Дослідження впливу різних стадій технологічного процесу одержання мікрокристалічної целюлози з волокон конопель на показники її якості

Проведено порівняльний аналіз хімічного складу волокон і стебел конопель з бавовником та представниками листяної і хвойної деревини. Досліджено можливість отримання мікрокристалічної целюлози з волокон конопель лужно-сульфітно-спиртовим способом делігніфікації з попереднім кислотним і лужним гідролізом. Встановлено, що проведення кислотного та лужного попереднього гідролізу значно зменшує вміст мінеральних речовин і частково вміст залишкового лігніну в рослинній сировині. Проаналізовано різні схеми вибілювання органосольвентної целюлози з використанням екологічно чистого реагенту – пероксиду водню.

Рік видання: 
2013
Номер: 
2
УДК: 
661.123
С. 147–151. Табл. 4. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Кугач В.В., Константин Ж. Микрокристаллическая целлюлоза в производстве таблеток // Вестник фармации. — 2006. — № 3. — С. 1—6.
2. Барбаш В.А. Мікрокристалічна целюлоза із луб’яних рослин // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2013. — № 1. С. 117—122.
3. Кротов В.С., Франк А.Я., Рыжик Г.А. Новая технология производства целлюлозы сохранит лес и природу // Хім. промисловість України. — 1995. — № 1. — С. 2—5.
4. H. Stupinska et al., “An environment-friendly method to prepare microcrystalline cellulose”, Fibres and textiles in Eastern January, no. 15, pp. 167—172, 2007.
5. Примаков С.П., Барбаш В.А., Черьопкіна Р.І. Виробництво сульфатної целюлози і вибілювання целюлози: Навч. посібник. — К.: ЕКМО, 2011. — 290 с.
6. Барбаш В.А., Антоненко Л.П., Дейкун І.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії рослинної сировини і целюлози. — К.: НТУУ “КПІ”, 2003. — 71 с.
7. Примаков С.П., Барбаш В.А. Технологія паперу і картону: Навч. посібник. — К.: ЕКМО, 2008. — 425 с.
8. Целлюлоза микрокристаллическая порошковая: ТУ 9199-005-12043303—96.

Список літератури у транслітерації: 

1. Kugach V.V., Konstantin Zh. Mikrokristallicheskai͡a t͡selli͡uloza v proizvodstve tabletok // Vestnik farmat͡sii. – 2006. – # 3. – S. 1–6.
2. Barbash V.A. Mikrokrystalichna t͡seli͡uloza iz lubi͡anykh roslyn // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2013. – # 1. – S. 117–122.
3. Krotov V.S., Frank A.I͡A., Ryzhik G.A. Novai͡a tekhnologii͡a proizvodstva t͡selli͡ulozy sokhranit les i prirodu // Khim. promyslovist′ Ukraïny. – 1995. – # 1. – S. 2–5.
4. H. Stupinska et al., “An environment-friendly method to prepare microcrystalline cellulose”, Fibres and textiles in Eastern January, no. 15, pp. 167–172, 2007.
5. Prymakov S.P., Barbash V.A., Cher′opkina R.I. Vyrobnyt͡stvo su ′fatnoï t͡seli͡ulozy i vybili͡uvanni͡a t͡seli͡ulozy: Navch. posibnyk. – K.: EKMO, 2011. – 290 s.
6. Barbash V.A., Antonenko L.P., Deĭkun I.M. Metodychni vkazivky do laboratornykh robit z khimiï roslynnoï syrovyny i t͡seli͡ulozy. – K.: NTUU “KPI”, 2003. – 71 s.
7. Prymakov S.P., Barbash V.A. Tekhnolohii͡a paperu i kartonu: Navch. posibnyk. – K.: EKMO, 2008. – 425 s.
8. T͡Selli͡uloza mikrokristallicheskai͡a poroshkovai͡a: TU 9199-005-12043303–96.

Текст статтіРозмір
2013-2-21.pdf193.83 КБ

Тематичні розділи журналу

,