Компонентна модель автоматизованої системи тестування з відкритою формою представлення тестового завдання

Проаналізовано стан проблеми у сфері розроблення автоматизованих систем тестування з відкритою формою представлення тестового завдання. Розроблено числовий критерій для порівняння наявних автоматизованих систем з відкритою формою. Розроблено стратегії для збільшення ефективності роботи автоматизованих систем з відкритою формою, для чого створено модель представлення відповіді на тестове завдання, алгоритм пошуку смислотвірних елементів у відповіді учня і зіставлення їх з еталонними, моделі формування оцінки учня за тестове завдання, діалогові засоби автоматизованого тестування. Проведено порівняння ефективності роботи розробленої системи тестування з наявними системами за запропонованим числовим критерієм. Доведено, що вона має переваги над дослідженими системами тестування. Аналіз результатів, отриманих на основі розробленого методу автоматизованого тестування, і їх зіставлення з результатами експерта-викладача, виявили, що оцінка, отримана учнем за тестове завдання після автоматизованого тестування, прямує до оцінки учня, отриманої після тестування на бланках, тобто оцінки викладача.

Рік видання: 
2013
Номер: 
2
УДК: 
681.3:378.146
С. 76–84. Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Руденко П.А. Автоматизированная система тестирования с открытой формой представления тестового задания // X Междунар. конф. “Интеллектуальный анализ информации”: Сб. тр. — К., 2010. — С. 261—269.
2. Автоматическая обработка текста [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.aot.ru/
3. Аванесов В.С. Теория и методика педагогических измерений [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://testolog.narod.ru/Theory11.html
4. Соколова Н.А., Руденко П.А. Побудова семантичного інтерпретатора відповідей навчаємих у вільноконструйованій формі // VII Міжнар. конф. “Інтелектуальний аналіз інформації” ІАІ-2007, Київ, 15—18 травня 2007 р. — К., 2007. — С. 289.
5. Соколова Н.А., Руденко П.А. Використання відкритої форми представлення тестового завдання для автоматизованого контролю знань // IV Між нар. наук.- практ. конф. “Інформаційні технології та безпека в управлінні”, Луганськ, 17 вересня 2007 р. — Луганськ, 2007. — С. 200.
6. Соколова Н.А., Руденко П.А. Зпівставлення відповіді навчаємого з еталонною при відкритій формі тестування // V Міжнар. наук.-практ. конф. “Інформаційні технології та безпека в управлінні”, Луганськ, 15 вересня 2008 р. — Луганськ, 2008. — С. 257.
7. Руденко П.А. Автоматизированная система тестирования с открытой формой тестового задания // IV Всеукр. наук.-практ. конф. “Проблеми і перспективи розвитку академічної та університетської науки”: Зб. наук. пр. — Полтава, 2011. — С. 207—209.
8. Малишев Н.Г. Нечіткі моделі для експертних систем в САПР. — Москва, 1978. — С. 20.
9. Дубова Н. Как построить электронный кампус [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.osp. ru/os/2008/04/5115038/
10. Агошкова Е.Б., Ахлибининский Б.В. Эволюция понятия системы // Вопр. философии. — 1998. — № 7. — С. 170—179.
11. Маслянко П.П., Майстренко О.С. Бізнес інжиниринг ор- ганізаційних систем // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 1. — С. 69—78.

Список літератури у транслітерації: 

1. Rudenko P.A. Avtomatizirovannai͡a sistema testirovanii͡a s otkrytoĭ formoĭ predstavlenii͡a testovogo zadanii͡a // X Mezhdunar. konf. “Intellektual'nyĭ analiz informat͡sii”: Sb. tr. – K., 2010. – S. 261–269.
2. Avtomaticheskai͡a obrabotka teksta [Ėlektronnyĭ resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.aot.ru/
3. Avanesov V.S. Teorii͡a i metodika pedagogicheskikh izmereniĭ [Ėlektronnyĭ resurs]. – Rezhim dostupa: http://testolog.narod.ru Theory11.html
4. Sokolova N.A., Rudenko P.A. Pobudova semantychnoho interpretatora vidpovideĭ navchai͡emykh u vil′no-kon¬struĭovaniĭ formi // VII Miz͡hnar. konf. “Intelektu¬al′nyĭ analiz informat͡siï” IAI-2007, Kyïv, 15–18 travni͡a 2007 r. – K., 2007. – S. 289.
5. Sokolova N.A., Rudenko P.A. Vykorystanni͡a vidkrytoï formy predstavlenni͡a testovoho zavdanni͡a dli͡a avtomatyzovanoho kontroli͡u znan′ // IV Miz͡h nar. nauk.-prakt. konf. “Informat͡siĭni tekhnolohiï ta bezpeka v upravlinni”, Luhans′k, 17 veresni͡a 2007 r. – Luhans′k, 2007. – S. 200.
6. Sokolova N.A., Rudenko P.A. Zpivstavlenni͡a vidpovidi navchai͡emoho z etalonnoi͡u pry vidkrytiĭ formi testuvanni͡a // V Miz͡hnar. nauk.-prakt. konf. “Informat͡siĭni tekhnolohiï ta bezpeka v upravlinni”, Luhans′k, 15 veresni͡a 2008 r. – Luhans′k, 2008. – S. 257.
7. Rudenko P.A. Avtomatizirovannai͡a sistema testirovanii͡a s otkrytoĭ formoĭ testovogo zadanii͡a // IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. “Problemi і perspektivi rozvitku akademіchnoї ta unіversitets'koї nauki”: Zb. nauk. pr. – Poltava, 2011. – S. 207 209.
8. Малишев Н.Г. Нечіткі моделі для експертних систем в САПР. – Москва, 1978. – С. 20.
9. Dubova N. Kak postroit' ėlektronnyĭ kampus [Ėlektronnyĭ resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.osp. ru/os/2008/04/5115038/
10. Agoshkova E.B., Akhlibininskiĭ B.V. Ėvoli͡ut͡sii͡a poni͡atii͡a sistemy // Vopr. filosofii. – 1998. – # 7. – S. 170–179.
11. Masli͡anko P.P., Maĭstrenko O.S. Biznes inz͡hynyrynh orhanizat͡siĭnykh system // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2011. – # 1. – S. 69–78.

Текст статтіРозмір
2013-2-10.pdf382.62 КБ