Розрахунок основних характеристик датчика вологості трансформаторного масла

У статті викладено методику розрахунку коефіцієнтів датчика, побудованого на основі чутливого елемента з елек¬троізоляційного паперу, та висвітлено особли-вості цього розрахунку. Чутливий елемент датчика належить до кон¬дуктометричного перетворювача типу “вологість–опір”. Датчик призначений для використання в сис-темах автоматизованого контролю зволоження трансформаторного масла в силових трансформаторах і реакторах. Для розрахунку емпіричних коефіцієнтів, які визначають зв’язок між опором чутливого елемента датчика, вологістю та температурою трансформаторного масла, запропоновано використання методу найменших квадратів. Апроксимація результатів вимірювання електричного опору датчика виконувалась експоненціальною функцією двох змінних – температури та вологості масла. Розрахунки коефіцієнтів наведені для виготовленого зразка датчика вологості й виконані згідно із запропонованою методикою. За результатами розрахунків встановлено, що вимірюючи температуру трансформаторного масла та опір чутливого елемента, можна однозначно визначити вологість трансформаторного масла, в якому він розміщений. Узагальнено результати та викладено рекомендований порядок розрахунку основних характеристик датчика вологості трансформаторного масла роз¬глядуваного типу, який може використовуватись як алгоритм для роботи систем автоматизованого конт-ролю вологості трансформаторного масла енергетичного обладнання.

Рік видання: 
2013
Номер: 
5
УДК: 
621.315.615.2
С. 23–27., укр., Табл. 3. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. СОУ—Н ЕЕ 43.101:2009. Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості. — К.: КВИЦ, 2009. — 152 с.
2. Осадчук О.В., Звягін О.С., Євсєєва М.В. Ємнісний сенсор для вимірювання вологості нафтопродуктів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2009. — № 2 — C. 40—43.
3. Проценко О.Р., Троценко Є.О. Оцінка можливості використання електроізоляційного паперу як чутливого елемента датчика вологості трансформаторного масла // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2013. — № 2. — С. 34—38.
4. Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул: Учеб. пособие для втузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1988. — 239 с.
5. Основные математические формулы: Справочник / В.Т. Воднев, А.Ф. Наумович, Н.Ф. Наумович; Под ред. Ю.С. Богданова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Мн.: Выш. школа, 1988. — 269 с.
6. Соколов В.В. Разработка методов повышения эффективности диагностики состояния изоляции мощных силовых трансформаторов высокого напряжения: Дис. … канд. техн. наук: 05.14.12. — К.: НТУУ “КПІ”, 1982. — 285 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. SOU–N EE 43.101:2009. Pryĭmanni͡a, zastosuvanni͡a ta ekspluatat͡sii͡a transformatornykh masel. Normy ot͡sini͡uvanni͡a i͡akosti. – K.: KVYT͡s, 2009. – 152 s.
2. Osadchuk O.V., Zvi͡ahin O.S., I͡evsi͡ei͡eva M.V. I͡emnisnyĭ sensor dli͡a vymiri͡uvanni͡a volohosti naftoproduktiv // Vymiri͡uval′na ta obchysli͡uval′na tekhnika v tekhnolohichnykh prot͡sesakh. – 2009. – # 2 – S. 40–43.
3. Prot͡senko O.R., Trot͡senko I͡e.O. Ot͡sinka moz͡hlyvosti vykorystanni͡a elektroizoli͡at͡siĭnoho paperu i͡ak chutlyvoho elementa datchyka volohosti transformatornoho masla // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2013. – # 2 – S. 34–38.
4. L'vovskiĭ E.N. Statisticheskie metody postroenii͡a ėmpiricheskikh formul: Ucheb. posobie dli͡a vtuzov. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Vyssh. shkola, 1988. – 239 s.
5. Osnovnye matematicheskie formuly: Spravochnik / V.T. Vodnev, A.F. Naumovich, N.F. Naumovich; Pod red. I͡U.S. Bogdanova. – 2-e izd., pererab. i dop. – Mn.: Vysh. shkola, 1988. – 269 s.
6. Sokolov V.V. Razrabotka metodov povyshenii͡a ėffektivnosti diagnostiki sostoi͡anii͡a izoli͡at͡sii moshchnykh silovykh transformatorov vysokogo napri͡azhenii͡a: Dis. … kand. tekhn. nauk: 05.14.12. – K.: NTUU “KPІ”, 1982. – 285 s.

Текст статтіРозмір
2013-5-3.pdf201.56 КБ