Керування об’єктами періодичної дії

Виконано аналіз і здійснено дослідження особливостей побудови систем динамічного керування (СДК) об’єктами періодичної дії (ОПД). Для динамічного керування ОПД застосовують програмне керування та керування за обмеженнями, причому для розроблення програми функції переходу з початкового стану ОПД у кінцевий можуть бути використані технологічний регламент, розв’язання задачі динамічної оптимізації або евристичний метод. Вибір системи керування залежить від технологічного регламенту, особливостей функціонування та повноти інформації про ці об’єкти. Для реалізації та оцінювання якості регулювання одного з варіантів структурної схеми багатоконтурної системи програмного керування (СПК) з додатковим зв’язком за зміною завдання і логічним функціональним пристроєм порівняно з одноконтурною СПК використано програмне середовище MatLab. Найбільш ефективною СДК є система з додатковим зв’язком за зміною завдання і логічним функціональним пристроєм. Якщо функція переходу не задана технологічним регламентом, а на рушійну силу процесу накладені критичні обмеження, для побудови СДК може бути використана система керування з прогнозною фізичною моделлю.

Рік видання: 
2013
Номер: 
2
УДК: 
36.81-5
С. 85–89. Іл. 6. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Какичев Л.Г., Солодовников В.В., Федотов А.И. Со- временное состояние теории и метод математического описания логико-динамических систем // Автомат. упр. и вычисл. техника. — 1978. — Вып. 12. — С. 127—146.
2. Жук К.Д., Тимченко А.А., Доленко Т.И. Исследование структур и моделирование логико-динамических систем. — К.: Наук. думка, 1975. — 199 с.
3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. — М.: Наука, 1972. — 768 с.
4. Голінко І.М., Кубрак А.І., Трегуб В.Г. Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 6. — С. 54—59.
5. Трегуб В.Г. Автоматизоване керування апаратами періодичної дії на харчових підприємствах // Наукові праці НУХТ. — 2005. — № 16. — С. 143—145.
6. Потемкин В.Г. Инструментальные средства MatLab5. — М.: Диалог-Мифи, 2000. — 336 с.
7. Страшун А.З., Чернухин В.Ш. Программные регуляторы технологических процессов. — Л.: Энергия, 1973. — 144 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Kakichev L.G., Solodovnikov V.V., Fedotov A.I. Sovremennoe sostoi͡anie teorii i metod matematicheskogo opisanii͡a logiko dinamicheskikh sistem // Avtomat. upr. i vychisl. tekhnika. – 1978. – Vyp. 12. – S. 127–146.
2. Zhuk K.D., Timchenko A.A., Dolenko T.I. Issledovanie struktur i modelirovanie logiko-dinamicheskikh sistem. – K.: Nauk. dumka, 1975. – 199 s.
3. Besekerskiĭ V.A., Popov E.P. Teorii͡a sistem avtomaticheskogo regulirovanii͡a. – M.: Nauka, 1972. – 768 s.
4.Holinko I.M., Kubrak A.I., Trehub V.H. Syntez t͡syfrovoï systemy keruva ni͡a za intehral′nymy pokaznykamy i͡akosti // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2011. – # 6. – S. 54–59.
5. Trehub V.H. Avtomatyzovane keruvanni͡a aparatamy periodychnoï diï na kharchovykh pidpryi͡emstvakh // Naukovi prat͡si NUKhT. – 2005. – # 16. – S. 143–145.
6. Potemkin V.G. Instrumental'nye sredstva MATLAB5. – M.:Dialog Mifi, 2000. – 336 s.
7. Strashun A.Z., Chernukhin V.Sh. Programmnye reguli͡atory tekhnologicheskikh prot͡sessov. – L.: Ėnergii͡a, 1973. – 144 s.

Текст статтіРозмір
2013-2-11.pdf211.8 КБ