покриття складаються з трьох окремих шарів Al3Ti, AlTi, AlTi3. Мікротвердість дифузійних багатошарових покриттів у зоні фази Al3Ti становить 7,1–9,0 ГПа, основного дифузійного шару AlTi – 5,2–8,2 ГПа та 11,0 ГПа – фази AlTi3, що в два–чотири рази перевищує мікротвердість ВТ6 у вихідному стані (3,63 ГПа). Жаростійкість сплаву ВТ6 в результаті обробки зростає від температури 450 до 700 °С за рахунок утворення захисних плівок окисів алюмінію та хрому на його поверхні. Корозійна стійкість збільшується в 2,52 разу у водному розчині 5 % адепинової кислоти та в 9,53 разу у водному розчині 3 % перекису водню. Таким чином, комплексні хромоалітовані покриття, отримані запропонованим способом, можуть бути придатними для практичного використання на деталях і конструкціях, виготовлених з титанового сплаву ВТ6, з метою покращення їх експлуатаційних властивостей та продовження ресурсу роботи в умовах підвищених температур, абразивного зношення та дії відповідних агресивних середовищ.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
669.017
С. 84–88. Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. T. Nishimoto et al., “Effect of Coating Layer Structures and Surface Treatments on the Oxidation behavior of a Ti– 50 at. % Al Alloy”, Intermetallics, vol. 11, pp. 459–466, 2003.
2. Середа Б.П., Палехова И.В. Получение двухкомпонентных покрытий на основе титана методом СВС // Металловед. и терм. oбраб. метал. – 2003. – № 11. – С. 30–32.
3. Jung Hwan Gyo et al., “Effect of Cr Addition on the Properties of Aluminide Coating Layers Formed on TiAl Alloys”, Surface and Coatings Technol., vol. 154, pp. 75–81, 2002.
4. Жук Н.П. Курс коррозии и защиты металлов. – М.: Металлургия, 1976. – 474 с.
5. C. Zhoua et al., “A Study on Aluminide and Cr-Modified Aluminide Coatings on TiAl Alloys by Pack Cementation Method”, Surface and Coatings Technol., vol. 132, pp. 117–123, 2000.
6. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. – М.: ВИЛС-МАТИ, 2009 – 456 с.
7. Ворошнин Л.Г., Менделеева О.Л., Сметкин В.А. Теория и технология химико-термической обработки: Учеб. пособие. – М., Минск: Новое знание, 2010. – 304 с.
8. Самсонов Г.В. Физико-химические свойства окислов. – М.: Металлургия, 1999. – 456 с.
9. Справочник химика: основные свойства неорганических и органических соединений / Под. ред. М. Никольского. – 2-е изд. – М.: Химия, 1964. – 1168 с.
10. Мальцева Г.Н. Коррозия и защита оборудования от коррозии: Учеб. пособие / Под ред. д.т.н., проф. С.Н. Виноградова. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2000. – 212 с.
11. Vydehi Arun Joshi, Titanium Alloys: An Atlas of Structures and Fracture Features. 2Physical Metallurgy of Titanium Alloys. Taylor & Francis Group, 2006, 248 p.

Текст статтіРозмір
2013-1-14.pdf191.51 КБ

Тематичні розділи журналу

,