Вплив складу водно-спиртових дисперсійних середовищ на електрокінетичні і реологічні властивості композиційних водовугільних суспензій

Метою роботи було отримання седиментаційно стійких водовугільних суспензій з використанням відходів спиртового виробництва – сивушного масла, а також органовмісних стічних вод. Для цього було досліджено вплив водно-спиртових дисперсійних середовищ і модифікації поверхні вугілля різного ступеня метаморфізму під дією аніонних поліелектролітів на електрокінетичні та реологічні властивості водовугільних суспензій. Диспергування вугілля проводили в планетарному кульовому млині, отримані результати досліджувались за допомогою електрохімічних методів і віскозиметрії. За отриманими результатами визначено вплив складу водно-спиртових дисперсійних середовищ, виготовлених на основі антрациту та бурого вугілля, і встановлено, що аніонні поліелектроліти у водно-спиртових дисперсних середовищах досить ефективно модифікують поверхню вугільних частинок. Унаслідок утворення тривимірної просторової структурної сітки, за рахунок просторово орієнтованих молекул поліелектролітів, отримано седиментаційно та агрегативно стійкі водовугільні суспензії.

Рік видання: 
2013
Номер: 
3
УДК: 
544.77
С. 127–131. Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Гончарук В.В. Наука о воде. — К.: Наук. думка, 2010. — 512 с.
2. Industrial waste treatment handbook, 2nd ed., Woodard & Curran, Inc., Elsevier, 2006, 549 c.
3. Макаров А.С., Савицкий Д.П., Егурнов А.И. Водоугольное топливо на основе углей различной стадии метаморфизма // Современная наука. — 2011. — 6, № 1. — С. 16—20.
4. Влияние солевого состава воды на свойства водо-угольных суспензий / А.С. Макаров, Р.Е. Клищенко, В.А. Завгородний и др. // Химия и технология воды. — 2011. — 33, № 6. — С. 601—611.
5. Ходаков Т.С., Горлов Е.Г., Головин Г.С. Суспензионное угольное топливо // Химия твердого топлива. — 2005. — № 6. — С. 15—32.
6. Изотов В.С., Соколова Ю.А. Химические добавки для модификации бетона. — М.: Из-во Казанского гос. архитектурно-строительного ун-та “Палеотип”, 2006 . — 244 с.
7. Новый справочник химика и технолога. — СПб.: НПО “Профессионал”, 2006. — 1464 с.
8. Weidong Li et al., “Effects of sewage sludge on rheological characteristics of coal-water slurry”, Fuel, vol. 89, no. 9, pp. 2505—2510, 2010.

Список літератури у транслітерації: 

1. Goncharuk V.V. Nauka o vode. – K.: Nauk. dumka, 2010. – 512 s.
2. Industrial waste treatment handbook, 2nd ed., Woodard & Curran, Inc., Elsevier, 2006, 549 c.
3. Makarov A.S., Savit͡skiĭ D.P., Egurnov A.I. Vodougol'noe toplivo na osnove ugleĭ razlichnoĭ stadii metamorfizma // Sovremennai͡a nauka. – 2011. – 6, № 1. – S. 16–20.
4. Vlii͡anie solevogo sostava vody na svoĭstva vodougol'nykh suspenziĭ / A.S. Makarov, R.E. Klishchenko, V.A. Zavgorodniĭ i dr. // Khimii͡a i tekhnologii͡a vody. – 2011. – 33, № 6. – S. 601– 611.
5. Khodakov T.S., Gorlov E.G., Golovin G.S. Suspenzionnoe ugol'noe toplivo // Khimii͡a tverdogo topliva. – 2005. – № 6. – S. 15–32.
6. Izotov V.S., Sokolova I͡U.A. Khimicheskie dobavki dli͡a modifikat͡sii betona. – M.: Iz-vo Kazanskogo gos. arkhitekturno stroitel'nogo un-ta “Paleotip”, 2006 . – 244 s.
7. Novyĭ spravochnik khimika i tekhnologa. – SPb.: NPO “Professional”, 2006. – 1464 s.
8. Weidong Li et al., “Effects of sewage sludge on rheological characteristics of coal–water slurry”, Fuel, vol. 89, no. 9, pp. 2505–2510, 2010.

Текст статтіРозмір
2013-3-22.pdf219.32 КБ

Тематичні розділи журналу

,