Математична і програмна моделі співіснування популяцій типу “хижак–жертва”

Стаття є теоретичним дослідженням в області моделювання чисельності видів при міжпопуляційній взаємодії. У ній проаналізовано існуючі на сьогодні математичні моделі міжпопуляційних взаємодій і виявлено деякі суттєві недоліки цих моделей. Запропоновано математичну модель взаємодії найпростішої міжпопуляційної структури типу “хижак-жертва”. Ця модель враховує явище насичення хижака за умови існування достатньої кількості їжі. Це явище полягає в тому, що хижак поїдає рівно стільки тварин, скільки йому необхідно для насичення та підтримки нормальної життєдіяльності. Слід зауважити, що класична модель не враховує явища насичення. Побудовану модель перевірено на адекватність. Для цього використано метод так званого імітаційного моделювання. Створено гнучке середовище, яке дає можливість програмно імітувати міжпопуляційну взаємодію. Це середовище може бути використане для вивчення не тільки найпростішої міжпопуляційної структури типу “хижак–жертва”, а й більш складних систем, у яких існують хижаки різних рангів.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
519.8
С. 70–74. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Мальтус Т. Опыт закона о народонаселении. — Петрозаводск: Петроком, 1993. — 150 с.
2. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование. — М.: Наука, 1976. — 150 с.
3. J.D. Murry, Mathematical biology. New York: Springer- Verlag, 2001, 551 p.
4. Делеган І.В. Біологія лісових птахів та звірів. — Львів: Поділ, 2005. — 600 с.
5. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. — К.: Фітоцентр, 1998. — 316 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Mal'tus T. Opyt zakona o narodonaselenii. – Petrozavodsk: Petrokom, 1993. – 150 s.
2. Vol'terra V. Matematicheskai͡a teorii͡a bor'by za sushchestvovanie. – M.: Nauka, 1976. – 150 s.
3. J.D. Murry, Mathematical biology. New York: Springer-Verlag, 2001, 551 p.
4. Delehan I.V. Biolohii͡a lisovykh ptakhiv ta zviriv. – L′viv: Podil, 2005. – 600 s.
5. Lavryk V.I. Metody matematychnoho modeli͡uvanni͡a v ekolohiï. – K.: Fitot͡sentr, 1998. – 316 s.

Текст статтіРозмір
2013-3-11.pdf199.69 КБ

Тематичні розділи журналу

,