Виробництво ферментних препаратів в Україні

Проаналізовано сучасний стан виробництва ферментних препаратів в Україні. За джерелом одержання ферментні препарати класифіковано на промислові (виготовлені з мікробної сировини) та медичні (виготовлені переважно з тваринної сировини). Наведено динаміку розвитку глобального ринку ферментних препаратів за даними Abercade Consulting. Показано значну імпортозалежність галузі виробництва ферментних препаратів в Україні. Визначено провідні компанії виробники ферментів, які імпортують продукцію до України та країн СНД. Окреслено можливі шляхи реалізації стратегії імпортозаміщення в галузі мікробіологічної промисловості, що враховують базові принципи узагальненого світового досвіду. Вказано основні сучасні галузі промисловості і сільського господарства, які потребують використання ферментних препаратів. Перераховано виробників і розробників промислових та медичних ферментних препаратів в Україні. Наведено коротку характеристику їх ферментної продукції, систематизовану за складом і сферою використання. Загальний стан розвитку галузі виробництва ферментних препаратів в Україні на сьогодні визначено як незадовільний.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
663.15
С. 48–58. Табл. 1. Бібліогр.: 26 назв.
Література: 

1. Грачева И. М., Кривова А.Ю. Технология ферментных препаратов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во “Элевар”, 2000. — 512 с.
2. Новіков В., Сидоров Ю., Швед О. Тенденції розвитку комерційної біотехнології // Вісн. НАН України. — 2008. — № 2. — С. 25—39.
3. Кучма И.Ю. Ферментные препараты в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта // Провизор. — 2009. — № 7. — http://www.provisor.com.ua/archive/ 2009/N07/ (дата обращения: 22.04.2013).
4. Аналитические обзоры Российский рынок ферментов: отечественное производство менее 10 % // Бизнес Пищевых Ингредиентов — 2011. — http://www.bfi-online.ru/index.html?kk=dc63475583&msg=2212 (дата обращения: 23.04.2013).
5. Экспресс-анализ внешнеэкономической деятельности на рынке 'ферменты [энзимы]; ферментные препараты, в другом месте не поименованные // Агенство Промышленных Новостей. — 2001—2013. — http:// www. apn-ua.com/exim/524 (дата обращения: 23.04.2013).
6. ООО “БИ-А-ХИМ”. О компании // БИ-А-ХИМ. — http://biakhim.com.ua/ (дата обращения: 25.04.2013).
7. Биовак Украина // Бизнес-Гид. — http://biochem.bizgid.ru/ (дата обращения: 25.04.2013).
8. Реєстр санітарно-епідеміологічних висновків // Нор- мативно-директивні документи МОЗ України. — http://mozdocs.kiev.ua/vysnovki.php?page=13138 (дата звернення: 25.04.2013).
9. Компанія Вудгофф: наші партнери // Woodhoff Ltd. — 2011. — http://woodhoff.com/partners/ (дата звернення: 26.04.2013).
10. Профили ведущих компаний — производителей ферментов // Исследовательская компания “Abercade”. — 2010. — http://abercade.ru/research/analysis/5284.html (дата обращения: 25.04.2013).
11. Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегії модернізації промисловості України. — К.: НІСД, 2012. — 71 с. — http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_ table/1011_dop.pdf
12. Лекарства берут под контроль // Kievpress. — http:// www.kievpress.net/articles/health_beauty/Lekarstva_berut_ pod_kontrol-10375/ (дата обращения: 25.04.2013).
13. КРЕОН® — ферментный препарат № 1 в Украине! // Аптека. — 2012. — № 860. — http://www.apteka.ua/ article/ 164058 (дата обращения: 25.04.2013).
14. Прогноз развития рынка ферментных препаратов // Исследовательская компания “Abercade”. — 2010. — http://abercade.ru/research/industrynews/5599.html (дата обращения: 25.04.2013).
15. Структура потребления ферментных препаратов в пищевой промышленности // Исследовательская компания “Abercade”. — 2010. — http://abercade.ru/ research/industrynews/9104.html (дата обращения: 25.04.2013).
16. ЭНЗИМ: Ладыжинский завод био- и ферментных препаратов: наша продукция // Энзим — завод био- и ферментных препаратов. — 2012. — http://enzyme.com.ua (дата обращения: 25.04.2013).
17. Днепровская Ассоциация-К: продукция // ООО “Дне- провская Ассоциация-К”. — 2011. — http://star-k.com. ua/index.php (дата обращения: 26.04.2013).
18. 90 % Ферментов, производимых в России, предназначены для спиртпроизводства // Исследовательская компания “Abercade”. — 2010. — http://abercade.ru/research/industrynews/ 5402.html (дата обращения: 26.04.2013).
19. Підприємства // Укрспирт. — http://www.c2n.info/registrationindex.php?id=2921 (дата обращения: 26.04.2013).
20. Препарати // Vitaminy. — http://www.vitaminy.com.ua (дата обращения: 26.04.2013).
21. Продукція // Лекхім. — http://www.lekhim.ua/ukr/ about/ tehnolog/index.html (дата звернення: 26.04.2013).
22. Препараты // Biofarma. — http://www.biofarma.ua/ (дата обращения: 26.04.2013).
23. Днепрофарм, ОАО // UA region.info. — http://www.uaregion. info/01973118 (дата обращения: 27.04.2013).
24. Біотехнологічні розробки та впроваджені технології // Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. — http://www.imv.kiev.ua/ index.php/uk/ (дата обращения: 27.04.2013).
25. Основні напрямки наукової роботи Інституту // Національна Академія Наук України. Інститут Біології Клітини. — http://www.cellbiol.lviv.ua/ukr/activities.html (дата обращения: 27.04.2013).
26. Проекти // Технопарк “Хемо-Поль”. — 2009—2013. — http://chemopol.com.ua (дата обращения: 27.04.2013).

