Алгоритм кодування зображення об’єкта фотографування, що має великий діапазон яскравості

Запропоновано алгоритм кодування зображення об’єкта фотографування, що має великий діапазон яскравості. Алгоритм дає можливість досягти високої якості зображення об’єкта зйомки за рахунок складання його з найбільш інформативних елементів зображень об’єкта, отриманих за однакових зовнішніх умов і різних експозицій. Алгоритм кодує результуюче HDR-зображення (зображення з великим динамічним діапазоном) із серії LDR-зображень (зображень з низьким динамічним діапазоном), отриманих у результаті брекетингу експозиції або брекетингу світлочутливості приймача оптичного випромінювання. Формування цифрового HDR-зображення здійснюється на основі розрахунку і реєстрації значень реальної яскравості ділянок об’єкта фотографування, відповідних кожному пікселю зображення. Розрахунок реальної яскравості ділянок об’єкта фотографування здійснюється в результаті усереднення даних, отриманих із серії LDR-зображень. При усередненні даних найбільш інформативні елементи кожного зображення беруться з максимальним ваговим коефіцієнтом, що визначає високу якість результуючого зображення.

Рік видання: 
2013
Номер: 
2
УДК: 
621.384.3
С. 129–132. Іл. 1. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Подолян А.П., Пудрий С.В. Экспонометрические системы аэрофотоаппаратов. — К.: КИ ВВС, 1994. — 164 с.
2. Колобродов В.Г., Півторак Д.О. Комбінований спосіб реєстрації зображення об’єкта з широким динамічним діапазоном яскравостей // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 4. — С. 97—101.
3. Вестон К. Экспозиция в цифровой фотосъемке: осваиваем новое поколения цифровых камер. — М.: АРТ-Родник, 2008. — 292 с.
4. J. Dicarlo and B. Wandell, “Rendering high dynamic range images”, Proc. SPIE: Image Sensors, vol. 3965, pp. 392—401, 2000.
5. Хук П. Цифровая фотография. — М.: Аст-Астрель, 2007. — 192 с.
6. E. Reinhard et al., High Dynamic Range Imaging: Acquisition, Display, and Image-Based Lighting. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2005, 496 p.
7. Пивторак Д.А. Алгоритм обработки LDR изображений, полученных при различных уровнях экспозиции // Тезисы докл. 3-й Междунар. студ. научно-техн. конф. “Новые направления развития приборостроения”, 21—23 апреля 2010, Минск. — Минск: БНТУ, 2010. — С. 203.
8. Колобродов В.Г., Пивторак Д.А. Особенности регистрации изображения с большим диапазоном яркости цифровой фотосъемке в реальных условиях // Тези доп. ХІ Міжнар. наук.-техн. конф. “Приладобудування 2012: стан і перспективи”, 24—25 квітня 2012, Київ. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — С. 65.
9. Колобродов В.Г., Півторак Д.О. Алгоритм підвищення якості результуючого зображення з використанням брекетингу експозиції // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2010. — № 5. — С. 141—144.
10. D.O. Pivtorak and V.G. Kolobrodov, “Method of Obtaining High Dynamic Range Images”, in Scientific Works of 13th Int. Young Sci. Conf. “Optics and High Technology Material Science SPO 2012”, Ukraine, Kyiv, 25—28 October 2012, p. 185.
11. P.E. Debevec and J. Malik, “Recovering high dynamic range radiance maps from photographs”, in Proc. SIGGRAPH 97, California, 1997, pp. 369—378.
12. Спосіб одержання цифрового зображення з великим динамічним діапазоном: Патент України № 98750: МПК G06Т 5/50 / В.Г. Колобродов, Д.О. Півторак, О.П. Подолян. — № a201111367: Заявлено 26.09.2011: Опубл. 10.06.2012, Бюл. № 11.

Список літератури у транслітерації: 

1. Podoli͡an A.P., Pudriĭ S.V. Ėksponometricheskie sistemy aėrofotoapparatov. – K.: KI VVS, 1994. – 164 s.
2. Kolobrodov V.H., Pivtorak D.O. Kombinovanyĭ sposib rei͡estrat͡siï zobraz͡henni͡a obi͡ekta z shyrokym dynamichnym diapazonom i͡askravosteĭ // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2009. – # 4. – S. 97 – 101.
3. Veston K. Ėkspozit͡sii͡a v t͡sifrovoĭ fotos"emke: osvaivaem novoe pokolenii͡a t͡sifrovykh kamer. – M.: ART-Rodnik, 2008. – 292 s.
4. J. Dicarlo and B. Wandell, “Rendering high dynamic range images”, Proc. SPIE: Image Sensors, vol. 3965, pp. 392–401, 2000.
5. Khuk P. T͡Sifrovai͡a fotografii͡a. – M.: Ast-Astrel', 2007. – 192 s.
6. E. Reinhard et al., High Dynamic Range Imaging: Acquisition, Display, and Image-Based Lighting. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2005, 496 p.
7. Pivtorak D.A. Algoritm obrabotki LDR izobrazheniĭ, poluchennykh pri razlichnykh urovni͡akh ėkspozit͡sii // Tezisy dokl. 3-ĭ Mezhdunar. stud. nauchno-tekhn. konf. “Novye napravlenii͡a razvitii͡a priborostroenii͡a”, 21–23 apreli͡a 2010, Minsk. – Minsk: BNTU, 2010. – S. 203.
8. Kolobrodov V.G., Pivtorak D.A. Osobennosti registrat͡sii izobrazhenii͡a s bol'shim diapazonom i͡arkosti t͡sifrovoĭ fotos"emke v real'nykh uslovii͡akh // Tezy dop. KhI Miz͡hnar. nauk. tekhn. konf. “Pryladobuduvanni͡a 2012: stan i perspektyvy”, 24–25 kvitni͡a 2012, Kyïv. – K.: NTUU “KPI”, 2012. – S. 65.
9. Kolobrodov V.H., Pivtorak D.O. Alhorytm pidvyshchenni͡a i͡akosti rezul′tui͡uchoho zobraz͡henni͡a z vykorystanni͡am breketynhu ekspozyt͡siï // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2010. – # 5. – S. 141 144.
10. D.O. Pivtorak and V.G. Kolobrodov, “Method of Obtaining High Dynamic Range Images”, in Scientific Works of 13th Int. Young Sci. Conf. “Optics and High Technology Material Science SPO 2012”, Ukraine, Kyiv, 25–28 October 2012, p. 185.
11. P.E. Debevec and J. Malik, “Recovering high dynamic range radiance maps from photographs”, in Proc. SIGGRAPH 97, California, 1997, pp. 369–378.
12. Sposib oderz͡hanni͡a t͡syfrovoho zobraz͡henni͡a z velykym dynamichnym diapazonom: Patent Ukraïny # 98750: MPK G06T 5/50 / V.H. Kolobrodov, D.O. Pivtorak, O.P. Podoli͡an. – # a201111367: Zai͡avleno 26.09.2011: Opubl. 10.06.2012, Bi͡ul. # 11.

Текст статтіРозмір
2013-2-18.pdf643.02 КБ