Застосування магнітомічених клітин S. cerevisiae як біосорбенту на очисних спорудах

Досліджено сорбційну здатність магнітокерованого біосорбенту – клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae – стосовно вилучення іонів заліза (ІІ). Дослідження проводили на модельних розчинах і зразках стічних вод з м. Славутич (Чернігівська обл.). Магнітокерований біосорбент отримували модифікуванням хлібопекарських дріжджів Saccharomyces cerevisiae наночастинками магнетиту. Модифікування проводили механічним і багатовихровим магнітогідродинамічним перемішуванням суспензії дріжджів з наночастинками магнетиту. У статті наведено ізотерми сорбції магнітоміченими дріжджами іонів заліза (ІІ), а також електрокінетичний потенціал отриманих біосорбентів. Показано, що сорбційна ємність магнітомічених клітин дріжджів з наночастинками магнетиту, прикріпленими за допомогою багатовихрового магнітогідродинамічного перемішування, стосовно іонів заліза не знижується порівняно з біосорбентом, виготовленим за допомогою механічного перемішування. Знайдено електрокінетичний потенціал отриманих комплексів магнітокерованих біосорбентів до біосорбції катіонів заліза Fe (ІІ). Виявлено, що зі зменшенням електрокіне¬тичного потенціалу суспензії магнітокерованого біосорбенту зменшується його сорбційна ємність.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
57.013; 576.52
С. 42—47. Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. КНД 211.1.4.034-95. Методика фотометричного визначення загального заліза з ортофенантроліном в поверхневих і стічних водах. — К., 1995. — C. 10.
2. Яковлев С.В., Скирдов И.В., Швецов В.Н. и др. Биологическая очистка производственных сточных вод: Процессы, аппараты и сооружения. — М.: Стройиздат, 1985. — 208 с.
3. Горобець С.В., Нгуєн Т.З., Карпенко Ю.В. Дослідження сорбції іонів заліза магнітоміченим біосорбентом // VI Всеукр. наук.-практ. конф. “Біотехнологія XXI століття”: Тези доп. — К.: НТУУ “КПІ”, 5 квітня 2012. — С. 147.
4. Patzak M. et al., “Development of Magnetic Biosorbents for Metal Uptake”, Biotechnology Techniques, vol. 11, no. 7, pp. 483—487, 1997.
5. Горобець C.В., Горобець О.Ю., Двойненко О.К. та ін. Очищення стічних вод від іонів Cu2+ (II) магнітокерованим біосорбентом за допомогою високоградієнтних феромагнітних насадок // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2010. — № 3. — С. 21—25.
6. Горобець С.В.,. Карпенко Ю.В, Маринченко Л.В. Біосорбція іонів міді Cu2+ магнітоміченими клітинами S.сеrevisiae // Вісн. Донецького нац. ун-ту. — Сер. А. Природничі науки. — № 1. — Донецьк, 2010. — С. 230—236.
7. Sung Ho Yang et al., “Interfacing Living Yeast Cells with Graphene Oxide Nanosheaths”, J. Macromol. Biosci., vol. 12, pp.61—66, 2012.
8. Qingqing Peng et al., “Biosorption of Copper(II) by Immobilizing Saccharomyces cerevisiae on the Surface of Chitosan-Coated Magnetic Nanoparticles from Aqueous Solution”, J. of Hazardous Materials, vol. 177, Is. 1—3, pp. 676—682, 15 May 2010.
9. Канализация: Учеб. для вузов / С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, А.И. Жуков, С.К. Колобанов — Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1975. — 632 с.
10. Поверхностные явления и коллоидные системы / В.Н. Наумов, В.А. Малов, О.Н. Еронько, Е.Е. Бибик. — С.-П., 2007. — 146 c.
11. Y.V. Karpenko, S.V. Gorobets, “Electrophoretic Mobility Magnetically Labeled Yeast Cells S.cerevisiae”, J. Functional Materials, vol. 19, no. 3, pp. 362—369, 2012.

Список літератури у транслітерації: 

1. KND 211.1.4.034-95. Metodyka fotometrychnoho vyznachenni͡a zahal′noho zaliza z ortofenantrolinom v poverkhnevykh i stichnykh vodakh. – K., 1995. – S. 10.
2. I͡Akovlev S.V., Skirdov I.V., Shvet͡sov V.N. i dr. Biologicheskai͡a ochistka proizvodstvennykh stochnykh vod: Prot͡sessy, apparaty i sooruzhenii͡a. – M.: Stroĭizdat, 1985. – 208 s.
3. Horobet͡s′ S.V., Nhui͡en T.Z., Karpenko I͡u.V. Doslidz͡henni͡a sorbt͡siï ioniv zaliza mahnitomichenym biosorbentom // VI Vseukr. nauk.-prakt. konf. “Biotekhnolohii͡a XXI stolitti͡a”. Tezy dopovideĭ. – K.: NTUU “KPI”, 5 kvitni͡a 2012. – S. 147.
4. Patzak M. et al., “Development of Magnetic Biosorbents for Metal Uptake”, Biotechnology Techniques, vol. 11, no. 7, pp. 483 487, 1997.
5. Horobet͡s′ S. V., Horobet͡s′ O.I͡u., Dvoĭnenko O.K. ta in. Ochyshchenni͡a stichnykh vod vid ioniv Cu2+(II) mahnitokerovanym biosorbentom za dopomohoi͡u vysokohradii͡entnykh feromahnitnykh nasadok // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2010. – # 3. – S. 21–25.
6. Horobet͡s′ S.V.,. Karpenko I͡u.V, Marynchenko L.V. Biosorb¬t͡sii͡a ioniv midi Cu2+ mahnitomichenymy klitynamy S.sere¬visiae // Visn. Donet͡s′koho nat͡s. un-tu. – Ser. A, Pry¬rodnychi nauky. – # 1. – Donet͡s′k, 2010. – S. 230–236.
7. Sung Ho Yang et al., “Interfacing Living Yeast Cells with Graphene Oxide Nanosheaths”, J. Macromol. Biosci., vol. 12, pp.61 66, 2012.
8. Qingqing Peng et al., “Biosorption of Copper(II) by Immobilizing Saccharomyces cerevisiae on the Surface of Chitosan Coated Magnetic Nanoparticles from Aqueous Solution”, J. of Hazardous Materials, vol. 177, Is. 1–3, pp. 676–682, 15 May 2010.
9. Kanalizat͡sii͡a: Ucheb. dli͡a vuzov / S.V. I͡Akovlev, I͡A.A. Ka¬relin, A.I. Zhukov, S.K. Kolobanov – Izd. 5-e, pererab. i dop. – M.: Stroĭizdat, 1975. – 632 s.
10. Poverkhnostnye i͡avlenii͡a i kolloidnye sistemy / V.N. Naumov, V.A. Malov, O.N. Eron'ko, E.E. Bibik. – S.-P., 2007. – 146 S.
11. Y.V. Karpenko, S.V. Gorobets, “Electrophoretic Mobility Magnetically Labeled Yeast Cells S.cerevisiae”, J. Func¬tional Materials, vol. 19, no. 3, pp.362–369, 2012.

Текст статтіРозмір
2013-3-7.pdf274.51 КБ

Тематичні розділи журналу

,