Список літератури у транслітерації: 

1. Gracheva I. M., Krivova A.I͡U. Tekhnologii͡a fermentnykh preparatov. – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: Izd-vo “Ėlevar”, 2000. – 512 s.
2. Novikov V., Sydorov I͡u., Shved O. Tendent͡siï rozvytku komert͡siĭnoï biotekhnolohiï // Visn. NAN Ukraïny. – 2008. – # 2. – S. 25–39.
3. Kuchma I.I͡U. Fermentnye preparaty v lechenii zabolevaniĭ zheludochno-kishechnogo trakta // Provizor. – 2009. – № 7. –http:/ www.provisor.com.ua/archive/2009/N07/ (data obrashchenii͡a: 22.04.2013).
4. Analiticheskie obzory Rossiĭskiĭ rynok fermentov: otechestvennoe proizvodstvo menee 10 % // Biznes Pishchevykh Ingredientov – 2011. – http://www.bfi-online.ru/index.html?kk=dc63475583&msg=2212 (data obrashchenii͡a: 23.04.2013).
5. Ėkspress-analiz vneshneėkonomicheskoĭ dei͡atel'nosti na rynke 'fermenty [ėnzimy]; fermentnye preparaty, v drugom meste ne poimenovannye // Agenstvo Promyshlennykh Novosteĭ. – 2001–2013. – http://www.apn-ua.com/exim/524 (data obrashchenii͡a: 23.04.2013).
6. OOO “BI-A-KhIM”. O kompanii // BI-A-KhIM. – http:/ biakhim.com.ua/ (data obrashchenii͡a: 25.04.2013).
7. Biovak Ukraina // Biznes-Gid. – http://biochem.biz-gid.ru/ (data obrashchenii͡a: 25.04.2013).
8. Rei͡estr sanitarno-epidemiolohichnykh vysnovkiv // Normatyvno dyrektyvni dokumenty MOZ Ukraïny. –http://mozdocs.kiev.ua vysnovki.php?page=13138 (data zvernenni͡a: 25.04.2013).
9. Kompanii͡a Vudhoff: nashi partnery // Woodhoff Ltd. – 2011. – http://woodhoff.com/partners/ (data zvernenni͡a: 26.04.2013).
10. Profili vedushchikh kompaniĭ – proizvoditeleĭ fermentov // Issledovatel'skai͡a kompanii͡a “Abercade”. – 2010. –http:/ abercade.ru/research/analysis/5284.html (data obrashchenii͡a: 25.04.2013).
11. Priorytety polityky importozamishchenni͡a u stratehiï modernizat͡siï promyslovosti Ukraïny. – K.: NISD, 2012. – 71 s. http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_table/1011_dop.pdf
12. Lekarstva berut pod kontrol' // Kievpress. – http:/ www.kievpress.net/articles/health_beauty/Lekarstva_ berut_pod_kontrol-10375/ (data obrashchenii͡a: 25.04.2013).
13. KREON® – fermentnyĭ preparat № 1 v Ukraine! // Apteka. – 2012. – № 860. – http://www.apteka.ua/article/164058 (data obrashchenii͡a: 25.04.2013).
