Аналіз похибок вимірювачів несиметрії трифазної напруги

Стаття присвячена підвищенню точності вимірювання трифазних показників якості електроенергії в системах трифазного електропостачання. Виконано аналіз рівнянь перетворення трифазної напруги шестиполюсником з трьома вхідними і трьома вихідними затискачами. Показано, що можуть бути введені чотири комплексні коефіцієнти, які повністю характеризують цей шестиполюсник. Це коефіцієнти передачі для напруги прямої послідовності (НПП) і напруги зворотної послідовності (НЗП) основної частоти, традиційні для теорії авторегулювання, а також додаткові два коефіцієнти перетворення, що змінюють НПП і НЗП на відповідно НЗП і НПП основної частоти. Ці коефіцієнти перетворення характеризують ступінь розкиду параметрів елементів шестиполюсника. З використанням такого підходу були досліджені рівняння перетворення трифазного вхідного блока цифрового вимірювача показників якості електроенергії при подачі на його входи трифазної напруги і вимірюванні коефіцієнта несиметрії за зворотною послідовністю основної частоти. Кожен із трьох каналів трифазного вхідного блока містить схему гальванічної розв’язки, схему масштабування та фільтр нижніх частот. Виконано аналіз адитивних і мультиплікативних похибок трифазного вхідного блока, знайдено домінуючу похибку вимірювань. При корекції цієї домінуючої похибки (що цілком здійсненно) сумарна похибка вимірювання коефіцієнта несиметрії буде значно зменшена.

Рік видання: 
2013
Номер: 
2
УДК: 
621.317.789
С. 39–44. Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Тесик Ю.Ф. Применение дифференциального метода к измерению показателей качества электроэнергии // праці Ін-ту електродинаміки НАНУ. — 2005. — № 3. — С.16—21.
2. Устройство для измерения отклонений напряжения прямой последовательности: А.с. № 1474562 СССР / В.В. Качаровский, Ю.Ф. Тесик, А.А. Тычина. — 1989, Бюл. № 15.
3. Цифровий вимірювач коефіцієнтів несиметрії напруги в промисловій мережі: Патент України UA № 75929 / Р.В. Петросян. — 2006, Бюл. № 6.
4. Маков Д.К. Аналіз рівнянь перетворення аналого-цифрового вимірювача коефіцієнта несиметрії // Тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. “Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси”, 15—16 травня 2012, Київ. — К., 2012. — С. 434—435.
5. Анализ уравнений преобразования напряжений при каскадном соединении фильтров симметричных составляющих / А.А. Щерба, Д.К. Маков, С.Н. Захарченко, Н.И. Супруновская // Праці Ін-ту електродинаміки НАНУ. — 2005. — № 3. — С. 8—15.

Список літератури у транслітерації: 

1. Tesik I͡U.F. Primenenie different͡sial'nogo metoda k izmerenii͡u pokazateleĭ kachestva ėlektroėnergii // Prat͡si In-tu elektrodynamiky NANU. – 2005. – # 3. – S. 16–21.
2. Ustroĭstvo dli͡a izmerenii͡a otkloneniĭ napri͡azhenii͡a pri͡amoĭ posledovatel'nosti: A.s. № 1474562 SSSR / V.V. Kacharovskiĭ, I͡U.F. Tesik, A.A. Tychina. – 1989, Bi͡ul. # 15.
3. T͡syfrovyĭ vymiri͡uvach koefit͡sii͡entiv nesymetriï napruhy v promysloviĭ merez͡hi: Patent Ukraïny UA # 75929 / R.V. Petrosi͡an. – 2006, Bi͡ul. # 6.
4. Makov D.K. Analiz rivni͡an′ peretvorenni͡a analoho-t͡syfrovoho vymiri͡uvacha koefit͡sii͡enta nesymetriï // Tezy dop. V Miz͡hnar. nauk.-prakt. konf. “Intehrovani intelektual′ni robototekhnichni kompleksy”, 15–16 travni͡a 2012, Kyïv. – K.: 2012. – S. 434–435.
5. Analiz uravneniĭ preobrazovanii͡a napri͡azheniĭ pri kaskadnom soedinenii fil'trov simmetrichnykh sostavli͡ai͡ushchikh / A.A. Shcherba, D.K. Makov, S.N. Zakharchenko, N.I. Suprunovskai͡a / Prat͡si In-tu elektrodynamiky NANU. – 2005. – # 3. – S. 8–15.

Текст статтіРозмір
2013-2-5.pdf200.8 КБ