Кінетика росту молочнокислих бактерій р. Lactobacillus на живильних середовищах з різноманітними джерелами вуглецевого й азотного живлення

У ході досліджень було виконано оцінювання можливості використання в біотехнології пробіотиків соєвого та глюкозо-піруватного живильних середовищ, які містять у своєму складі різноманітні джерела вуглецевого й азотного живлення. При виборі поживних середовищ керувались показником собівартості готової продукції, яка може бути зменшена за рахунок зниження вартості компонентів середовища або спрощення його підготовки. Об’єктом дослідження були 5 штамів молочнокислих бактерій р. Lactobacillus, які становлять основу нового пробіотика. Запропоновано склад середовища на основі соєвого молока і визначено оптимальний режим вирощування лактобактерій: температура культивування – 37 °С, доза посівного матеріалу від об’єму поживного середовища – 5 %, рН середовища – 7,0. Соєве середовище забезпечувало високий рівень накопичення біомаси більшості використаних штамів лактобактерій і може бути ефективно використане в технології створення харчових домішок і продуктів функціонального харчування, що містять у своєму складі пробіотичні культури молочнокислих бактерій р. Lactobacillus.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
576.8.52 579.083.13
Іл. 6. Табл. 3. Бібліогр.: 8 назв., С. 7–11
Література: 

1. Тимченко Л.Д., Пенькова Н.И., Катутина Л.С. Сравнительный анализ традиционных питательных сред и новая капустная среда для культивирования лактобактерий // Вестник МГОУ. Сер. Естественные науки. — 2010. — № 2. — 152 с.
2. Ростовые и морфологические характеристики производственных штаммов Bifidobacterium и Lactobacillus при использовании гидролизатно-молочной и гидролизатно-соевой сред / М.Б. Цинберг, Д.Г. Дерябин, И.В. Денисова и др. // Антибиотики и химиотерапия. — 2003. — 48, № 12. — С. 9—13.
3. М. Polac-Berecka et al., “Optimization of Medium Composition for Enhansing Growth of Lactobacillus rhamnosus PEN Using Response Surfase Metodology”, Polish J. Microbiol., vol. 59, no. 2, рр. 112—118. 2010.
4. Сирая Т.Н., Грановский В.А. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях. — Л.: Энергоатомиздат, 1990. — 120 c.
5. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. — С. 202—203.
6. Шония Г.В. Компонентный состав молока // Современные проблемы производства продуктов питания: Сб. докладов 7-й научно-практ. конф. с междунар. участием, 7—8 декабря, АлтГТУ им. И.И. Ползунова. — Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004. — 215 c.
7. Халіль Азіспур Х. Оптимізація процесів культивування у виробництві пробіотичних препаратів на основі лактобаціл: Автореф. дис. … канд. біол. наук: 02.00.20. — К., 2004. — 23 с.
8. J. Bajpaj-Dikshit et al., “An optimal model for representing the kinetics of growth and product formation by Lactobacillus rhamnosus on multiple substrates”, J. Biosci. Bioengin., vol. 96, no. 5, pp. 481—486, 2003.

Список літератури у транслітерації: 

1. Timchenko L.D., Pen'kova N.I., Katutina L.S. Sravnitel'nyĭ analiz tradit͡sionnykh pitatel'nykh sred i novai͡a kapustnai͡a sreda dli͡a kul'tivirovanii͡a laktobakteriĭ // Vestnik MGOU. Ser. Estestvennye nauki. – 2010. – № 2. – 152 s.
2. Rostovye i morfologicheskie kharakteristiki proizvodstvennykh shtammov Bifidobacterium i Lactobacillus pri ispol'zovanii gidrolizatno-molochnoĭ i gidrolizatno-soevoĭ sred / M.B. T͡Sinberg, D.G. Deri͡abin, I.V. Denisova i dr. // Antibiotiki i khimioterapii͡a. – 2003. – 48, № 12. – S. 9–13.
3. М. Polac-Berecka et al., “Optimization of Medium Composition for Enhansing Growth of Lactobacillus rhamnosus PEN Using Response Surfase Metodology”, Polish J. Microbiol., vol. 59, no. 2, рр. 112–118. 2010.
4. Sirai͡a T.N., Granovskiĭ V.A. Metody obrabotki ėksperimental'nykh dannykh pri izmerenii͡akh. – L.: Ėnergoatomizdat, 1990. – 120 s.
5. Gorbatova K.K. Biokhimii͡a moloka i molochnykh produktov. – M.: Legkai͡a i pishchevai͡a promyshlennost', 1984. – S. 202–203.
6. Shonii͡a G.V. Komponentnyĭ sostav moloka // Sovremennye problemy proizvodstva produktov pitanii͡a: Sb. dokladov 7-ĭ nauchno-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, 7–8 dekabri͡a, AltGTU im. I.I. Polzunova. – Barnaul: Izd-vo AltGTU, 2004. – 215 s.
7. Khalil′ Azispur Kh. Optymizat͡sii͡a prot͡sesiv kul′tyvuvanni͡a u vyrobnyt͡stvi probiotychnykh preparativ na osnovi laktobat͡sil: Avtoref. dys. … kand. biol. nauk: 02.00.20. – K., 2004. – 23 s.
8. J. Bajpaj-Dikshit et al., “An optimal model for representing the kinetics of growth and product formation by Lactobacillus rhamnosus on multiple substrates”, J. Biosci. Bioengin., vol. 96, no. 5, pp. 481–486, 2003.

Текст статтіРозмір
2013-3-1.pdf276.06 КБ

Тематичні розділи журналу

,