Мікрофільтраційне очищення від іонів Fe3+ промивних вод станцій знезалізнення

На сьогодні для очищення води від іонів Fe3+ використовують ба-ромембранні методи на основі полімерних мембран. Однак такі мембрани руйнуються під впливом гідроксосполук іонів Fe3+, що містяться у воді. Тому досліджено основні закономірності процесу очищення модельних промивних вод від іонів Fe3+ з використанням мікрофільтраційних титанових трубчастих мембран, які стійкіші та мають триваліший строк експлуатації, ніж полімерні. Визначено його технологічні параметри, які забезпечують очищення стічних вод від іонів Fe3+ до норм ГДК на скидання в каналізацію: робочий тиск 0,05–0,5 МПа, концентрація іонів Fe3+ у вихідній воді 4,0–56,0 мг/дм3, рН води – 2,85–6,2. При цьому досягнуто таких результатів: коефіцієнт затримки іонів Fe3+ – 99,0–99,9 %, питома продуктив-ність мембрани – 0,03–0,17 м3/(м2•год) і залишкова концентрація цих іонів у фільтраті 0,01–1,75 мг/дм3. Зазначені результати отри-мано завдяки формуванню на поверхні титанових трубок динаміч-них мембран із гідроксосполук іонів Fe3+, відносно яких ці мембра-ни проявляють більшу затримку, ніж до самих іонів. Модифіковані таким чином титанові мембрани запропоновано використовувати для очищення від іонів заліза промивних вод станцій знезалізнення підземних вод.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
628.3-66.081.6
С. 119–122. Іл. 4. Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. Житенев Б.Н., Науменко Л.Е. Энергоэффективная технология очистки промывных вод станций обезжелезивания подземных вод // Конгресс “Вода — 2010”: Тез. докл. — Минск, 28 апреля 2010 г. — С. 26—28.
2. Житенев Б.Н., Шеина Л.Е. Проблемы повторного ис- пользования промывных вод станций обезжелезивания воды // Вест. БГТУ. Водохоз. строительство, теплоэнергетика и экология. — 2002. — № 2 (14). — С. 31—32.
3. Романовский В.И., Андреева Н.А. Очистка промывных вод станций обезжелезивания // Тр. БГТУ. Хим. и технол. неорган. веществ. — 2012. — № 3. — С. 66—69.
4. Николадзе Г.Н. Обезжелезивание природных и оборотных вод. — М.: Стройиздат, 1978. — 160 с.
5. Алферова Л.И., Курочкин Е.Ю., Дзюбо В.В. Повторное использование промывных вод и утилизация осадка на станциях очистки подземных вод // Сантехника. — 2006. — № 1. — С. 4—9.
6. Курочкин Е.Ю. Очистка загрязненных промывных вод станций обезжелезивания вакуум-фильтрованием: Автореф. дис. … канд. хим. наук. — Томск, 2003. — 200 с.
7. Гироль Н.Н., Гироль А.Н., Якимчук Б.Н. и др. Обработка технологических стоков и утилизация осадков станций очистки питьевых вод // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2006. — № 12. — С. 22—27.
8. Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Києва: затв. роспорядженням Київ. міськ. держ. адм. 18.06.03, № 1073. — К.: КМДА, 2003. — 20 с.
9. Cкільська М.Д. Удосконалення ультрафільтрації підземних вод для підвищення екологічної безпеки споживання питної води: Автореф. дис. … канд. хім. наук. — К.: 2011. — 20 с.
10. Гончарук В.В., Кучерук Д.Д., Дульнева Т.Ю. Очистка воды от гидроксосокомплексов тяжелых металлов электромикрофильтрацией при помощи неорганических мембран // Хим. и технол. воды. — 2010. — 32, № 2. — С. 173—182.
11. Патент 82300 Україна, МПК C02F 1/46 В01D 39/20. Спосіб очищення води від важких металів / Гончарук В.В., Дульнева Т.Ю., Кучерук Д.Д. — № а200701011; Заявл. 31.01.07; Опубл. 25.03.08, Бюл. № 6.
