Експлуатаційні властивості газобетону з модифікованою поверхнею

Дослідження спрямоване на розроблення просочувальних композицій на основі кремнійорганічних речовин, модифікованих термопластичними полімерами, для просочення газобетону. Обробка отриманими композиціями дає можливість підвищити експлуатаційні властивості газобетонних виробів. Вирішення поставленого завдання досягалось через дослідження впливу модифікування поверхні газобетонних виробів просочувальними композиціями різних складу та концентрації. Двокомпонентні системи, що містили поліметилфенілсилоксанові смоли,модифікувалися поліметилметакрилатом у розчині толуолу. Отриманими розчинами просочувалися зразки газобетону, та після закінчення процесу модифікації визначалися основні фізико-механічні властивості виробів. За отриманими результатами встановлено, що найбільше підвищення експлуатаційних властивостей газобетону відбувається при просоченні композиціями з оптимальними співвідношенням та концентрацією компонентів у розчині.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
666.973.6
С. 123–126. Табл. 4. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Лобанов О.Ю., Свідерський В.А. Вплив просочуючих складів на експлуатаційні властивості газобетонів // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. — 2012. — № 43. — С. 223—226.
2. Мартыненко В.А. Ячеистые и поризованные легкие бетоны: Сб. научных трудов. — Дніпропетровськ: Пороги, 2002. — 122 с.
3. Ушеров-Маршак А., Кабусь А. Современный бетон: европейские нормы. Информационное обозрение. — Х.: Колорит, 2010. — 44 с.
4. Мартыненко В.А. Производство изделий из автоклавного газобетона в Украине // Сб. трудов “Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве”. — Днепропетровск: ПГАСА, 2007. — Вып. 3. — С. 8—12.
5. Баженов Ю.М. Технология бетона. — М.: Из-во АСВ, 2011. — 524 с.
6. Болотских О. Европейские методы физико-механических испытаний бетона. — Х.: Торнадо, 2010. — 143 с.
7. Франко А.М. Облицовочные материалы на основе модифицированых силоксанами карбонатов и силикатов: Дис. … канд. техн. наук. — К., 1993. — 151 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Lobanov O.I͡u., Sviders′kyĭ V.A. Vplyv prosochui͡uchykh skladiv na ekspluatat͡siĭni vlastyvosti hazobetoniv // Budivel′ni materialy, vyroby ta sanitarna tekhnika. – 2012. – # 43. – S. 223–226.
2. Martynenko V.A. I͡Acheistye i porizovannye legkie betony: Sb. nauchnykh trudov. – Dnepropetrovsk: Porohy, 2002. – 122 s.
3. Usherov-Marshak A., Kabus' A. Sovremennyĭ beton: evropeĭskie normy. Informat͡sionnoe obozrenie. – Kh.: Kolorit, 2010. – 44 s.
4. Martynenko V.A. Proizvodstvo izdeliĭ iz avtoklavnogo gazobetona v Ukraine // Sb. trudov “Teorii͡a i praktika proizvodstva i primenenii͡a i͡acheistogo betona v stroitel'stve”. – Dnepropetrovsk: PGASA, 2007. – Vyp. 3. – S. 8–12.
5. Bazhenov I͡U.M. Tekhnologii͡a betona. – M.: Iz-vo ASV, 2011. – 524 s.
6. Bolotskikh O. Evropeĭskie metody fiziko-mekhanicheskikh ispytaniĭ betona. – Kh.: Tornado, 2010. – 143 s.

Текст статтіРозмір
2013-3-21.pdf157.82 КБ

Тематичні розділи журналу

,