Гіпотеза про застосування склероції ріжків у староруському іконопису

Показано актуальність досліджень про природу матеріалів древнього іконопису, які надавали особливе сяйво чистих фарб і світлоноcність лиця ікони періоду XIV–XV ст. Здатність так писати була втрачена старими майстрами в другій половині ХVI ст. і сьогодні являє найбільшу загадку православної ікони. До моменту постановки цієї роботи в науковій літературі практично були відсутні публікації, присвячені цьому питанню. У статті проведено пошукові дослідження і доведено, що до складу барвистого шару староруських ікон входять маловивчені природні рослинні матеріали на основі склероції ріжків (Secale cornutum), які мають високу оптичну активність і відбивають світло видимого діапазону. Встановлено, що стародавні іконописці як сполучну речовину в основному застосовували жовток курячого яйця, який розбавляли хлібним квасом з частками ріжків. Результати експериментальних досліджень підтверджують гіпотезу про наявність у прозорих лесирувальних фарбах з кристалічних мінеральних пігментів (кіновар, гематит, лазурит, азурит) часток склероції ріжків. У барвистому шарі стародавньої ікони світловий промінь, відбиваючись від пластівців частинок склероції ріжків, послідовно проходить крізь барвисті шари і багаторазово переломлюється безліччю кристалічних частинок, що створює ефекти глибини зображення, його внутрішнього світіння і гри світла.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
001.5:[246.57.046.3]=161.1’01“14”(045)
С. 84–92. Іл. 12. Бібліогр.: 21 назва.
Література: 

1. Ченнини Ч. Книга об искусстве или трактат о живописи / Пер. с итал. А. Лужнецкой; под ред. и со вступ. статьей А. Рыбникова. — М.: ОГ; ИЗ-ИЗОГИЗ, 1933. — 78 с.
2. Вибер Ж. Живопись и ее средства. — М.: Академия художеств СССР, 1961. — 232 с.
3. Лентовский А.М. Технология живописных материалов. — Ленинград: Искусство, 1949. — 220 с.
4. Щавинский В.А. Очерки по истории техники живописи и технологии красок в Древней Руси. — М. — Ленинград: СоцЭКГИЗ, 1935. — 158 с.
5. Зиновьев Н.М. Искусство Палеха. — Ленинград: Художник РСФСР, 1975. — 248 с.
6. Филатов В.В. Русская станковая темперная живопись, техника и реставрация. — М.: Искусство, 1961. — 222 с.
7. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследования. — М.: Изобраз. Искусство, 1982. — 320 с.
8. Учебное пособие. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи / Под ред. Ю.И. Гренберга. — М.: Изобраз. Искусство, 1987. — 348 с.
9. Никитин Н.К., Мельников Е.П. Справ. изд. Химия в реставрации. — Ленинград: Химия, 1990. — 304 с.
10. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. — М.: Искусство, 2000. — С. 14.
11. Куцик Р., Зузук Б. Спорынья (маточные рожки) — Claviceps purpurea (Fries) Tulasne (Аналитический обзор) // Провизор. — Х.:, 2002. — № 11. — С. 24—27. Рис. 12. Микропрепарат ланолина в проходящем поляризованном свете
12. Российский союз пекарей. История хлебопечения на Руси [Электоронный ресурс]. — Режим доступа: http://www. hleb.net./history/rus-hist/index-r.html
13. Патент 29048 UA. Спосіб ідентифікації інгредієнтів композита / В.В. Дем’яненко, А.П. Поліщук, Ю.О.Ушанов. — № a2006 03213; 10.01.2008; Опубл. 10.01.2008; Бюл. № 1.
14. Pr. Planer, “Notiz Uber das Cholesterin”, Ann. Chem. und Pharm., Bd. 118, рр. 510—514, 1861.
15. Стид Дж.В., Этвуд Дж.Л. Супрамолекулярная химия / Пер. с англ.: в 2 т. — М.: ИКЦ Академкнига, 2007. — Т. 2. — 2007. — C. 834—835.
16. Шибаев В.П. Жидкие кристаллы: холестерики // Химия и жизнь. — 2008. — № 7. — С. 4—8.
17. Леонтьєв Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: Під- руч. для вищ. навч. закладів. — Х.: Основа, 2007. — 228 c., 352 іл. — С. 88.
18. Патент 56402 UA. Штучна жовткова емульсія “Тер- носвіт-1” / Ю.О. Ушанов; № u201008691; 12.07.2010; Опуб.10.01.2011, Бюл. № 1.
19. Хисматуллина Н.З. Апитерапия. — Пермь: Мобиле, 2005. — С. 63.
20. ARTconservation-Мастерская — социальный специали- зированный ресурс содействия сохранению, реставрации и консервации материальных памятников истории и культуры [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// art- con.ru/
21. Ушанов Ю.А. О неизвестном светоносном материале древнерусской иконописи / Внесено до Держ. реєстру свідоцтв про реєстрацію автор. права на твір (свідоцтво Держ. служби інтелект. власності України № 49437 від 31.05.2013).

