Багатофункціональний трансформаторно-ключовий перетворювач для комплексного підвищення якості електроенергії у трифазних системах зі змінним і нелінійним навантаженням

Проаналізовано конструктивні особливості та функціональні можлвості автоматичного фільтросиметруючого пристрою (АФСП), розробленого для забезпечення електромагнітної сумісності відповідальних споживачів електроенергії з мережею живлення, оптимізації режимів низьковольтних розподільчих мереж, зменшення втрат напруги і потужності, комплексного підвищення якості електроенергії. Докладно описані схемотехнічні рішення, які реалізують ефект одночасного врівноваження системи напруг, поліпшення їх гармонічного складу фільтруванням непарних гармонік, кратних трьом, і параметричним демпфуванням несиметричних коливань напруги мережі. Результатом роботи є створення дослідного зразка АФСП максимальною потужністю навантаження 200 кВА для низьковольтних розподільчих мереж. Теоретичні та експериментальні дослідження розробленого та впровадженого у промислову експлуатацію АФСП показали доцільність його практичного використання у низьковольтних розподільчих мережах для комплексного підвищення якості електроенергії.

Рік видання: 
2013
Номер: 
2
УДК: 
621.316.722.1
С. 27–33. Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Чиженко И.М., Руденко В.С., Сенько В.И. Основы преобразовательной техники. — К.: Вища школа, 1983. — 431 с.
2. Липковский К.А. Трансформаторно-ключевые исполнительные структуры преобразователей переменного напряжения. — К.: Наук. думка, 1983. — 214 с.
3. Шидловский А.К., Кузнецов В.Г. Повышение качества энергии в электрических сетях. — К.: Наук. думка, 1985. — 268 с.
4. Липківський К.О. Особливості комплексування регулювальних блоків дискретних стабілізаторів напруги змінного струму // Техн. електродинаміка. — 2008. — № 6. — С. 29—36.
5. Способы коммутации силовых ключей матричных преобразователей / Э.М. Чехет, В.Н. Соболев, В.М. Михальский и др. // Техн. електродинаміка. Темат. вип. “Проблеми сучасної електротехніки”. — 2000. — Ч. 3. — С. 37—42.
6. Застосування трансформаторно-тиристорних перетворювачів багатофункціонального призначення у локальних системах електроспоживання / В.А. Новський, Н.Н. Капличний, В.В. Голубєв, А.В. Козлов // Силова електроніка та енергоефективність. — К. : Ін-т електродинаміки НАНУ, 2011. — С. 33—38.
7. Чиженко А.И, Курило И.А. Управление вентильным регулятором переменного напряжения // Техн. електродинаміка. — 2008. — № 6. — С. 36—41.
8. Грудская В.П., Новский В.А., Каплычный Н.Н. Многофункциональный преобразователь переменного напряжения для четырехпроводных электрических сетей с изменяющимися нагрузками // Там же. — 1986. — № 4. — С. 6—22.
9. Курило І.А., Грудська В.П. Особливості системи регулювання напруги з вольтододатковим трансформатором, комутованим вентилями // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 2. — С. 43—51.

Список літератури у транслітерації: 

1. Chizhenko I.M., Rudenko V.S., Sen'ko V.I. Osnovy preobrazovatel'noĭ tekhniki.. – K.: Vyshcha shkola, 1983. – 431 s.
2. Lipkovskiĭ K.A. Transformatorno-kli͡uchevye ispolnitel'nye struktury preobrazovateleĭ peremennogo napri͡azhenii͡a. – K.: Nauk. dumka, 1983. – 214 s.
3. Shidlovskiĭ A.K.,Kuznet͡sov V.G. Povyshenie kachestva ėnergii v ėlektricheskikh seti͡akh. – K.: Nauk. dumka,1985. – 268 s.
4. Lipkіvs'kiĭ K.O. Osoblivostі kompleksuvanni͡a reguli͡uval'nikh blokіv diskretnikh stabіlіzatorіv naprugi zmіnnogo strumu // Tekhn. elektrodinamіka. – 2008. – № 6. – S. 29–36.
5. Sposoby kommutat͡sii silovykh kli͡ucheĭ matrichnykh preobrazovateleĭ / Ė.M. Chekhet, V.N. Sobolev, V.M. Mikhal'skiĭ i dr. // Tekhn. elektrodynamika. Temat. vyp. “Problemy suchasnoï elektrotekhniky”. – 2000. – Ch. 3. – S. 37–42.
6. Zastosuvanni͡a transformatorno-tyrystornykh peretvori͡uvachiv bahatofunkt͡sional′noho pryznachenni͡a u lokal′nykh systemakh elektrospoz͡hyvanni͡a / V.A. Novs′kyĭ, N.N. Kaplychnyĭ, V.V. Holubi͡ev, A.V. Kozlov // Sylova elektronika ta enerhoefektyvnist′. – K. : In-t elektrodynamiky NANU, 2011. – S. 33–38.
7. Chizhenko A.I, Kurilo I.A. Upravlenie ventil'nym reguli͡atorom peremennogo napri͡azhenii͡a // Tekhn. elektrodynamika. – 2008. – # 6. – S. 36–41.
8. Grudskai͡a V.P., Novskiĭ V.A., Kaplychnyĭ N.N. Mnogofunkt͡sional'nyĭ preobrazovatel' peremennogo napri͡azhenii͡a dli͡a chetyrekhprovodnykh ėlektricheskikh seteĭ s izmeni͡ai͡ushchimisi͡a nagruzkami // Tam zhe. – 1986. – # 4. – S. 6 22.
9. Kurylo I.A., Hruds′ka V.P. Osoblyvosti systemy rehuli͡uvanni͡a napruhy z vol′tododatkovym transformatorom, komutovanym ventyli͡amy // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2011. – # 2. – S. 43–51.

Текст статтіРозмір
2013-2-3.pdf838.63 КБ