Застосування теорії фільтрів для аналітичного опису логіко-аналітичних залежностей

Розроблено підхід, яких об’єднує локальні математичні моделі в єдину повну аналітичну математичну модель без суттєвого її ускладнення. Часткові моделі описано якомога простішими аналітичними залежностями. Отримані часткові моделі об’єднано в одну аналітичну через перемноження їх з аналітичними в усьому діапазоні змінних об’єкта ваговими функціями – еквівалентами частотних фільтрів. Єдину аналітичну залежність збудовано через зважене ваговими функціями додавання часткових моделей. За такої постановки збережено аналітичність єдиної для всього діапазону моделі. Наведені дослідження підтверджують можливість розроблення запропонованим методом доволі простої аналітичної моделі, яка за точністю апроксимації відповідатиме вимогам сучасних методів математичного й об’єктно-орієнтованого моделювання. Такі моделі можуть бути застосовані для аналітичних розрахунків оптимальних режимів роботи нестаціонарних стохастичних об’єктів, діагностики їх стану, інтерполяції та екстраполяції змінних об’єкта та для інших цілей ідентифікацією локальних математичних моделей і об’єднанням їх у повну аналітичну без суттєвого ускладнення як математичної моделі, так і натурного експерименту.

Рік видання: 
2013
Номер: 
2
УДК: 
621.311
С. 64–69. Іл. 8. Табл. 6. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Зеленський К.Х., Ігнатенко В.М., Коц О.П. Комп’ютерні методи прикладної математики. — К.: Академ-періодика, 2002. — 480 с.
2. Методи теории автоматического управления / Под. ред. Н.Д. Егунова. — М.: МГТУ им. Баумана, 2000. — 748 с.
3. Бідюк П.І., Меняйленко О.С., Половцев О.В. Методи прогнозування. — Луганськ: Альма-матер, 2008. — 608 с.
4. Сборник задач и примеров по теории автоматического управления / Под. ред. А.В. Фатеева. — М.: Высш. шк., 1969. — С. 119—125.
5. Лурье М.В. Математическое моделирование процессов трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. — М.: Нефть и газ, 2003. — 336 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Zelens′kyĭ K.Kh., Ihnatenko V.M., Kot͡s O.P. Kompi͡u¬terni metody prykladnoï matematyky. – K.: Akademperiodyka, 2002. – 480 s.
2. Metodi teorii avtomaticheskogo upravlenii͡a / Pod. red. N.D. Egunova. – M.: MGTU im. Baumana, 2000. – 748 s.
3. Bidi͡uk P.I., Meni͡aĭlenko O.S., Polovt͡sev O.V. Metody prohnozuvanni͡a. – Luhans′k: Al′ma-mater, 2008. – 608 s.
4. Sbornik zadach i primerov po teorii avtomaticheskogo upravlenii͡a / Pod. red. A.V. Fateeva. – M.: Vyssh. shk., 1969. – S. 119–125.
5. Lur'e M.V. Matematicheskoe modelirovanie prot͡sessov truboprovodnogo transporta nefti, nefteproduktov i gaza. – M.: Neft' i gaz, 2003. – 336 s.

Текст статтіРозмір
2013-2-8.pdf278.78 КБ