Вплив температури на абераційні властивості ІЧ-об’єктивів

Розглянуто вплив температурних полів на якість зображення фокусувальних вузлів, які працюють в інфрачервоному спектральному діапазоні, для випадку однорідного розподілу температури в системі. За допомогою програм оптичного моделювання є можливість оцінювати температурний вплив на оптичні характеристики зображувальних систем, які працюють у нестабільних температурних умовах. Стаття містить результати аналізу впливу зміни температурного поля на абераційні властивості неатермалізованих і атермалізованих ІЧ-об’єктивів. Проведений аналіз виявив, що при зміні температури на сорок градусів у системі типового інфрачервоного фокусувального вузла, при проектуванні якого не було враховано компенсацію впливу температури, роздільна здатність системи погіршується у кілька разів внаслідок виникнення терморозфокусування. Одночасно характер залежності польових аберацій від розміру вхідної зіниці чи кута поля зору оптичної системи у площині зображень не змінюється. Усунення залежності характеристик ІЧ-об’єктивів від температури доцільно проводити на етапі проектування фокусувального вузла з використанням методик пасивної оптичної атермалізації.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
535.21
С. 99–105. Іл. 4. Табл. 5. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Волосов Д.С. Фотографическая оптика: Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Искусство, 1978. – 544 с.
2. T.H. Jamison, “Thermal Effects in Optical Systems”, Opt. Eng., vol. 20, pp. 156–160, 1981.
3. Пищик Г.Ф. Напряжение и деформации в деталях оптических приборов. – Л.: Машиностроение, Ленинград. отд-ние, 1968. – 248 с.
4. Кучеренко О.К., Муравьёв А.В., Куцурук В.Н. Влияние температуры на терморасфокусировку фокусирующего узла в инфракрасных системах // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобуд. – 2010. – Вип. 40. – С. 32–37.
5. Макаренко А.В, Правдивцев А.В., Юдин А.Н. Метод оценивания внутреннего паразитного излучения оптических трактов инфракрасных систем // Электромагн. волны и электрон. сист. – 2009. – № 12. – С. 28–37.
6. Патент 2449327 РФ, МПК G02B9/34. Светосильный объектив для инфракрасной области спектра / М.Н. Сокольский, И.Е. Совз; патентообладатель ОАО “ЛОМО”. – № 2010152127/28; заявл. 20.12.2010;
опубл. 20.12.2010.
7. Патент на корисну модель № 75149 UA, МПК (2012.01) G02B13/00. Атермалізований трикомпонентний об’єктив для інфрачервоної області спектра / О.К. Кучеренко, О.В. Муравйов; власник: НТУУ “КПІ”; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.

Текст статтіРозмір
2013-1-17.pdf250.08 КБ