Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Теплофізичні властивості й термодеструкція нанокомпозитів, отверднених у сталих фізичних полях

З використанням методів диференційної скануючої калориметрії (ДСК) та тер-могравіметрії були досліджені нано-композити складу ЕП–3 % СdO та ЕП–3 % (СdO + ПАн), отверднені за нормальних умов та в постійному магнітному або електричному полях. Показано, що ці чинники впливають на сегментальну рухливість міжвузлових фрагментів зшитого полімеру та на стрибок питомої теплоємності. Взаємодія зовні-шнього магнітного поля тільки з дипольними молекулами зразка ЕП–3 % CdO зумовлює часткові зміни в його структурі.

Зниження рівня підсиленої люмінесценції при імпульсному режимі генерації

Показано, що істотні втрати енергії в лазерах з модульованою добротністю зумовлені посиленою люмінесценцією. Експериментально підтверджено скорочення часу релаксації системи активних центрів за високого рівня інверсії населеності робочих рівнів. Запропоновано спосіб зниження втрат на посилену люмінесценцію використанням складних імпульсів збудження. Проведено аналіз використання “подвійного” і “складного” імпульсів накачування.

Алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину

Стаття присвячена вдосконаленню методів контролю біологічного об’єкта під час фізіотерапевтичної процедури з використанням біологічного зворотного зв’язку. Запропоновано алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину (БТ). Як параметри зворотного зв’язку запропоновано використовувати зміну температури поверхні шкіри під час опромінення ультразвуком та зміну сатурації. Спільне використання показників температури та сатурації БТ дає можливість оцінити реакцію організму на вплив ультразвуку, запобігти пошкодженню тканин та отримати дані про адаптацію тканин.

Вплив технологічних факторів на міцність болтових з’єднань із композиційних матеріалів

Наведено результати розрахунків дворядного двозрізного болтового з’єднання з елементами із полімерного композиційного матеріалу (ПКМ) для різних комбінацій таких технологічних факторів, як посадка болта в отвір і момент на ключі під час затягування. Розрахунки максимально наближені до реальної ситуації: використову-вали тривимірну геометричну і скінченноелементну моделі, задача розв’язувалася як пружна контактна з урахуванням силового навантаження, величин зазору/натягу в отворах, моменту затягування, тертя в з’єднанні. ПКМ моделювали як 3D-ортотропний матеріал.

Отримання зносостійких композиційних матеріалів за участю самофлюсівних сплавів просочуванням

Досліджено процес отримання композиційних матеріалів за участю гранул із твердих тугоплавких сполук та їх сплавів (TiC, ZrC, VC, NbC, Cr3C2, Mo2C, WC (реліт), ТК, ВК8, КХН15) і самофлюсівних сплавів на основі заліза для роботи в умовах дії абразивів й ударних навантажень. Показано залежність структури і вла-стивостей досліджених матеріалів від їх якісного та кількісного складу. Встанов-лено залежність структури, щільності й твердості композиційних матеріалів від вмісту в них самофлюсівного сплаву при отриманні їх просочуванням каркасу з гранул твердих тугоплавких сполук та їх сплавів.

Вплив складу інструмента і режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин

У статті наведено результати експериментального дослідження впливу складу інструменту та режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь нових композитних підшипників ковзання поліграфічних машин. Виявлено основні зако-номірності формування шорсткості поверхонь оброблення та їх залежність від режи-мів різання. Визначено, що зернистість, матеріал зв’язки алмазного круга істотно впливають на параметр шорсткості поверхонь Ra.

Аномальні одночасткові властивості в нормальному стані моделі з надпровідністю

Метою дослідження є вивчення впливу сильних надпровідникових флуктуацій у d-хвильовому каналі на властивості нормального стану простої двовимірної системи Фермі із сильною кореляцію.

Логічний підхід до інтеграції програмних застосувань підтримки міждисциплінарних наукових досліджень

У статті пропонується підхід до інтеграції програмних застосувань на прикладі функціонування Світової системи даних. Авторами розроблено загальну архітектуру системи інтеграції програмних застосувань, механізми якої побудовані на базі моделей та методів математичної логіки і теорії штучного інтелекту. Визначено формальну мову для описання застосувань, правила виведення для побудови схем взаємодії методів застосувань і обміну даними. Працездатність підходу про-демонстрована на одній із задач забезпечення сталого розвитку регіонів України.

Модифікований алгоритм Шенкса з упорядкованими блоками

Більшість методів криптоаналізу можуть бути модифіковані завдяки застосуванню паралельних алгоритмів. Одним із них є метод Шенкса розв’язання проблеми дискретного логарифму. Мета роботи – побудувати алгоритм, що паралельно знахо-дить всі значення з таблиць малого кроку і великого кроку, а також зробити цей пошук більш спрямованим і впорядкованим для всіх значень елементів таблиць. Це дасть можливість застосування методу блокового пошуку, розбиття на впорядковані підблоки, пришвидшить застосування методу індексації значень (чи хеш від значень).

Моделювання впливу запізнювання на коливання маятників при обмеженому збудженні

Розглянуто неідеальну динамічну систему маятник–електродвигун з урахуванням запізнювання взаємодії між маятником і електродвигуном та запізнювання реакції середовища на динамічний стан маятника. Математичною моделлю такої системи є система звичайних диференціальних рівнянь із запізнюванням. Запропоновано підходи, які дають можливість звести математичну модель системи до системи диференці-альних рівнянь без запізнювання. Досліджено вплив різних факторів запізнювання на усталені режими системи маятник–електродвигун.