Формування моделі опису структури складального виробу в приладобудуванні

Розглянуто специфіку й особливості складальних процесів в приладобудуванні, а також з’ясовано сучасний стан розвитку систем автоматизованого проектування технології складання та їх придатність для умов приладобудівного виробництва. Також розвинуто уявлення про математичну модель складального виробу в приладобудуванні в частині врахування трудомісткості та специфіки складальних, регулювальних і контрольно-вимірювальних робіт. Запропоновано метод формування моделі опису структури складального виробу, яка представляє її ієрархічною системою взаємопов’язаних елементів конструкції. Запропонована модель є інтегрованою в САD-систему, інформативною, придатною для автоматизованого проектування технологічних процесів складання. На базі запропонованого в роботі методу опису структури виробу було розроблено програмне забезпечення “AsCAM”, яке містить процедури і базу конструкторсько-технологічної інформації та дає можливість ефективно вирішувати завдання технологічної підготовки малосерійного складального виробництва в частині побудови схеми складального складу виробу та технологічної схеми складання.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
658.512:658.52.011.56
С. 106–110. Іл. 4. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Румбешта В.О. Основи технології складання приладів. — К.: ІСДО, 1993. — 304 с.
2. G.F. Dalgleis et al., “Strategis for Expert System Support in Assembly Oriented CAD”, Proc. Of the Lancaste Int. Work Shop on Eng Design, Comp. Aided Conceptual Design, p. 198, 2010.
3. Grant J. and Cullen R., “Creation of a “Shared” Design Environment, Using 3D Product Modelling and Visualisation Technologies”, in 9th Int. Conf. on Comp. Appl. in Shipbuilding, Yokohama: ICCAS’07, 2007, pp. 261—284.
4. Румбешта В.О., Стельмах Н.В. Прийняття рішень в автоматизованій системі технологічної підготовки приладобудівного виробництва на базі дискретної оптимізації // Наук. вісн. Кремен. ун-ту економіки, інформ. технол. і управ. Нові технології. — 2009. — № 1 (23). — С. 189—191.
5. Стельмах Н.В. Програмний модуль для прискореної технологічної підготовки складального дрібносерійного виробництва приладів // Вісн. НТУУ “КПІ”. Машинобудування. — 2009. — № 54. — С. 12—17.
6. Патент України № 41528 UA Україна, МПК G05В19/418. Виробнича система для складання приладів; Стельмах Н.В., Румбешта В.О.; Заявл. 24.12.2008; Опубл. 25.05.2009 р., Бюл. № 10.
7. А. с. № 31431. Комп’ютерна програма “AsCAM” / Стельмах Н.В., Кот В.С. — Держ. служба інтелект. власн. Укр. — 21.12.2009 р.

Текст статтіРозмір
2013-1-18.pdf236.13 КБ