14. Prognoz razvitii͡a rynka fermentnykh preparatov // Issledovatel'skai͡a kompanii͡a “Abercade”. – 2010. – http:/ abercade.ru/research/industrynews/5599.html (data obrashchenii͡a: 25.04.2013).
15. Struktura potreblenii͡a fermentnykh preparatov v pishchevoĭ promyshlennosti // Issledovatel'skai͡a kompanii͡a “Abercade” . – 2010. – http://abercade.ru/research/ industrynews/9104.html (data obrashchenii͡a: 25.04.2013).
16. ĖNZIM: Ladyzhinskiĭ zavod bio- i fermentnykh preparatov: nasha produkt͡sii͡a // Ėnzim – zavod bio- i fermentnykh preparatov. – 2012. – http://enzyme.com.ua (data obrashchenii͡a: 25.04.2013).
17. Dneprovskai͡a Assot͡siat͡sii͡a-K: produkt͡sii͡a // OOO “Dneprovskai͡a Assot͡siat͡sii͡a-K”. – 2011. – http://star-k.com.ua/ index.php (data obrashchenii͡a: 26.04.2013).
18. 90 % Fermentov, proizvodimykh v Rossii, prednaznacheny dli͡a spirtproizvodstva // Issledovatel'skai͡a kompanii͡a “Abercade”. – 2010. – http://abercade.ru/research/industrynews/ 5402.html (data obrashchenii͡a: 26.04.2013).
19. Pidpryi͡emstva // Ukrspyrt. – http://www.c2n.info/registration index.php?id=2921 (data zvernenni͡a: 26.04.2013).
20. Preparaty // Vitaminy. – http://www.vitaminy.com.ua (data zvernenni͡a: 26.04.2013).
21. Produkt͡sii͡a // Lekkhim. – http://www.lekhim.ua/ukr/about tehnolog/index.html (data zvernenni͡a: 26.04.2013).
22. Preparaty // Biofarma. – http://www.biofarma.ua/ (data obrashchenii͡a: 26.04.2013).
23. Dneprofarm, OAO // UA region.info. – http://www.ua region.info/01973118 (data obrashchenii͡a: 27.04.2013).
24. Biotekhnolohichni rozrobky ta vprovadz͡heni tekhnolohiï // Instytut mikrobiolohiï i virusolohiï im. D.K. Zabolotnoho NAN Ukraïny. – http://www.imv.kiev.ua/index.php/uk/ (data zverenni͡a: 27.04.2013).
25. Osnovni napri͡amky naukovoï roboty Instytutu // Nat͡sional′na Akademii͡a Nauk Ukraïny. Instytut Biolohiï Klityny. – http:/ www.cellbiol.lviv.ua/ukr/activities.html (data zvernenni͡a: 27.04.2013).
26. Proekty // Tekhnopark «Khemo-Pol′». – 2009–2013. – http:/ chemopol.com.ua (data zvernenni͡a: 27.04.2013).

Текст статтіРозмір
2013-3-8.pdf311.07 КБ

Тематичні розділи журналу

,