Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Способи створення пошарової системи із рудно-флюсо-паливних композицій з підвищеним вмістом твердого палива

Експериментально досліджено чотири способи отримання котунів з рудно-флюсових композицій з підвищеним вмістом твердого палива, що базуються на поєднанні процесів згрудкування вихідних сировинних матеріалів і їх спікання за температури 1593–1598 К: 1) тверде паливо змішувалося з вихідними шихтовими матеріалами безпосередньо перед їх згрудкуванням; 2) паливо накочувалось на поверхню гранул крупністю 10–15 мм, і лише потім котуни підлягали випаленню; 3) варіантні частинки твердого палива (50 %) змішувались із сировинними шихтовими матеріалами перед їх згрудкуванням, а решта накочувалась на поверх

Вплив механічних коливань на формування мікроструктури монокристалів і керамічних композитів під час вирощування з розплаву

Досліджено вплив механічних коливань частотою 50 Гц на процес формування мікроструктури та хімічного складу монокристалів із гексабориду лантану й армованих керамічних композитів системи LaB6–ZrB2 під час кристалізації із розплаву та подальшої термообробки. Встановлено, що механічні коливання впливають на процес кристалізації і призводять до вирівнювання концентраційного профілю розподілу атомів перед фронтом росту кристала, змінюють форму та розміри зони розплаву, а також підсилюють структурну неоднорідність.

Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок

Наведено результати числового моделювання вісесиметричних течій у резервуарах із жорсткими перегородками. Виконано аналіз структури циркуляцій i характеру розвитку течії в часі залежно від геометричних параметрів перегородок і чисел подібності Рейнольдса, Ейлера і Россбі. Встановлено, що циркуляційні течії поблизу перегородок здатні коригувати структуру й енергетичні характеристики основного потоку, а також істотно змінювати особливості роз¬витку течій як в області впливу перегородки, так і поблизу внутрішніх її кромок.

Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки

Наведено результати дослідження впливу на складові сил різання при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів, створених на базі шліфувальних відходів інструментальних сталей 86Х6НФТ, 4ХМНФС і 5Х3В3МФС для важких умов роботи друкарської техніки. Встановлено закономірності впливу режимних факторів шліфування, типу алмазу, зернистості та матеріалу зв’язки алмазного круга на параметри якості поверхонь оброблення з урахуванням механізму формування складових сил різання на ріжучій кромці алмазного зерна в зоні різання матеріалу.

Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи

Розглянуто проблему формального опису загальної постановки задачі комплексного керування ризиками в цілому для досліджуваної системи. Необхідність звернення до таких постановок зумовлена тим, що існуючі підходи мають локальний несистемний характер дослідження ризиків, непридатні для врахування різної та міждисциплінарної природи ризиків, не здатні подолати проблеми каскадних ризиків.

Система моніторингу державного бюджету України

Стаття присвячена проблемі побудові системи моніторингу держбюджету України, яка належить до інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів. Як основа проектування системи запропонована модель предметної сфери у складі інформаційної моделі та моделі прецедентів, яка охоплює всі основні сутності бюджетного процесу та їх взаємозв’язки з урахуванням особливостей бюджетного устрою в Україні.

Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара

Запропоновано модифікацію методу умовної деконволюції за використання дискретного ортогонального перетворення Адамара. Головною задачею при реалізації запропонованого алгоритму є знаходження оберненої матриці деградації образу за допомогою символьного методу формування цієї матриці будь-якого порядку в базисі перетворення Адамара. Алгоритм враховує блочно-діагональну структуру матриці деградації, що дає змогу значно спростити обчислення незалежно від порядку матриці.

Апаратна реалізація обчислень у скінченних полях характеристики два

Обґрунтовано необхідність апаратної реалізації обчислювальних процедур у скінченних полях виду GF(2m) з підвищеним показником швидкодії. Проведено аналіз різних форм подання елементів поля GF(2m) та показано, що існує необхідність (у процесі виконання обчислень) переходити від однієї форми подання елементів до іншої, тобто на апаратному рівні забезпечувати ізоморфізм поля. Зазначено, що для полів Галуа, потужність яких не перевищує 220, найдоцільніше застосовувати табличний спосіб зберігання елементів поля.

Розрахунок теплофізичних характеристик випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згоряння

У дослідженні визначаються коефіцієнти динамічної та кінематичної в’язкості, теплопровідності випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згоряння (КДВЗ) при характерних для випускних систем станах. Методика реалізації дослідження ґрунтується на теоріях газових сумішей з використанням формул зведення Сутерленда, згоряння рідких вуглеводних палив з розрахунку стехіометричних співвідношень.

Комплексний аналіз ефективної швидкості передачі в адаптивних пакетних радіомережах

Метою дослідження є оцінка ефективності спільної роботи фізичного та канального рівнів пакетних радіомереж з адаптивним керуванням довжиною пакетів даних в умовах конкурентного доступу до радіоканалу. Для цього створено аналітичну модель у вигляді двох рівнянь, перше з яких визначає ймовірність успішної передачі на фізичному та канальному рівнях як функцію інтенсивності помилок у радіоканалі та протокольної надмірності формату пакетів.