Конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ та мереж

Метою роботи є формування концепції конвергенції фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ і мереж, що надає користувачам єдиний безперервний сервіс незалежно від їх місця розташування та зміни технології дос-тупу, уможливлює спільне використання ресурсів мобільної і фіксованої мереж зв’язку. При впровадженні цієї концепції виникає множина конкуруючих методів і технологій реалізації, які потребують свого наукового обґрунтування. В результаті дослідження отримано таке: рушійною силою конвергенції в інформаційно-телекомунікаційних системах є розвиток нових і удосконалення існуючих послуг; конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ і мереж слугує технологією спільного використання ресурсів мобільної і фіксованої мереж зв’язку для надання користувачу єдиного безперервного сервісу поза залеж-ністю від його місця розташування, а також для організації єдиного обслуговуван-ня і єдиної тарифікації за послуги.

Рік видання: 
2013
Номер: 
5
УДК: 
621.391
С. 7–13., укр., Іл. 1. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Кох Р., Яновский Г.Г. Эволюция и конвергенция в электросвязи. — М.: Радио и связь, 2001. — 280 с.
2. Бабин А.И. Конвергенция стационарной и мобильной связи: взгляд в будущее // Успехи современного естествознания [научный журнал Российской Академии Естествознания]. — 2008. — № 6. — С. 124—127.
3. A.R. Mishra, Cellular technologies for emerging markets: 2G, 3G and beyond. New Delhi: John Wiley & Sons, 2010, 330 р.
4. Конвергенция сетей связи в российских условиях / А.А. Иванов, В.А. Соколов, Д.С. Терентьев, С.М. Ярлыкова // Технологии и средства связи. — 2006. — № 5. — C. 36—44.
5. Гольдштейн Б. С., Соколов Н. А., Яновский Г.Г. Сети связи. — СПб: БХВ—Петербург, 2010. — 400 с.
6. Ільченко М.Ю., Кравчук С.О. Сучасні телекомунікаційні системи. — К.: Наук. думка, 2008. — 328 с.
7. Ільченко М.Ю., Кравчук С.О. Концепція побудови національної інформаційно-телекомунікаційної багаторівневої інфраструктури // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні: Монографія НАН України, відділення інформатики. — К.: Наук. думка, 2010. — С. 777—781.
8. Ильченко М.Е., Кравчук С.А. Телекоммуникационные системы на основе высотных аэроплатформ. — К.: Наук. думка, 2008. — 580 с.
9. M. Sauter, Communication Systems for the Mobile Information Society. UK, Chichester: John Wiley & Sons, 2006, 344 p.
10. Ільченко М.Ю., Кравчук С.О. Системи стільникового мобільного зв’язку // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні: Монографія НАН України, відділення інформатики. — К.: Наук. думка, 2010. — С. 815—821.
11. Ільченко М.Ю., Кравчук С.О. Телекомунікаційні системи широкосмугового радіодоступу. — К.: Наук. думка, 2009. — 312 с.
12. Бунін С.Г., Ільченко М.Ю., Кравчук С.О. Радіомережі з пакетною комутацією // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні: Монографія НАН України, відділення інформатики. — К.: Наук. думка, 2010. — С. 769—777.

Список літератури у транслітерації: 

1. Kokh R., I͡Anovskiĭ G.G. Ėvoli͡ut͡sii͡a i konvergent͡sii͡a v ėlektrosvi͡azi. – M.: Radio i svi͡az', 2001. – 280 s.
2. Babin A.I. Konvergent͡sii͡a stat͡sionarnoĭ i mobil'noĭ svi͡azi: vzgli͡ad v budushchee // Uspekhi sovremennogo estestvoznanii͡a [nauchnyĭ zhurnal Rossiĭskoĭ Akademii Estestvoznanii͡a]. – 2008. – # 6. – S. 124–127.
3. A.R. Mishra, Cellular technologies for emerging markets: 2G, 3G and beyond. New Delhi: John Wiley & Sons, 2010, 330 р.
4. Konvergent͡sii͡a seteĭ svi͡azi v rossiĭskikh uslovii͡akh / A.A. Ivanov, V.A. Sokolov, D.S. Terent'ev, S.M. I͡Arlykova // Tekhnologii i sredstva svi͡azi. – 2006. – # 5. – S. 36–44.
5. Gol'dshteĭn B. S., Sokolov N. A., I͡Anovskiĭ G.G. Seti svi͡azi. – SPb: BKhV–Peterburg, 2010. – 400 s.
6. Il′chenko M.I͡u., Kravchuk S.O. Suchasni telekomunikat͡siĭni systemy. – K.: Nauk. dumka, 2008. – 328 s.
7. Il′chenko M.I͡u., Kravchuk S.O. Kont͡sept͡sii͡a pobudovy nat͡sional′noï informat͡siĭno-telekomunikat͡siĭnoï bahatorivnevoï infrastruktury // Stan ta perspektyvy rozvytku informatyky v Ukraïni: Monohrafii͡a NAN Ukraïny, viddilenni͡a informatyky. – K.: Naukova dumka, 2010. – S. 777–781.
8. Il'chenko M.E., Kravchuk S.A. Telekommunikat͡sionnye sistemy na osnove vysotnykh aėroplatform. – K.: Nauk. dumka, 2008. – 580 s.
9. M. Sauter, Communication Systems for the Mobile Information Society. UK, Chichester: John Wiley & Sons, 2006, 344 p.
10. Il′chenko M.I͡u., Kravchuk S.O. Systemy stil′nykovoho mobil′noho zvi͡azku // Stan ta perspektyvy rozvytku informatyky v Ukraïni: Monohrafii͡a NAN Ukraïny, viddilenni͡a informatyky. – K.: Nauk. dumka, 2010. – S. 815–821.
11. Il′chenko M.I͡u., Kravchuk S.O. Telekomunikat͡siĭni systemy shyrokosmuhovoho radiodostupu. – K.: Nauk. dumka, 2009. – 312 s.
12. Bunin S.H., Il′chenko M.I͡u., Kravchuk S.O. Radiomerez͡hi z paketnoi͡u komutat͡sii͡ei͡u // Stan ta perspektyvy rozvytku informatyky v Ukraïni: Monohrafii͡a NAN Ukraïny, viddilenni͡a informatyky. – K.: Nauk. dumka, 2010. – S. 769–777.

Текст статтіРозмір
2013-5-1.pdf214.01 КБ