Вплив амфотерної полімерної смоли на показники зневоднення волокнистої суспензії і якості паперу

Досліджено вплив амфотерної полімерної смоли “Ультрарез 200” на процес формування та якісні показники паперу із макулатурної маси. Встановлено, що зі збільшенням ступеня млива паперової маси зменшується швидкість зневоднення волокнистої суспензії. Зроблено висновок, що під час розмелювання відбуваються укорочення і часткова фібриляція волокон, збільшується їх питома поверхня, що сприяє кращому проникненню та утриманню води волокнами. Показано, що збільшення температури маси і витрат амфотерної полімерної смоли “Ультра-рез 200” прискорює зневоднення волокнистої суспензії за рахунок взаємодії катіонних груп смоли з гідроксильними і карбоксильними групами целюлози та утворення агрегатів волокон. Це прискорює процес зневоднення паперової маси, сприяє утриманню компонентів волокнистої суспензії на сітці і збільшенню продуктивності папероробної машини. Встановлено, що введення смоли “Ультра-рез 200” в кількості 0,2– 0,6 % від маси абс. сух. волокна дає змогу збільшити на 0,5–23 % фізико-механічні показники паперу з макулатури.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
676.2
С. 104–107. Іл. 3. Табл. 2. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. T. Okayama, “The effeсt of recycling on pulp and paper properties”, Japan Tappi J., vol. 56, no. 7, pp. 62—68, 2002.
2. Влияние многократной обработки целлюлозного волокна на его структуру и физико-химические свойства / Л.П. Гулько, В.Н. Мороз, В.А. Спиридонов и др. // Энерго- и материалосберегающие технологические процессы в целлюлозно-бумажной промышленности: Сб. науч. трудов. — К.: УкрНПОбумпром, 1985. — С. 154—158.
3. Новые технологии применения химических продуктов / С.Ю. Кожевников, С.Ю. Дубовый, С.Л. Андреева и др. // Сб. трудов 3-й Междунар. научно-практ. конф. “Хим. процессы современной технологии ЦБП”. — СПб, 2010. — С. 28—29.
4. Применение отечественных амфотерных полимерных смол для производства бумаги и картона / С.Ю. Кожевников, А.М. Идиатуллин, О.С. Вдовина и др. // “Технология переработки макулатуры”: Сб. трудов 10-й юбилейной Междунар. научно-техн. конф. — Караваево, 2009. — С. 134—142.
5. Богомол Г.М. Формование бумаги и картона. — К.: Задруга, 2008. — 416 с.
6. Макулатура паперова й картонна. Технічні умови: ДСТУ 3500:2009 на заміну ДСТУ 3500-97 (ГОСТ 10700-97) зі скасуванням ГОСТ 10700-97. — К.: Держ. комітет України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2009. — 10 с.
7. Препарат для проклейки бумаги и картона “УЛЬТРАРЕЗ”: ТУ 2453-003-70048729-2007.
8. Препарат для проклейки бумаги и картона “УЛЬТ- РАСАЙЗ”: ТУ 2499-004-70048729-2007.
9. Z. Janja, J. Dolenc, “Determination of AKD sizing in papermaking systems by gas chromatography”, Acta Chim. Slov., vol. 50, pp. 115—122, 2003.
10. Кларк Дж. Технология целлюлозы (наука о целлюлозной массе и бумаге, подготовка массы, переработ- ка ее на бумагу, методы испытаний). — М.: Лесная промышленность, 1983. — 456 c.

Список літератури у транслітерації: 

1. T. Okayama, “The effeсt of recycling on pulp and paper properties”, Japan Tappi J., vol. 56, no. 7, pp. 62–68, 2002.
2. Vlii͡anie mnogokratnoĭ obrabotki t͡selli͡uloznogo volokna na ego strukturu i fiziko-khimicheskie svoĭstva / L.P. Gul'ko, V.N. Moroz, V.A. Spiridonov i dr. // Ėnergo- i materialosberegai͡ushchie tekhnologicheskie prot͡sessy v t͡selli͡ulozno-bumazhnoĭ promyshlennosti: Sb. nauch. trudov. – K.: UkrNPObumprom, 1985. – S. 154–158.
3. Novye tekhnologii primenenii͡a khimicheskikh produktov / S.I͡U. Kozhevnikov, S.I͡U. Dubovyĭ, S.L. Andreeva i dr. // Sb. trudov 3-ĭ Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. “Khim. prot͡sessy sovremennoĭ tekhnologii T͡SBP”. – SPb, 2010. – S. 28–29.
4. Primenenie otechestvennykh amfoternykh polimernykh smol dli͡a proizvodstva bumagi i kartona / S.I͡U. Kozhevnikov, A.M. Idiatullin, O.S. Vdovina i dr. // “Tekhnologii͡a pererabotki makulatury”: Sb. trudov 10-ĭ i͡ubileĭnoĭ Mezhdunar. nauchno-tekhn. konf. – Karavaevo, 2009. – S. 134–142.
5. Bogomol G.M. Formovanie bumagi i kartona. – K.: Zadruga, 2008. – 416 s.
6. Makulatura paperova ĭ kartonna. Tekhnichni umovy: DSTU 3500:2009 na zaminu DSTU 3500-97 (HOST 10700-97) zi skasuvanni͡am HOST 10700-97. – K.: Derz͡h. komitet Ukraïny z pytan′ tekhn. rehuli͡uvanni͡a ta spoz͡hyvchoï polityky, 2009. – 10 s.
7. Preparat dli͡a prokleĭki bumagi i kartona “UL''TRAREZ”: TU 2453-003-70048729-2007.
8. Preparat dli͡a prokleĭki bumagi i kartona “UL''TRASAĬZ”: TU 2499-004-70048729-2007.
9. Z. Janja, J. Dolenc, “Determination of AKD sizing in papermaking systems by gas chromatography”, Acta Chim. Slov., vol. 50, pp. 115 122, 2003.
10. Klark Dzh. Tekhnologii͡a t͡selli͡ulozy (nauka o t͡selli͡uloznoĭ masse i bumage, podgotovka massy, pererabotka ee na bumagu, metody ispytaniĭ). – M.: Lesnai͡a promyshlennost', 1983. – 456 s.

Текст статтіРозмір
2013-3-17.pdf210.95 КБ

Тематичні розділи журналу

,