Список літератури у транслітерації: 

1. Chennini Ch. Kniga ob iskusstve ili traktat o zhivopisi / Per. s ital. A. Luzhnet͡skoĭ; pod red. i so vstup. stat'eĭ A. Rybnikova. – M.: OG; IZ-IZOGIZ 1933. – 78 s.
2. Viber Zh. Zhivopis' i ee sredstva. – M.: Akademii͡a khudozhestv SSSR, 1961. – 232 s.
3. Lentovskiĭ A.M. Tekhnologii͡a zhivopisnykh materialov. – Leningrad: Iskusstvo, 1949. – 220 s.
4. Shchavinskiĭ V.A. Ocherki po istorii tekhniki zhivopisi i tekhnologii krasok v Drevneĭ Rusi. – M. –Leningrad: Sot͡sĖKGIZ, 1935. – 158 s.
5. Zinov'ev N.M. Iskusstvo Palekha. – Leningrad: Khudozhnik RSFSR, 1975. – 248 s.
6. Filatov V.V. Russkai͡a stankovai͡a tempernai͡a zhivopis', tekhnika i restavrat͡sii͡a. – M.: Iskusstvo, 1961. – 222 s.
7. Grenberg I͡U.I. Tekhnologii͡a stankovoĭ zhivopisi. Istorii͡a i issledovanii͡a. – M.: Izobraz. Iskusstvo, 1982. – 320 s.
8. Uchebnoe posobie. Tekhnologii͡a, issledovanie i khranenie proizvedeniĭ stankovoĭ i nastennoĭ zhivopisi / Pod red. I͡U.I. Grenberga. – M.: Izobraz. Iskusstvo, 1987. – 348 s.
9. Nikitin N.K., Mel'nikov E.P. Sprav. izd. Khimii͡a v restavrat͡sii. – Leningrad: Khimii͡a, 1990. – 304 s.
10. Lazarev V.N. Russkai͡a ikonopis' ot istokov do nachala XVI veka. – M.: Iskusstvo, 2000. – S. 14.
11. Kut͡sik R., Zuzuk B. Sporyn'i͡a (matochnye rozhki) – Claviceps purpurea (Fries) Tulasne (Analiticheskiĭ obzor) // Provizor. – Kh.:, 2002. – # 11. – S. 24–27.
12. Rossiĭskiĭ soi͡uz pekareĭ. Istorii͡a khlebopechenii͡a na Rusi [Ėlektoronnyĭ resurs]. – Rezhim dostupa: http://www. hleb.net. history/rus-hist/index-r.html
13. Patent 29048 UA. Sposib identyfikat͡siï inhredii͡entiv kompozyta / V.V. Demi͡anenko, A.P. Polishchuk, I͡u.O.Usha¬nov. – # a2006 03213; 10.01.2008; Opubl. 10.01.2008; Bi͡ul. # 1.
14. Pr. Planer, “Notiz Uber das Cholesterin”, Ann. Chem. und Pharm., Bd. 118, рр. 510–514, 1861.
15. Stid Dzh.V., Ėtvud Dzh.L. Supramolekuli͡arnai͡a khimii͡a / Per. s angl.: v 2 t. – M.: IKT͡S Akademkniga, 2007. – T. 2. – 2007. – S. 834–835.
16. Shibaev V.P. Zhidkie kristally: kholesteriki // Khimii͡a i zhizn'. – 2008. – # 7. – S. 4–8.
17. Leont′i͡ev D.V., Akulov O.I͡u. Zahal′na mikolohii͡a: Pidruch. dli͡a vyshch. navch. zakladiv. – Kh.: Osnova, 2007. – 228 S., 352 il. – S. 88.
18. Patent 56402 UA. Shtuchna z͡hovtkova emul′sii͡a “Ternosvit-1” / I͡u.O. Ushanov; # u201008691; 12.07.2010; Opub.10.01.2011, Bi͡ul. # 1.
19. Khismatullina N.Z. Apiterapii͡a. – Perm': Mobile, 2005. – S. 63.
20. ARTconservation- Masterskai͡a – sot͡sial'nyĭ spet͡sializirovannyĭ resurs sodeĭstvii͡a sokhranenii͡u, restavrat͡sii i konservat͡sii material'nykh pami͡atnikov istorii i kul'tury [Ėlektronnyĭ resurs]. – Rezhim dostupa: http:// art- con.ru/
21. Ushanov I͡U.A. O neizvestnom svetonosnom materiale drevnerusskoĭ ikonopisi / Vneseno do Derz͡h. rei͡estru svidot͡stv pro rei͡estrat͡sii͡u avtor. prava na tvir (svidot͡stvo Derz͡h. sluz͡hby intelekt. vlasnosti Ukraïny # 49437 vid 31.05.2013).

Текст статтіРозмір
2013-3-14.pdf571.11 КБ

Тематичні розділи журналу

,