Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Особливості використання сланцевого газу в обертових печах промисловості будматеріалів

Аналізується можливість використання сланцевого газу в діючих обертових печах промисловості будівельних матеріалів. Розглядаються питання з визначення умов теплової роботи печей для обпалу цементу при використанні природного та сланцевого газів. Для більш повного моделювання застосовується математична модель, у якій, порівняно з відомими, додатково враховуються такі фактори, як температура газів, що відходять, та умови зношування вогнетриву футерівки в процесі роботи.

Вибір математичної моделі для встановлення “стандартів” енергоспоживання виробничих об’єктів на основі багатокритеріального підходу

Проаналізовано необхідність удосконалення підходів до контролю ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), що застосовуються на сьогодні в Україні і ґрунтуються на системі нормування питомих витрат палива та енергії. З цією метою показана можливість застосування систем оперативного управління ефективністю використання ПЕР, яка являє собою сукупність так званих систем контролю і планування енергоспоживання.

Новий спосіб визначення симетричних складових трифазної напруги

Стаття присвячена цифровому визначенню трифазних показників якості електроенергії – коефіцієнта асиметрії по зворотній послідовності, відхилення і коливання напруги основної частоти. Ці показники характеризуються напругою зворотної (НЗП) і прямої (НПП) послідовності основної частоти. Для визначення НЗП, після аналого-цифрового перетворення з підстроюванням частоти виміру миттєвих значень міжфазної напруги, можна скористатися двома лінійними операціями – виділенням міжфазної напруги основної частоти і виділенням вимірюваної послідовності.

Обґрунтування вибору стабілітронів і режимів електроживлення еталонних установок високої напруги постійного струму

Розглянуто питання вибору стабілітронів для використання в еталонних установках високої напруги постійного струму, розрахунку пульсацій високої напруги за різних режимів роботи таких установок та визначення методів зменшення їх амплітуди. Проаналізовано питання забезпечення стабільного електроживлення еталонної установки залежно від вибору характеристик джерела змінної напруги та схеми перетворення цієї напруги. Виконано дослідження режимів живлення еталонної установки в діапазоні робочих напруг від 1 до 180 кВ.

Моделювання процесів адсорбції органічних сполук на металах на основі концепції “жорстких” і “м’яких” кислот та основ

Розглянуто процес адсорбції поверхнево-активних речовин (ПАР) на металах із позиції утворення комплексів з переносом заряду та їх стабілізації за рахунок зарядної та електронної (орбітальної) взаємодії. Показано доцільність використання при моделюванні адсорбційних процесів кислотно-основної рівноваги Льюїса–Усановича та принципу “жорстких” і “м’яких” кислот та основ (ЖМКО) Пірсона, який слідує з неї. Виведено та якісно підтверджено рівняння, які відповідають встановленню на електроді адсорбційної рівноваги, що обумовлена силами зарядної, електронної та зарядно-електронної взаємодії.

Побудова причинно-наслідкової діаграми для герметизованих електрохімічних пристроїв методом сходження від абстрактного до конкретного

Викладається послідовність дій з побудови узагальненої причинно-наслідкової діаграми для герметизованих електрохімічних пристроїв, якими можуть бути первинні та вторинні хімічні джерела електричної енергії, суперконденсатори, електрохімічні сенсори тощо, виходячи із заданих параметрів пристрою. Діаграма дає можливість наочно представити взаємозв’язок різноманітних факторів, що впливають на параметри електрохімічних пристроїв та їх стабільність під час зберігання й експлуатації.

Отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способом

Розглянуто процес електроекстракції міді з розчинів, отриманих вилуговуванням міді з карбонатної руди сульфатною кислотою. Показано, що обробку руди доцільно проводити 10 %-ною кислотою впродовж 30–40 хв при інтенсивному перемішуванні суміші. Здійснено процес електроекстракції міді з концентрованого розчину при ступеневому зниженні густини струму пропорційно до концентрації іонів міді, що зменшується в ході процесу. Виконано порівняння параметрів реального процесу і розрахованого за теоретично отриманими формулами.

Розвиток електрохімічних методів вимірювання швидкості корозії металів наукової школи професора Л.І. Антропова

Розглянуто розвиток наукових основ електрохімічних методів визначення швидкості корозії металів, робота над якими започаткована під керівництвом видатного електрохіміка Л.І. Антропова та продовжується послідовниками його школи. Опрацьовано аспекти точності визначення швидкості корозії методом поляризаційного опору (R p). Показано, що використання двохелектродної схеми істотно знижує похибку вимірювань R p.

Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів у амперометричних газових сенсорах

Стаття присвячена 100-річчю з дня народження видатного вченого-електрохіміка, член-кореспондента АН УРСР Л.І. Антропова і продовжує цикл досліджень перехідних процесів у амперометричних сенсорах. Виявлено причини розбіжностей у тривалості перехідних процесів, які при вимірюваннях, розмежованих перервою від кількох хвилин до кількох годин, не дають змоги за величинами часу виходу струмового сигналу на 10 і 50 % від його стаціонарного значення оцінити очікуване значення достовірного сигналу сенсора ще до його стабілізації.

Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією

Запропоновано метод корекції сферичної аберації монохроматичної рефракційної лінзи проектуванням її як гібридної. В основі методу лежить рівняння, що дає можливість для гібридної лінзи отримати розрахункові довжину хвилі і фокусну відстань її дифракційної складової, сферична аберація якої в межах заданого світлового діаметра дорівнює сферичній аберації рефракційної складової, але протилежна за знаком. На основі цього методу розраховано світлосильну плоско-випуклу германієву гібридну лінзу, яка для світла з робочою довжиною хвилі формує ідеальний сферичний фронт.