Визначення стійкості до антибіотиків пробіотичних штамів бактерій

Визначено чутливість пробіотичних штамів до ряду антибіотиків, які найчастіше використовуються у ветеринарній практиці. Визначення проводили дискодифузійним методом у MRS-агарі з використанням стандартних паперових дисків, які просочені антибіотиками. Інтерпретацію результатів здійснювали відповідно до літературних джерел. З різних природних джерел було вилучено й ідентифікова-но штами до роду Lactobacillus rhamnosus; L.acidophilus; L.brevis; L.paracasei ssp. paracasei; L.casei; L.delbrueckiisub ssp. bulgaricus; L.helveticus; Bifidobacterium gallinarum; B.bifidum; B.longum; B.infantis; B.adolescentis. Видову належність виділених штамів визначали на підставі детального вивчення морфологічних, культуральних і фізіолого-біохімічних властивостей. Аналізуючи отримані результати, можна сказати, що культури L.rhamnosus, L.аcidophilus, L.brevis та B.gallinarum, B.bifidum є найбільш стійкими до основних груп антибіотиків, а тому перспективні для використання у біотехнології комплексних пробіотичних препаратів.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
637.135.3/5, 579.62
С. 24–27. Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Донник И.М. Анализ дисбиотических нарушений в кишечнике птицы промышленного стада // Аграрный вестник Урала. — 2007. — № 6. — С. 36—38.
2. Данилевская Н.В. Фармакостимуляция продуктивности животных пробиотическими препаратами: Автореф. дисc. … докт. вет. наук. — 2007. — М. — 48 с.
3. Клетикова Л.В. Клиническая и лабораторная оценка влияния пробиотиков на организм кур. — Шуя: ГОУ ВПО “ШГПУ”, 2010. — 78 с.
4. Cвеженцов А.И., Коробко В.Н. Нетрадиционные кормовые добавки для животных и птицы: Монография.— Д.: АРТ-ПРЕСС, 2004.— 296 с.
5. Шилов С.О. Иммунный статус, естественный микро-биоценоз кишечника птиц и методы их коррекции: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. — Уфа, 2000. — 22 с.
6. I. Ahmad, “Effect of Probiotics on Broilers Performance”, Int. Journal of Poultry Sci, vol. 5 (6), pp. 593—597, 2006.
7. Тимошко М.А. Микрофлора пищеварительного тракта молодняка сельскохозяйственных животных. — Кишинев: Штиинца, 1990. — 190 с.
8. E.M. Barnes, “The Isolation and Properties of the Predominant Anaerobic Bacteria in the Caeca of Chickens and Turkeys”, Brit. Poultry Sci, vol. 11(4), pp. 467—481, 1970.
9. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках: Учеб. для студ. биол. спец. ун-тов. — [4-е изд., испр. и доп.]. — М.: Высш. шк., 1986. — 448 с.
10. K.Y. Gfeller, Molecular Analysis of Antimicrobial Resistance Determinants of Commensal Lactobacilli, Zurich, 2003, 144 p.

Список літератури у транслітерації: 

1. Donnik I.M. Analiz disbioticheskikh narusheniĭ v kishechnike ptit͡sy promyshlennogo stada // Agrarnyĭ vestnik Urala. – 2007. – # 6. – S. 36–38.
2. Danilevskai͡a N.V. Farmakostimuli͡at͡sii͡a produktivnosti zhivotnykh probioticheskimi preparatami: Avtoref. disS. … dokt. vet. nauk, 2007. – M. – 48 s.
3. Kletikova L.V. Klinicheskai͡a i laboratornai͡a ot͡senka vlii͡anii͡a probiotikov na organizm kur. – Shui͡a: GOU VPO “ShGPU”, 2010. – 78 s.
4. Cvezhent͡sov A.I., Korobko V.N. Netradit͡sionnye kormovye dobavki dli͡a zhivotnykh i ptit͡sy: Monografii͡a.– D.: ART-PRESS, 2004.– 296 s.
5. Shilov S.O. Immunnyĭ status, estestvennyĭ mikrobiot͡senoz kishechnika ptit͡s i metody ikh korrekt͡sii: Avtoref. diss. … kand. biol. nauk. – Ufa, 2000. – 22 s.
6. I. Ahmad, “Effect of Probiotics on Broilers Performance”, Int. Journal of Poultry Sci, vol. 5 (6), pp. 593–597, 2006.
7. Timoshko M.A. Mikroflora pishchevaritel'nogo trakta molodni͡aka sel'skokhozi͡aĭstvennykh zhivotnykh. – Kishinev: Shtiint͡sa, 1990. – 190 s.
8. E.M. Barnes, “The isolation and properties of the predominant anaerobic bacteria in the caeca of chickens and turkeys”, Brit. Poultry Sci, vol. 11(4), pp. 467–481, 1970.
9. Egorov N.S. Osnovy uchenii͡a ob antibiotikakh: Ucheb. dli͡a stud. biol. spet͡s. un-tov. – [4-e izd., ispr. i dop.]. – M.: Vyssh. shk., 1986. – 448 s.
10. K.Y. Gfeller, Molecular analysis of antimicrobial resistance determinants of commensal lactobacilli, Zurich, 2003, 144 p.

Текст статтіРозмір
2013-3-4.pdf177.26 КБ

Тематичні розділи журналу

,