Газліфтний барботажний апарат

Метою досліджень є аналіз роботи газліфтного барботажного апарата і з’ясування природи виникнення зон концентрації енергії коливального руху робочої рідини під дією зовнішнього акустичного випромінювання. Досяжний ефект збурення культуральної рідини всередині робочого об’єму апарата має ту незаперечну перевагу, що здійснюється без механічних перемішувальних пристроїв і породжених їх наявністю недоліків технологічного процесу. Побудова зон концентрації енергії у вигляді конфокальних внутрішній поверхні барботажного апарата циліндричних каустик обумовлена наявною аберацією генерованих у корпусі звукових хвиль і формуванням відповідного хвильового розміру апарата. За певних умов кількість зон концентрації енергії руху робочої рідини може бути збільшена за рахунок додаткових плоских радіальних каустик. У своїй сукупності створений динамічний стан виключає наявність застійних зон, істотно підвищує ефективність тепломасообміну і якість виготовлюваного продукту. Таким чином, робочим елементом газліфтного барботажного апарата постає резонанс збігу.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
636.631.223.018
С. 75–77. Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Газлифтный барботажный аппарат: А.с. 1774654 Российская федерация, МПК 5. С12М1/04 / Б.А. Литманс, Е.Л. Листов, С.В. Кан и др. (РФ). — № 4888334/13; заявл. 04.12.90; опубл. 15.10.94., Бюл. 18. — 1 с.
2. Газлифтный барботажный апарат: А.С. 1708829 СССР, МПК5, С12М1/04 / Ю.Г. Куляшев, В.И. Горячкин, С.П. Уткин и др. (СССР). — № 4612860; заявл. 01.12.1988; опубл. 30.01.92., Бюл. 4. — 1 с.
3. Karachun V.V., Trivailo M.S., Mel’nick V.N. Mass-Exchange and Aeration in Bioreactors. — K.: “ПП Корнійчук”, 2012. — 128 р.
4. Мельник В.М., Тривайло М.С., Карачун В.В. Газліфтний барботажний апарат для вирощування мікроорганізмів // Materialy VII miedzynarodowej naukowi-praktycz nej konferencji “Nayka, i inowacia-2011”, 07—15 pazdziernika 2011 roku. Vol. 14. Chemia i chemiczne technologie. — Przemysl, Nauka i studia, 2011. — S. 32—34.
5. Шендеров Е.Л. Волновые задачи гидроакустики. — Л.: Судостроение, 1972. — 352 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Gazliftnyĭ barbotazhnyĭ apparat: A.s. 1774654 Rossiĭskai͡a federat͡sii͡a, MPK 5. S12M1/04 / B.A. Litmans, E.L. Listov, S.V. Kan i dr. (RF). – № 4888334/13; zai͡avl. 04.12.90; opubl. 15.10.94., Bi͡ul. 18. – 1 s.
2. Gazliftnyĭ barbotazhnyĭ aparat: A.S. 1708829 SSSR, MPK5, S12M1/04 / I͡U.G. Kuli͡ashev, V.I. Gori͡achkin, S.P. Utkin i dr. (SSSR). – № 4612860; zai͡avl. 01.12.1988; opubl. 30.01.92., Bi͡ul. 4. – 1 s.
3. Karachun V.V., Trivailo M.S., Mel'nick V.N. Mass-Ex¬chan¬ge and Aeration in Bioreactors. – K.: “PP Korniĭchuk”, 2012. – 128 р.
4. Mel′nyk V.M., Tryvaĭlo M.S., Karachun V.V. Hazliftnyĭ barbotaz͡hnyĭ aparat dli͡a vyroshchuvanni͡a mikroorhanizmiv // Materialy VII miedzynarodowej naukowi-prak¬ty¬cz¬¬¬ nej konferencji “Nayka, i inowacia-2011”, 07–15 pa¬z¬dzi¬ernika 2011 roku. Vol. 14. Chemia i chemiczne techno¬logie. – Przemysl, Nauka i studia, 2011. – S. 32–34.
5. Shenderov E.L. Volnovye zadachi gidroakustiki. – L.: Sudostroenie, 1972. – 352 s.

Текст статтіРозмір
2013-3-12.pdf187.02 КБ

Тематичні розділи журналу

,