12. Патент на корисну модель № 80088 Україна, MПК 8C02 F 1/46 (2006.01), B01D 39/20 (2006.01). Пристрій для очищення води від важких металів / Гончарук В.В., Дульнева Т.Ю., Кучерук Д.Д., Редькович В.І. - № U2012 13958; Заявл. 07.12.2012; Опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9.
13. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов. — М.: Медицина, 1990. — 400 с.
14. Мулдер М. Введение в мембранную технологию: Пер. с англ. — М.: Мир, 1999. — 514 с.
15. Назаренко В.А., Антонович В.П., Невская Е.М. Гидролиз металлов в разбавленных растворах. — М.: Атом-издат, 1979. — 192 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Zhitenev B.N., Naumenko L.E. Ėnergoėffektivnai͡a tekhnologii͡a ochistki promyvnykh vod stant͡siĭ obezzhelezivanii͡a podzemnykh vod // Kongress “Voda – 2010”. Tezisy dokl. – Minsk, 28 apreli͡a 2010 g. – S. 26–28.
2. Zhitenev B.N., Sheina L.E. Problemy povtornogo ispol'zovanii͡a promyvnykh vod stant͡siĭ obezzhelezivanii͡a vody // Vest. BGTU. Vodokhoz. stroitel'stvo, teploėnergetika i ėkologii͡a. – 2002. – # 2 (14). – S. 31–32.
3. Romanovskiĭ V.I., Andreeva N.A. Ochistka promyvnykh vod stant͡siĭ obezzhelezivanii͡a // Tr. BGTU. Khim. i tekhnol. neorgan. veshchestv. – 2012. – # 3. – S. 66–69.
4. Nikoladze G.N. Obezzhelezivanie prirodnykh i oborotnykh vod. – M.: Stroĭizdat, 1978. – 160 s.
5. Alferova L.I., Kurochkin E.I͡U., Dzi͡ubo V.V. Povtornoe ispol'zovanie promyvnykh vod i utilizat͡sii͡a osadka na stant͡sii͡akh ochistki podzemnykh vod // Santekhnika. — 2006. – # 1. – S. 4–9.
6. Kurochkin E.I͡U. Ochistka zagri͡aznennykh promyvnykh vod stant͡siĭ obezzhelezivanii͡a vakuum-fil'trovaniem: Avtoref. dis. … kand. khim. nauk. – Tomsk, 2003. – 200 s.
7. Girol' N.N., Girol' A.N., I͡Akimchuk B.N. i dr. Obrabotka tekhnologicheskikh stokov i utilizat͡sii͡a osadkov stant͡siĭ ochistki pit'evykh vod // Santekhnika, opalenni͡a, kondyt͡sii͡uvanni͡a (SOK). — 2006. – # 12. – S. 22–27.
8. Pravyla pryĭmanni͡a stichnykh vod pidpryi͡emstv u systemu kanalizat͡siï m. Kyi͡eva: zatv. rospori͡adz͡henni͡am Kyïv. mis′k. derz͡h. administrat͡siï 18.06.03, # 1073. – K.: KMDA, 2003. – 20 s.
9. Ckil′s′ka M.D. Udoskonalenni͡a ul′trafil′trat͡siï pidzemnykh vod dli͡a pidvyshchenni͡a ekolohichnoï bezpeky spoz͡hyvanni͡a pytnoï vody: Avtoref. dys. … kand. khim. nauk. – K.: 2011. – 20 s.
10. Goncharuk V.V., Kucheruk D.D., Dul'neva T.I͡U. Ochistka vody ot gidroksosokompleksov ti͡azhelykh metallov ėlektromikrofil'trat͡sieĭ pri pomoshchi neorganicheskikh membran // Khim. i tekhnol. vody. – 2010. – 32, # 2. – S. 173–182.
11. Patent 82300 Ukraïna, MPK C02F 1/46 V01D 39/20. Sposib ochyshchenni͡a vody vid vaz͡hkykh metaliv / Honcharuk V.V., Du ′neva T.I͡u., Kucheruk D.D. # a 200701011; Zai͡avl. 31.01.07; Opubl. 25.03.08, Bi͡ul. # 6.
12. Patent na korysnu model′ # 80088 Ukraïna, MPK 8C02 F 1/46 (2006.01), B01D 39/20 (2006.01). Prystriĭ dli͡a ochyshchenni͡a vody vid vaz͡hkykh metaliv / Honcharuk V.V., Dul′neva T.I͡u., Kucheruk D.D., Red′kovych V.I. # U 2012 13958; Zai͡avl. 07.12.2012; Opubl. 13.05.2013, Bi͡ul. # 9.
13. Novikov I͡U.V., Lastochkina K.O., Boldina Z.N. Metody issledovanii͡a kachestva vody vodoemov. – M.: Medit͡sina, 1990. 400 s.
14. Mulder M. Vvedenie v membrannui͡u tekhnologii͡u: Per. s angl. – M.: Mir, 1999. – 514 s.
15. Nazarenko V.A., Antonovich V.P., Nevskai͡a E.M. Gidroliz metallov v razbavlennykh rastvorakh. – M.: Atomizdat, 1979. – 192 s.

Текст статтіРозмір
2013-3-20.pdf172.1 КБ

Тематичні розділи журналу

,