Власні хвилі крос-хвилеводу

Мета статті – отримати алгоритми для розрахунку характеристик власних хвиль у крос-хвилеводі і продемонструвати їх можливості. Гранична задача розв’язана методом частинних областей. Методом моментів системи функціональних рівнянь, що випливають з гр ничних умов, зведені до однорідних систем лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР), порядок яких дорівнює де М і N – число доданків у розкладах полів у підобластях. З використанням специфічного вигляду СЛАР зведена до СЛАР меншого порядку, а саме – Проведено розрахунки критичних довжин хвиль основних Н і Е типів хвиль у крос хвилеводі. Використано відносно невеликі порядки визначника – дисперсійного рівняння – 4–8. Дано фізичну інтерпретацію зміни критичного хвильового числа основних хвиль зі зміною розміру вставок для двох поляризацій хвилі. Отримані результати показують високу збіжність критичного хвильового числа зі збільшенням порядку визначника і числа доданків у сумах його елементів. Результати можуть бути використані при проектуванні й синтезі НВЧ пристроїв на основі крос-хвилеводу. Ключові слова: крос-хвилевід, метод частинних областей, метод моментів, система лінійних алгебричних рівнянь, критичне хвильове число, хвилі типу Н і типу Е.

Рік видання: 
2013
Номер: 
2
УДК: 
621.372.8
С. 17–26. Іл. 6. Бібліогр.: 14 назв.
Література: 

1. S. Amari and Maget Bekheit, “New Class of Dual-mode Dual-band Waveguide Filters”, IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 56, no. 8, pp. 1938—1944, 2008.
2. X.P. Liang et al., “Dual-Mode Coupling by Square Corner Cut in Resonators and Filters”, Ibid, vol. 40, no 12, pp. 2294 — 2302, 1992.
3. R.R. Mansour et al., “Quasi dual-mode resonators”, Ibid, vol. 48, no. 12, pp. 2476—2482, 2000.
4. А.А. Kirilenko et al., “Compact 90 Twist Formed by a Double-Corner-Cut Square Waveguide Section”, Ibid, vol. 56, no. 7, pp. 1633—1637, 2008.
5. Литвинов В.Р., Рудь Л.А., Свердленко Е.А. Компактные 90-градусные скрутки в прямоугольных волноводах // Известия вузов. Сер. Радиоэлектроника. — 2010. — 53, № 3. — С. 50—57.
6. L.A. Rud and K.S. Shpachenko, “Polarizer Based on Waveguide with Complex Cross-Section”, in Proc. Int. Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, Kharkiv, 2010, CD-ROM, E-7.
7. L.A. Rud and K.S. Shpachenko, “Eigen Modes of a Square Waveguide With Two Inner Diagonally-Placed Square Ridges”, in Proc. MMET, Ukraine, Kyiv, Sep. 2010, pp. 1—4.
8. Найденко В.І., Постульга О.С. Дослідження характеристик L-подібного і крос-хвилеводу варіаційним методом // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — № 5. — 2012. — C. 27—33.
9. A. Kirilenko et al., “Automatic Electromagnetic Solvers Based on Mode-matching, Transverse Resonance and S-matrix Techniques”, In Proc. 36th Europ. Microw. Conf., Manchester, 2006, pp. 1185—1188.
10. J. van Bladel, Electromagnetic Fields, 2nd ed., NJ: Wiley- IEEE Press, 2007, 1155 p.
11. Справочник по волноводам / Пер. с англ. под ред. Я.Н. Фельда. — М.: Сов. Радио,1952. — 431 с.
12. Волноводы сложных сечений / Г.Ф. Заргано, В.П. Ляпин, В.С. Михалевский и др. — М.: Радио и связь. 1986. — 124 с.
13. G. Macchiarella and S. Tomiazzo, “Design Techniques for Dual-passband Filters”, IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 53, no. 11, pp. 3265—3271, 2005.
14. Найденко В.І. Періодична структура з поперечним електричним полем // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2012. — № 6. — С. 13—22.

Список літератури у транслітерації: 

1. S. Amari and Maget Bekheit, “New Class of Dual-mode Dual-band Waveguide Filters”, IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 56, no. 8, pp. 1938–1944, 2008.
2. X.P. Liang et al., “Dual-Mode Coupling by Square Corner Cut in Resonators and Filters”, Ibid, vol. 40, no 12, pp. 2294 – 2302, 1992.
3. R.R. Mansour et al., “Quasi dual-mode resonators”, Ibid, vol. 48, no. 12, pp. 2476–2482, 2000.
4. А.А. Kirilenko et al., “Compact 90 Twist Formed by a Double Corner-Cut Square Waveguide Section”, Ibid, vol. 56, no. 7, pp. 1633–1637, 2008.
5. Litvinov V.R., Rud' L.A., Sverdlenko E.A. Kompaktnye 90 gradusnye skrutki v pri͡amougol'nykh volnovodakh // Izvestii͡a vuzov. Ser. Radioėlektronika. – 2010. – 53, # 3. – S. 50–57.
6. L.A. Rud and K.S. Shpachenko, “Polarizer Based on Waveguide with Complex Cross-Section”, in Proc. Int. Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, Kharkiv, 2010, CD-ROM, E-7.
7. L.A. Rud and K.S. Shpachenko, “Eigen Modes of a Square Waveguide With Two Inner Diagonally-Placed Square Ridges”, in Proc. MMET, Ukraine, Kyiv, Sep. 2010, pp. 1–4.
8. Naĭdenko V.I., Postul′ha O.S. Doslidz͡henni͡a kharakterystyk L podibnoho i kros-khvylevodu variat͡siĭnym metodom // Naukovi visti NTUU “KPI”. – # 5. – 2012. – C. 27–33.
9. A. Kirilenko et al., “Automatic Electromagnetic Solvers Based on Mode-matching, Transverse Resonance and S-matrix Techniques”, In Proc. 36th Europ. Microw. Conf., Manchester, 2006, pp. 1185–1188.
10. J. van Bladel, Electromagnetic Fields, 2nd ed., NJ: Wiley-IEEE Press, 2007, 1155 p.
11. Spravochnik po volnovodam / Per. s angl. pod red. I͡A. N. Fel'da. – M.: Sov. radio,1952. – 431 s.
12. Volnovody slozhnykh secheniĭ / G.F. Zargano, V.P. Li͡apin, V.S. Mikhalevskiĭ i dr. – M.: Radio i svi͡az'. 1986. – 124 s.
13. G. Macchiarella and S. Tomiazzo, “Design Techniques for Dual-passband Filters”, IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 53, no. 11, pp. 3265–3271, 2005.
14. Naĭdenko V.I. Periodychna struktura z poperechnym elektrychnym polem // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2012. – # 6. – S. 13–22.

Текст статтіРозмір
2013-2-2.pdf289.14 КБ