Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Підвищення адекватності нечітких моделей за рахунок використання нечітких множин типу 2

Розглянуто інформаційний підхід до нечіткого моделювання. Розроблено формальний підхід, який дає можливість аналізувати нечіткі системи стосовно здатності якісно описувати невизначеності вхідної інформації за допомогою інтервальних функцій належності та вводити інформаційний критерій якості функціонування нечітких моделей з використанням інтервальних функцій належності і підвищувати адекватність подання предметної області розробленою нечіткою моделлю.

Оцінювання узагальнених лінійних моделей за байєсівським підходом в актуарному моделюванні

Досліджено застосування байєсівського підходу до оцінювання параметрів математичних моделей та методу аналізу статистичних даних у страхуванні на основі узагальнених лінійних моделей, які являють собою розширення лінійної регресії на випадки, коли розподіл випадкових величин може відрізнятись від нормального. Це дає можливість докладніше описати структуру та зміст досліджуваної моделі. Процедура оцінювання параметрів моделі виконується із використанням класичного методу та байєсівського підходу.

Робочі характеристики алюмінієвих термосифонів для комбінованого сонячного колектора

Розглянуто конструкції алюмінієвих профільних термосифонів, призначених для використання в комбінованих сонячних колекторах. Комбіновані сонячні колектори дають можливість одночасно перетворювати сонячну енергію в теплову й електричну, при цьому підвищується ефективність сонячної енергетичної установки. Наведено аналіз експериментальних досліджень робочих характеристик алюмінієвих профільних термосифонів.

Сто років формулі Піка для визначення початкової напруженості коронного розряду

Статтю присвячено пам’яті видатного електротехніка – Франка Вільяма Піка молодшого, який дав визначення критичної напруженості електричного поля на поверхні електродів з малим радіусом кривизни, при якій виникає коронний розряд, та відомої зараз як формула Піка. На основі аналізу перших публікацій Ф.В. Піка, датованих 1911–1915 рр., показано, що ним було виведено й узагальнено закони, які описують явище коронного розряду на проводах повітряних ліній електропередавання високої напруги. Зокрема, у 1915 р. Ф.В.

Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера

Розглядається математичне моделювання процесів тепло- і масообміну для водяного охолоджувача, який використовується в системах штучного мікроклімату для охолодження та осушування повітря. На основі рівнянь матеріального та теплового балансів отримано дві рівноцінні моделі, які дають змогу проводити моделювання перехідних процесів у охолоджувачі за основними каналами регулювання та збурення. Вибір динамічної моделі визначається методами синтезу системи керування промислового кондиціонера.

Порівняльний аналіз середніх ризиків у разі використання рекомендованих граничних значень концентрацій розчинених у маслі газів для виявлення дефектів у трансформаторах 110 кВ

Виконано порівняльний аналіз значень середнього ризику, які супроводжуються використанням граничних значень концентрацій розчинених у маслі газів, рекомендованих відомими методиками. Для розв’язання цієї задачі запропоновано вираз для розрахунку середнього ризику із врахуванням законів розподілів концентрації газів для бездефектного та дефектного станів в умовах, коли діагностика проводиться за комплексом діагностичних параметрів. Використовуючи методи числового інтегрування, було розраховано ймовірності правильних і помилкових рішень для кожної з п’яти порівнюваних методик.

Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції

У роботі запропоновано модифікацію методу умовної деконволюції при використанні дискретних ортогональних перетворень. Подано алгоритми для реалізації методу в області трансформант Адамара та в базисі RTF (перетворення RTF відрізняється від перетворення Фур’є і є “калькою” різницевих методів). У базисі Адамара розв’язано головну задачу при реалізації алгоритму – знаходження оберненої матриці деградації образу за допомогою символьного методу формування такої матриці будь-якого порядку.

Особливості сорбції фосфатів гідратованими оксидами елементів III й IV груп

Методами співосадження з водних розчинів синтезовано бінарні суміші, які містять гідратовані оксиди титану, алюмінію, лантану та церію з різним співвідношенням компонентів. Фізико-хімічні властивості були охарактеризовані із залученням рентгенівської дифрактометрії, скануючої електронної мікроскопії, ІЧ-спектроскопії, порометрії і потенціометричного титрування. Вивчено сорбційну активність бінарних сумішей відносно фосфат-йонів. Синтезовані суміші характеризуються мезопористою структурою з розміром пор 1–3,2 нм та питомою поверхнею 242–432 м2/г.

Граничні характеристики когерентного оптичного спектроаналізатора

Розглянуто вплив розмірів і параметрів компонентів системи когерентного оптичного спектроаналізатора на ефективність його роботи. Одними із критеріїв оцінки якості роботи спектроаналізаторів є роздільна здатність та просторова смуга пропускання. Відповідно, в роботі досліджується залежність граничних характеристик від зміни параметрів компонентів системи когерентного спектроаналізатора.

Метрологічний аналіз кульових фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодів

Проведено порівняльний метрологічний аналіз на основі математичних моделей трьох конструкцій кульових фотометрів для вимірювання потоку світлодіодів. Кожна модель враховує основні конструктивні параметри фотометра, типові значення яких використано при розрахунках.